Publikačná činnosť

Valasi na Slovensku.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Historická revue, XXXII, 2021, č. 1, s. 32-35.

Keď v horách žili uhliari : O zabudnutom remesle nášho dávnoveku.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Historická revue, XXXII, 2021, č. 2, s. 38-41.
AHN 24-num2-Metales.pdf

Metales Banskej Bystrice z roku 1820 : Reambulácia juhozápadného úseku mestských hraníc spoločných so susedným teritóriom rodiny Radvanských.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, 24, 2021, č. 2, s. 112-133.
Spôsoby označovania hraníc.pdf

Spôsoby označovania hraníc vybraných miest a mestečiek stredného Slovenska od 13. do polovice 19. storočia.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Mesto a jeho historická krajina : Zborník príspevkov z rovnomennej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020, s. 28-47.
04-tomecek-zoncova.pdf

Možnosti výskumu ciest na základe dokumentov tereziánskej urbárskej regulácie.

Autori: TOMEČEK, Oto - ŽONCOVÁ, Michaela
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Historická geografie, 46, 2020, č. 1, s. 91-110.
TOMEČEK - separát skrátený - Zemetrasenie.pdf

1443 fuit terrae motus magnus : Niekoľko poznatkov o prvom historicky zdokumentovanom zemetrasení v našich krajinách.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: BADA, Michal - DUCHOŇOVÁ, Diana a i.: Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. Bratislava : Historický ústav SAV, 2019, s. 381-398.

Pracovná mobilita poddaných Ľupčianskeho panstva v druhej polovici 18. storočia.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: LOPATKOVÁ, Zuzana (ed.): Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2019, s. 319-333.

Formovanie sídelnej štruktúry na území chotára Detvy.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: OSTRIHOŇOVÁ, Anna a i.: Detva : Monografia mesta. Detva : mesto Detva, 2018, s. 122-129.

Z dejín donovalských osád a farnosti : The history of the Donovaly settlements and parish.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Donovaly : Obec Donovaly, 2017. 72 s. ISBN 978-80-972766-5-2

Návrat hradu a panstva do rúk panovníkov a jeho prví zálohoví páni Pavol Rubigall a Gašpar Tribel (1530 - 1620).

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: HOMOLA, Vladimír - TOMEČEK, Oto a i.: Hrad Ľupča : Klenot Pohronia vo svetle vekov. Podbrezová : Železiarne Podbrezová a. s., 2017, s. 54 - 71.

Hrad a panstvo v držbe Séčiovcov (1620 - 1670).

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: HOMOLA, Vladimír - TOMEČEK, Oto a i.: Hrad Ľupča : Klenot Pohronia vo svetle vekov. Podbrezová : Železiarne Podbrezová a. s., 2017, s. 72 - 91.
Tomeček_kapitola v Belovi.pdf

Matej Bel ako geograf Zvolenskej stolice.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: NAGY, Imrich - TURÓCI, Martin (eds.): Matej Bel - Zvolenská stolica. Čadca : Kysucké múzeum, 2017, s. 42-54.
Tomeček_DEJINY CESTNEJ DOPRAVY.pdf

K problematike výskumu reliktov starých vozových ciest na strednom Slovensku.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Dejiny cestnej dopravy na Slovensku I. Žilina : Považské múzeum, 2015, s. 9-27.

Vnímanie krajiny poddanými v čase Tereziánskej urbárskej regulácie.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Studia Historica Nitriensia, 19, 2015, č. 1, s. 86-93.
Valasi.PDF

Valasi na území Zvolenskej stolice.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Valašská kolonizácia na Slovensku a slovenská kolonizácia v Rumunsku : Zborník príspevkov z 10. zasadnutia Komisie historikov Slovenska a Rumunska. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2014, s. 27-39.
Valahii.PDF

Valahii pe teritoriul comitatului Zvolen.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Colonizarea Valahă în Slovacia şi colonizarea Slovacă în România : Lucrările celei de la X-A Reuniuni A Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2014, s. 29-42.
Montanrevue 2014, 1.pdf

Banské vodovody starohorsko-špaňodolinského rudného revíru V.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Montanrevue, VII, 2014, č. 1, s. 5-7.

