Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka bakalárskeho študijného programu učiteľstva pedagogických vied, členka komisie pre vedu a edičnú činnosť

Telefónne číslo:
048 446 5019
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K021

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
By appointment negotiated via e-mail.

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K021
Telefón: 048 446 5019
Email: Petra.Jesenska@umb.sk

Profesijná charakteristika

VYUČOVANIE v LETNOM semestri (07.02. - 06.05.2022) v ČASE PANDÉMIE prebieha PREZENČNE (pokiaľ nezverejnené inak) v súlade s platným ROZVRHOM zverejneným na stránke FF UMB. Podporné materiály pre študentskú obec sú k nahliadnutiu v Moodli UMB. Počas úvodných stretnutí v PRVOM TÝĎNI VYUČOVANIA odznejú podrobnejšie informácie.

 

AKTUÁLNA PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ pre KAA FF UMB  ( denné štúdium UAP, PaT, RŠ, Externé štúdium, bakalársky + magisterský stupeň):

Lexikológia AJ (UAP + PaT, Ekuš, Angličtina pre hospodársku prax, bakalársky stupeň denného a externého štúdia, RŠ -  rozširujúce štúdium anglického jazyka pre učiteľstvo)

Sociolingvistika AJ (PV predmet v magisterskom štúdiu denného štúdia pre UAP a pre PaT)

Lexikologický seminár AJ (PV predmet v magisterskom štúdiu denného štúdia pre UAP a PaT)

Jazykovoliterárny seminár v AJ (výberový predmet v 1. ročníku magisterského štúdia UAP a PaT)

Cudzí jazyk pre doktorandov 1 (všeobecná angličtina na úrovni B1-B2 a základy akademickej angličtiny s dôrazom na lexikálno-syntaktickú jazykovú ovinu)

Cudzí jazyk pre doktorandov 3 (všeobecná angličtina na úrovni B2-C1 a pokračovanie akademickej angličtiny)

Špeciálny jazykový seminár Aj1-4 (RŠ - 1.-2. ročník; rozvoj všetkých štyroch jazykových zručností)

Výberový seminár (RŠ).

 

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ VO VŠEOBECNOSTI (a v minulosti):

 • Lexikológia anglického jazyka 1
 • Lexikológia anglického jazyka 2
 • Základy sociolingvistiky
 • Vybrané kapitoly z lingvistiky
 • Lexikologický seminár
 • Jazykový seminár Aj1
 • Jazykový seminár Aj2
 • Jazykový seminár Aj3
 • Jazykový seminár Aj4
 • Jazykovo-literárny seminár
 • Morfológia Aj1
 • Morfológia Aj2
 • Morfológia Aj3

   

  VEDENIE:

 • záverečných bakalárskych prác (Bc.)
 • záverečných magisterských (diplomových) prác (Mgr.)
 • rigoróznych prác (PaedDr.)

 

 

ŠPECIALIZÁCIA NA INÉ DISCIPLÍNY:

 • Sociolingvistika (Essentials of Sociolinguistics, 2010, 120 s.)
 • Anglicizmy v slovenskom jazyku (monografické práce, 2008, 2014)
 • Jazyková politika a jazyková kultúra (odborné články)
 • Lingua franca (odborné články)
 • Rodovosť v anglickom a slovenskom jazyku (odborné články)
 • Rodové stereotypy v učebniciach anglického jazyka (časopisecká literatúra a monografická práca, 2009, 161 s.)

 

 

INÁ ČINNOSŤ:

 • členka komisie pre vedu a edičnú činnosť FF UMB od r. 2019 po súčasnosť
 • členka Komisie pre vedu od r. 2012 do r. 2019
 • referentka pre medzinárodné vzťahy na KAA do polovice r. 2012
 • členka komisie pri rigoróznom pokračovaní
 • vedúca záverečných bakalárskych, magisterských (diplomových)a rigoróznych prác
 • členka komisie ŠVA (Študentskej vedeckej aktivity)
 • konzultantka prác ŠVA
 • skúšajúca na bakalárskych a magisterských štátnych skúškach
 • prednášajúca na Detskej univerzite (2010, 2019)
 • expertízna a posudzovateľská činnosť (posudzovanie projektov, dizertačných/monografických/zborníkových/atď. prác).

