Témy záverečných prác

Témy záverečných prác – školiteľ PhDr. Oto Tomeček, PhD.

 

 

Témy na bakalárske práce:

 

 1. Stav osídlenia vybraného regiónu vo vybranom období

 2. Zakladanie vodných nádrží na Slovensku (konkrétnej, alebo vo vybranej oblasti) a ich dopad na krajinu

 3. Vývoj hraníc vybraného územného celku (mesto, panstvo, stolica, či historické krajiny a štáty)

 4. Trasovanie kultúrno-historických pamiatok pre ich využitie v cestovnom ruchu – len pre muzeólógov

 5. Historické mapy v zbierkach vybraného archívu (aj pre muzeológov)

 6. Aktuálny stav mestského opevnenia vybraného mesta (aj pre muzeológov)

 7. Pamäť krajiny – evidencia, dokumentácia a interpretácia drobných pamiatok vybraného regiónu (kamenné plastiky, božie muky, prícestné kaplnky a kríže, hraničné kamene, praniere, zvonice a zvoničky, pomníky, pamätníky z 20. storočia) – len pre muzeológov

 8. Dejiny obce Donovaly v rokoch 1922 – 1928 (na základe výskumu v ŠA Liptovský Mikuláš)

 9. Historické prícestné (zájazdové) hostince a prepriahacie stanice na území vybranej stolice (význam, identifikácia a dokumentácia súčasného stavu)

 10. Hraničné kamene (štátne, stoličné, panstiev, miest) vybraného regiónu, ich význam a interpretácia

 11. Zobrazenie ciest a možnosti ich výskumu na základe starých máp Uhorska

 12. Morová epidémia na začiatku 18. storočia (1709 – 1710) a jej odraz vo vybraných cirkevných matrikách
 13. Cholerová epidémia v roku 1831 (resp. v rokoch 1849, 1855, 1873, 1892) a jej odraz vo vybraných cirkevných matrikách
 14. Cholerová epidémia v roku 1873 resp. 1892 v reflexii dobovej tlače (napr. Národnie noviny)
 15. Slovensko-maďarská etnická hranica na území vybranej stolice v období tereziánskej urbárskej regulácie
 16. Zachovávanie / oživovanie tradície uhliarstva vo vybraných regiónoch Slovenska

 

 

Témy na diplomové práce:

 

 1. Vývoj osídlenia vo vybranom regióne

 2. Súčasný stav a perspektívy vo výskume zaniknutých osád na Slovensku

 3. Dejiny uhliarstva vo vybranom regióne

 4. Historická fyzicko-geografická charakteristika vybraného územia (len pre geografov)

 5. Antropogénne transformácie koryta vybranej rieky

 6. Historická hydrogeografia vybraného územia

 7. Urbanistický rozvoj vybraného mesta v minulosti

 8. Vývoj pôdorysnej štruktúry vybranej skupiny vidieckych sídel (na území panstva, alebo na území vybranej geomorfologickej jednotky)

 9. Vznik a formovanie roztrateného osídlenia na území Zvolenskej stolice

 10. Vznik a vývoj osád v oblasti Čiernych Handlov

 11. Vznik a vývoj osád v oblasti Bielych Handlov

 12. Dejiny turizmu a cestovného ruchu na vybranom území

 13. História vybraných regionálnych lesných železníc (Turčekovská, Čremošnianska, Korytnická, Ladzianska, Ľubochnianska, ...)
 14. Zaniknutá krajina pod vybranou vodnou nádržou na Slovensku
 15. Donovaly v období 1. ČSR
 16. Formovanie vybraného úseku štátnej hranice Slovenska (len pre študentov programu SHŠ)
 17. Dejiny Slovenska a Slovákov v národných školských alebo akademických atlasoch susedných štátov (ČR, Poľsko) (len pre študentov programu SHŠ)

 18. Vývoj historickogeografického výskumu na Slovensku v medzivojnovom období

 19. Vývoj historickej fyzickej geografie na Slovensku po 2. sv. vojne (len pre geografov) 
 20. Vývoj historickej humánnej geografie na Slovensku po 2. sv. vojne
 21. Vývoj historickej politickej geografie na Slovensku po 2. sv. vojne
 22. Biografia niektorého významného slovenského historického geografa (Jozef Martinka, František Bokes, Teodor Lamoš, Juraj Žudel)
 23. Biografia vybraného regionálneho historika (napr. Jozef Gindl, Teodor Lamoš, Mikuláš Mišík, Alexander Zrebený, Jozef Hindický, Ctibor Matulay, Michal Matunák – materiál dostupný v ŠA Zvolen)
 24. Analýza a interpretácia nástenných nápisov v Henckelovej knižnici v Levoči (len pre HiJ)
 25. Kvalita historických ciest podľa výpovede prameňov z 18. storočia na príklade vybranej stolice
 26. Mobilita poddaných vybranej stolice na základe výpovede tereziánskeho urbáru
 27. Dejiny Banskej Bystrice v diele A. Ipolyiho Geschichte der Stadt Neusohl (analýza diela – vhodné pre kombináciu Hi-Nj)
 28. Cholerové epidémie v 19. storočí a ich odraz vo vybraných cirkevných matrikách
 29. Evidencia obyvateľstva v cirkevných a štátnych matrikách po roku 1895 vo vybranom regióne alebo vybranej obci
 30. Slovensko-maďarská etnická hranica v hornom Uhorsku v období vlády Márie Terézie

 

 

 

Témy na rigorózne práce:

 

 1. Dejiny uhliarstva vo vybranom regióne na Slovensku

 2. Vývoj osídlenia vybraných regiónov Slovenska v stredoveku a ranom novoveku

 3. Demografický obraz vybraného regiónu Slovenska v ranom novoveku

 4. Prírodné prostredie vybraného regiónu a jeho zmeny v dôsledku činnosti človeka od stredoveku

 5. Slovensko-maďarská etnická hranica v Uhorsku v období 18. storočia

 

Témy záverečných prác pre študentov rozširujúceho štúdia:

 

 1. Hranice a hraničné zmeny, možnosti využitia témy vo vyučovaní dejepisu

 2. Mapa vo vyučovaní dejepisu
 3. Umelecko-historické pamiatky a možnosti ich využitia vo vyučovaní dejepisu