Zo starších dejín Brusna a Sv. Ondreja.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: "... obe obce svätoondrejské ..." : Kniha o krajine, dejinách a ľuďoch Brusna. Brusno : Obec Brusno, 2014, s. 59-92.
Tomeček_torteneti_foldrajzi_kozlemenyek2.pdf

Besztercebánya favágó és szénégető telepeinek történeti-földrajzi vizsgálata a 17. századtól a 19. század közepéig.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Történeti Földrajzi Közlemények, 2. évfolyam, 2014, 1-2. szám, s. 37-49.
Montanrevue 2013, 1-4.pdf

Banské vodovody starohorsko-špaňodolinského rudného revíru I - IV.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Montanrevue, VI, 2013, č. 1 - 4, s. 6-7, 6-7, 6-7, 12-13.

Doprava dreva a uhlia v dobe komorského lesmajstra Jozefa Dekreta.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Z historie lesního dopravnictví / Z histórie lesného dopravníctva. Praha : Národní zemědělské muzeum, 2012, s. 236-242.

Die erste militärische (Josephinische) Landesaufnahme auf dem Gebiet der Slowakei. (Forschungsproblematik sowie derzeitige Nutzungsmöglichkeiten).

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Band 3, 2010 - 2012. Wien : Polnische Akademie der Wissenschaften, Wissenschaftliches Zentrum in Wien, 2012, s. 29-42.
Vodovod.pdf

Banské vodovody starohorsko-špaňodolinského rudného revíru.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Z histórie technicko-hospodárskeho využitia vodných tokov na strednom Pohroní. Banská Bystrica : Centrum vedy a výskumu UMB; FHV UMB, 2011, s. 46-63.
Uhliarstvo 2.pdf

Uhliari a uhliarske remeslo v lesoch na okolí Banskej Bystrice.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Lesy v dejinách Zvolenskej stolice : Lesné remeslá v kultúre a zamestnaní obyvateľstva v stredoveku a ranom novoveku. Banská Bystrica : Lesy SR; Kraków : Wydawnictvo Towarzystwa Slowaków w Polsce, 2011, s. 61-92 a 138-142.

Vartovky v Honte.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: URBAN, Peter a i.: Zlatá kniha Hontu. Martin : Matica slovenská, 2010, s. 221-224.
Formovanie ojkonymie.pdf

Formovanie ojkonymie drevorubačských a uhliarskych osád starohorskej oblasti.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Lexika slovenskej onymie : Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie. Bratislava : Veda, 2010, s. 127-141.

Ľupčiansky hrad a jeho majetková doména.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Slovenská Ľupča. Banská Bystrica : DALI-BB, 2010, s. 27-37.
Salgotarjan.pdf

A zólyomlipcsei várbirtok birtokviszonyai a XVI - XVII. században.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Discussiones Neogradienses 10. Uradalmak kora. Salgótarján : Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, 2010, s. 27-45.

Banská činnosť v okolí Banskej Bystrice v minulosti.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Acta Universitatis Matthiae Belii - séria chémia No. 12. Banská Bystrica : FPV UMB, 2010, s. 91-100.

Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice : K problematike osídlenia horských oblastí banskobystrického chotára do polovice 19. storočia.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, 2010. 216 s. ISBN 978-80-557-0094-6
HC 2 09 Tomecek.pdf

Formovanie osídlenia drevorubačských a uhliarskych osád na území mesta Banská Bystrica.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Historický časopis, 57, 2009, č. 2, s. 195-222.
Acta 12.pdf

Osídlenie Zvolenskej kotliny v 2. polovici 16. storočia.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, 12, 2009, vol. 1-2, s. 6-24.
Hist. mapy 2009.pdf

Na margo obsahu exemplárov máp 1. vojenského mapovania.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Historické mapy : Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Kartografická spoločnosť SR; Slovenský národný archív, 2009, s. 143-150.
Drev. uhlie.pdf

K problematike výskumu výroby drevného uhlia na území Banskobystrickej banskej komory.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Z dejín vedy a techniky stredoslovenského regiónu. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, 2009, s. 25-33.
Mácelová - Tomeček.pdf

Stav doterajších výskumov a bádaní.