 

K V A L I F I K A Č N Ý  R A S T :

 

V r. 2013 obhajoba habilitačnej práce (doc.) Interdisciplinárne aspekty obohacovania a kultivovania slovnej zásoby slovenčiny prostredníctvom anglicizmov - habilitácia v odbore 2.1.33 všeobecná jazykoveda na FHV UMB v Banskej Bystrici;

 

V r. 2009 obhajoba rigoróznej práce (PaedDr.) Prezentovanie rodových rol a stereotypov vo vybraných učebniciach anglického jazyka pre dospelých učiacich sa (159 s.) na KAA FHV UMB v Ban. Bystrici (13.01.09) vedúca práce doc. PhDr. Eva Homolová, PhD., mim.prof.;

 

V r. 2007 obhajoba dizertačnej práce (PhD.) Anglicizmy v dennej tlači zo sociolingvistického aspektu (160 s.) na Jazykovednom ústave SAV v Bratislave (03.07.07) vedúci práce doc. PhDr. Slavo Ondrejovič, CSc., DrSc., riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v BA;

 

V r. 2000 obhajoba diplomovej práce (Mgr.) The Wind in the Willows (O čom vietor ševelil vŕbam) preklad knižnej publikácie od Kennetha Grahama (301 s.) na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (30.04. 2000) vedúci práce PhDr. Štefan Franko.

 

 

Študijné a prednáškové pobyty:

 

2022  Katedra anglistiky Pedagogickej fakulty Juhočeskej univerzity, České Budejovice, ČR - mobilita Erazmus+

2021  Stále pandémia :-(

2020. Pandémia :-(

2019. Katedra anglického jazyka Fakulty prírodovedno-humanitnej a pedagogickej Technickej univerzity, Liberec, ČR - prednáškový pobyt Erazmus+

2019. Katedra anglistiky Pedagogickej fakulty Juhočeskej univerzity, České Budejovice, ČR - prednáškový pobyt Erazmus+

2018. Katedra anglickej filológie Fakulty humanitných a spoločenských vied Akademie Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej, PL - prednáškový pobyt Erazmus+.

2017. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pardubice, Pardubice, ČR - prednáškový pobyt Erazmus+

2016. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity, Ostrava, ČR - prednáškový pobyt Erazmus+

2015. Katedra anglického jazyka a literatúry na Pedag. fakulte Juhočeskej univerzity, České Budejovice, ČR - prednáškový pobyt Erazmus

2013. Ústav jazykov na Filozof. fakulte Univerzity Tomáša Baťu, Zlín, ČR - prednáškový pobyt v rámci projektu 2.2 Inovácia predmetov v cudzích jazykoch

2013. Katedra anglického jazyka Pedag. fakulty Univ. Palackého, Olomouc, ČR - prednáškový pobyt Erazmus

2009. Ústav cudzích jazykov, Filozoficko-prírodovedecká fakulta Sliezskej univerzity, Opava, ČR – prednáškový pobyt v rámci mobilitného programu vyučujúcich (Erazmus) v dňoch 30.03 – 03.04.2009

2004. PennState University, Philadelphia, USA, letný 6-týždňový študijno-poznávací pobyt na prelome júla a augusta 2004

2003. “Teaching Through Multiple Intelligences” Sokrates, Lingua B Študijný pobyt v Canterbury, Veľká Británia, 29.06. – 12.07. 2003

1994. Great Barr, Birmingham, UK - letný 2-týždňový študijno-poznávací pobyt na najväčšej strednej škole v Británii (jún 1994)

1993. Great Barr, Birmingham, UK - letný 2-týždňový študijno-poznávací pobyt na najväčšej strednej škole v Británii (jún 1993)

 

 

Príspevky prednesené na domácich (d) a zahraničných (z) konferenciách

(názov konferencie, bibliografické údaje príspevku alebo názov príspevku) - prezenčne alebo online (MS Teams, Zoom, MeetGoogle, atď.):

 

 

10 z) NÁZOV: Apelativa a propria II (Liberec, ČR, online, 19.11. - 20.11.2021)

PRÍSPEVOK (v spolupráci s Annamáriou Genčiovou, PhD.): Jazykový obraz Covid-19 v slovenskom a anglofónnom mediálnom prostredí

22 d) NÁZOV: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XIX (medzinárodná hybridná konferencia organizovaná KGe FF UMB, Banská Bystrica 6. - 7.10.2021)

PRÍSPEVOK: Skúmanie základnej jednotky jazykovej krajiny

21 d) NÁZOV: Symetria a asymetria v jazykovej komunikácii (online 11. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 16. - 17.09.2021)

PRÍSPEVOK: Axiologický vhľad do post-brexitového naratívu vo vybraných britských médiách

20 d) NÁZOV: Theory and Practice of Preparing Future Translators, Interpreters and Teachers of the English Language III (8.09.2021 Banská Bystrica online, KAA FF UMB)

PRÍSPEVOK: Jazyková krajina v pedagogickej praxi

9 z) NÁZOV: ICOS - 27th International Congress of Onomastic Sciences (22. - 27.08.2021 Krakov, Poľsko; online)

PRÍSPEVOK (v spolupráci s prof. Jaromírom Krškom): Reflection of Social and Political Changes in the Linguistic Landscape Demostrated on the Banská Bystrica Examples

19 d) NÁZOV: Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XVIII. medzinárodná konferencia (8.10.2020 Banská Bystrica)PRÍSPEVOK: Úvodné poznámky na margo výskumu jazykovej krajiny Národnej ulice v Banskej Bystrici

18 d) NÁZOV: The First Nitra Postgraduate Conference in English Studies: Trends and Perspectives (24.10.2019 Nitra)

PRÍSPEVOK: The Future of English after Brexit - Tendencies and Perspectives

Pozvaná prednáška: Keynote speaker

8 z) NÁZOV: 5th Hradec Králové Anglophone Conference (UHK, Pedagogická fakulta, KAJaL, 22.-23.3.2018)

PRÍSPEVOK: The Future of English after Brexit - Tendencies and Perspectives

7z) NÁZOV: Hradec Králové Anglophone Conference (UHK, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry, 28. - 29.03. 2017)

PRÍSPEVOK: Linguistic Analysis of Roald Dahl´s Nonce Lexis


17d) NÁZOV: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity (UMB, Filozofická fakulta, Banská Bystrica, 13. - 14.9.2016)

PRÍSPEVOK: Tendencie vplyvu anglického jazyka na slovenský jazyk s dôrazom na lexikálne neologizmy

6z) NÁZOV: Evolution and Transformation of Discourses (Samara National Research University, Faculty of Philology, Dep. of English Philology and Dep. of German Philology, Samara, Ruská federácia, 1. - 2.4.2016)

PRÍSPEVOK: A Few Notes on Analysis of Word Definition

16d) NÁZOV:LLCE 2015 - Language, Literature and Culture 2015 (SlovakEdu, Nitra, 14. - 16.05. 2015)

PRÍSPEVOK: How Electronic Communication Changes English Language

5z) NÁZOV: Hradec Králové Anglophone Conference 2014 (25. - 26.3.2014, Pedagogická fakulta Univ. H.K.)

PRÍSPEVOK: Early 21st Century Neologisms in English

4z) Evolution and Transformation of Discourses: Linguistic, Philological and Socio-cultural Aspect (Samara State University in Samara, Russia, Dep. of English and German Pholologies, 14.- 15. 3. 2014)

PRÍSPEVOK: Neological Shortened Forms in the Current English Language

15d) NÁZOV: CLEaR 2014: The International Conference on Language Education and Research 2014 (SlovakEdu, Trenčianske Teplice, 4.-6.12.2014)

PRÍSPEVOK: Stylistic Value of English Elements in the Slovak Language

14d) NÁZOV: Cudzie jazyky a kultúry v škole 10 (Nitra, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF, 5.-6. apríla 2013)

PRÍSPEVOK: Ako zvládnuť 250 frázových slovies počas 13 stretnutí

13d) NÁZOV: Siločiary súčasného lingvistického myslenia (organizovala Katedra germanistiky FHV UMB 3.10.2012)

PRÍSPEVOK: Analýza vyjadrenia rodu a rodovosti v anglickom jazyku

12d) NÁZOV: XXI. Kolokvium mladých jazykovedcov na Šachtičkách 30.11.-2.12. 2011

PRÍSPEVOK: Identifikácia žien s mužskými pomenovaniami?