Autori: MÁCELOVÁ, Marta - TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia. Banská Bystrica : FHV UMB, 2009, s. 8-22.
Tomeček.pdf

Osídlenie v novoveku do polovice 19. storočia.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia. Banská Bystrica : FHV UMB, 2009, s. 119-156.
Acta 11.pdf

Osídlenie Zvolenskej kotliny od 13. do polovice 19. storočia - stav a perspektívy výskumu.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia, 11, 2008, s. 84-93.
HG 34.pdf

Poznámky k vývoju a aktuálnemu stavu historickogeografického výskumu na Slovensku.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Historická geografie 34. Praha : Historický ústav AV ČR, 2007, s. 21-43.
Osídlenie Ľupč. panstva v 16. stor..pdf

Osídlenie Ľupčianskeho panstva v 16. storočí.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, 2007, s. 210-224.
Acta 10.pdf

Počiatky drevorubačských a uhliarskych osád na území obce Staré Hory.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia 10. Banská Bystrica : FHV UMB, 2007, s. 70-77.
Hranice BB.pdf

Hranice mesta Banská Bystrica od roku 1255 do súčasnosti.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice 1. Banská Bystrica : FHV UMB; ŠVK, 2006, s. 16-31.
nabozenske_ zapasy_po_reformacii_v_bb.pdf

Náboženské zápasy v zázemí mesta Banská Bystrica po nástupe reformácie.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Historica 13. Ostrava : FF OU, 2006, s. 57-67.
Acta 9.pdf

Počiatky drevorubačských a uhliarskych osád na území obce Motyčky.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia 9. Banská Bystrica : FHV UMB, 2006, s. 31-37.
Acta 8.pdf

Náboženské pomery v drevorubačských a uhliarskych osadách v chotári Banskej Bystrice do polovice 19. storočia

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia 8. Banská Bystrica : FHV UMB, 2005, s. 69-77.
Hist. mapy 2005.pdf

Banská Bystrica a jej okolie na mape 1. vojenského mapovania.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Historické mapy : Zborník referátov z vedeckej konferencie. Bratislava : Kartografická spoločnosť SR; Geografický ústav SAV, 2005, s. 231-238.
historia_obce.pdf

História obce.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: HRONČEK, Pavel a i.: Monografia obce Svätý Ondrej nad Hronom - Brusno. 1. vyd. Brusno : Obec Brusno, 2004, s. 13-40.
Acta 6.PDF

Počiatky drevorubačských a uhliarskych osád na území obce Donovaly.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia 6. Banská Bystrica : FHV UMB, 2003, s. 5-12.

Udalosti z dávnej minulosti alebo malé kapitoly z histórie obce Donovaly.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Donovaly : Priestor medzi nebom a zemou. Banská Bystrica : Harmony, 2002, s. 60-66 a 69-77.

Vývoj hraníc chotára mesta Banská Bystrica od 13. do 19. storočia.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia 4. Banská Bystrica : FHV UMB, 2001, s. 163-174.

Rekonštrukcia cestnej siete Zvolenskej stolice v prvej polovici 16. storočia.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia 3. Banská Bystrica : FHV UMB, 2000, s. 40-46.

Hranice Ľupčianskeho hradného panstva v polovici 16. storočia.

Autori: SKLADANÝ, Marián - TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia 3. Banská Bystrica : FHV UMB, 2000, s. 47-65.

Typológia a porovnanie mestských hradov stredoslovenských banských miest.

Autori: TOMEČEK, Oto
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Zborník Fakulty humanitných vied - sekcia spoločenskovedná III. Banská Bystrica : FHV UMB, 1999, s. 175-190.