11d) NÁZOV: Jubilejné XX. Kolokvium mladých jazykovedcov v Častej-Papierničke 24.-26.11. 2010

PRÍSPEVOK: Komparácia kategórie rodovosti v slovenskom a anglickom jazyku

3z) 09. 09. 2009 Zlín, ČR (KAA FHV Univerzita Tomáša Baťu)

NÁZOV: Theories in Practice International Conference in English and American Studies

PRÍSPEVOK: Neologisms of Foreign Origin in English

2z) Marec Október 2009 Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty Turkyně, Pedagogická fakulta)

NÁZOV: Medzinárodná elektronická konferencia AKTUÁLNÍ OTÁZKY VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PRÍSPEVOK: Vplyv rodových stereotypov na budúce učiteľky (nielen) anglického jazyka http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1535:konferencekpgprispevky&catid=78:kped&Itemid=177

10 d) 27. – 28. 11.2008 Budmerice (KAA FiFUK v Bratislave)

NÁZOV: Aktuálne otázky metodiky anglického jazyka (v odboroch praktický jazyk, literatúra, lingvistika, preklad a tlmočenie, kultúrne štúdiá) – konferencia sa konala na počesť životného jubilea prof. PhDr. Evy Tandlichovej, CSc, poprednej slovenskej odborníčky v oblasti metodiky výučby anglického jazyka

PRÍSPEVOK: New Words in English

9d) 29. - 30. 10. 2007 Budmerice (KAA FiFUK v Bratislave)

NÁZOV: Konferencia prekladateľov a tlmočníkov

PRÍSPEVOK: Jazyková kultúra slovenčiny s ohľadom na anglicizmy

8d) 19. - 20. 3. 2007 Nitra

NÁZOV: The 2nd Nitra Conference on Dicourse Studies (Medzinárodná konferencia)

PRÍSPEVOK: Eurospeak and ELF – English as a Current Global Lingua Franca

7d) 7.12. – 9.12. 2005 Tajov

NÁZOV: XV. medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov

PRÍSPEVOK: Inovácia a demokratizácia v jazyku s ohľadom na anglicizmy

6d) 30.1.2004 Ružomberok (Katolícka Univerzita)

NÁZOV: English is a Key

PRÍSPEVOK: Loan Words in English

5d) 30.8. - 1.9.2004 Banská Bystrica (FHV UMB)

NÁZOV: Konferencia SAUA-SATE: Is Creativity the Key to Success in an EFL Classroom?PRÍSPEVOK: COM-I-N-EUROPE

4d) 3. – 5. 12. 2003 Modra-Piesok

NÁZOV: XIII. Kolokvium mladých jazykovedcov

PRÍSPEVOK: Latinčina súčasnosti

3d) 9.9.2003 Banská Bystrica (Pedagogická fakulta UMB)

NÁZOV: 3. Konferencia mladých filológov

PRÍSPEVOK: Slovenčina pod „paľbou“ anglicizmov. In : Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela III, PF UMB Banská Bystrica, s. 8-16. ISBN 80-8055-876-0

2d) 3.– 4. 9. 2003 Banská Bystrica (FHV UMB)

NÁZOV: 5. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach

PRÍSPEVOK: Anglicizmy v kritickom týždenníku Domino fórum

1z) 6. – 7. 2. 2003 Praha (Karlova univerzita, Pedagogická fakulta)

NÁZOV: IV. Stredoeurópska konferencia. Téma konferencie: Vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov na začiatku 21. storočia

PRÍSPEVOK: Evaluácia z hľadiska sexových diferencií

1d) 11.9.2001 Banská Bystrica

NÁZOV: Druhé banskobystrické stretnutie mladých filológov

PRÍSPEVOK: Vplyv angličtiny na súčasnú slovenčinu. In: Zborník mladých filológov UMB II. Banská Bystrica : FHV UMB, 2001, s. 19 – 28. ISBN 80-8055-570-2

 Vysvetlivky: d = domáca konferencia (t.j. na Slovensku), z = zahraničná konferencia

 

Práca na projektoch

 

Názov: Lexikogenetický potenciál mediálneho politického diskurzu o kríze

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0748/21

Doba riešenia: 1.1.2021 - 31.12.2023

Hlavný cieľ: štúdium a analýza jazykových prostriedkov a sémanticko-pragmatických osobitostí súčasného politického diskurzu o krízových udalostiach prezentovaných v médiách z pohľadu aktualizácie lexikálno-morfologických afixálnych paradigiem

Pozícia:spoluriešiteľka

Vedúca projektu: Mgr. Monika Korgová, PhD.

 

Názov: Supporting School-educators in Use of Cultural Heritage for Inclusive Digital Education Action: Partnership for Digital Education Readiness (KA226)

Typ a číslo projektu: Erasmus+ 2020-1-BE02-KA226-SCH-083039

Doba riešenia: 1.03.2021 - 28.02.2023

Hlavný cieľ: inovácia

Pozícia: spoluriešiteľka

Vedúci projektu: Nicosia, Cyprus

https://www.linkedin.com/in/cherished-project-009297212/

https://thesquare.team/projects/cherished

 

Názov: Language in the City - Documenting the Multimodal Semiosphere of Linguistic Landscapes in SLovakia and in a Comparative Perspective Addresses

Typ a číslo projektu: APVV-18-0115 (základný výskum)

Doba riešenia: 1.07. 2019 - 30.06.2023

Pozícia: spoluriešiteľka

Vedúci projektu: prof. Dr. Wolfgang Matthias Schulze (do r. 2020), doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD. (2020 - 2023)

Viac informáciií na stránke Katedry germanistiky FF UMB

 

Názov: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí.
Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ
Doba riešenia: 1.10.2013 – 30.9.2015 (doba realizácie v mesiacoch: 24 mes)
Kód projektu ITMS: 26110230109

V letnom semestri 2012 - 2013 frekventantka kurzu Štatistiky pre humanitné vedy (máj 2012)


V zimnom a letnom semestri 2011 - 2012 frekventnantka Kurzu Latinčiny I. a II.

 

V zimnom semestri 2011 - 2012 vedenie Kurzu angličtiny pre učiteľov a učiteľky odborných predmetov v anglickom jazyku 

 

V r. 2011 - 2012 spolupráca na projekte Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch (ITMS kód projektu: 26110230025):

Manažérkou projektu je prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., pro­rektorka pre pedagogickú činnosť UMB. Podrobnejšie informácie o projekte sú zverejnené na osobitnej projektovej stránke v LMS MOODLE (http://lms.umb.sk, rubrika Projekty). Koordinátorom aktivity je Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., prodekan pre medzinárodné vzťahy FHV UMB.

 

V r. 2003 - 2005 práca na projekte COM-I-N-EUROPE (Komunikácia v novej interkultúrnej Európe):

www.plurilingua.com

Program: Leonardo da Vinci
Grantový projekt zaregistrovaný pod číslom: PT03/LA/04/24/024

Doba trvania projektu: 1.10.2003 – 30.9.2005 (24 mesiacov)

Pridelené finančné prostriedky pre UMB: 10 561,50 eur (z toho presne 3000 eur na zakúpenie technického vybavenia súvisiaceho s projektom, napr. počítače, softvér, skener, tlačiareň, toner, atď.)

Finančný zisk pre katedru anglistiky a amerikanistiky: €5,000 (z toho €3,500 Katedre anglistiky a amerikanistiky a €1,500 Fakulte humanitných vied)

Celkový rozpočet projektu: €263 623,00
Iniciátor projektu: Limburgská univerzita v Belgicku
Hlavný koordinátor projektu: Akademia Ekonomiczna v meste Wroclaw, Poľsko
Ostatní (vedeckí) partneri:
UMB, Banská Bystrica, Slovenská republika (KAA FHV: Petra Jesenská, Eva Homolová, Jana Šavelová; Katedra slov. jaz: Lujza Urbancová; Katedra romanistiky: Monika Zázrivcová)
• Univerzita v Limburgu, Belgicko (Prof. Willy Clijsters a Martine Verjans)
• Softvérová spoločnosť Brainlane v Genku, Belgicko (Danny Brouwers)
• Haute École de Bruxelles, Belgicko (Antonio Argueso)
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Česká republika (Ludmila Kolářová, Fakulta manažmentu)
• Univerzita v Paderborne, Nemecko (Waltraut Scholer)
• Université du Littoral et de la Cote d´Opale v Dunkerque (Pierre Macaigne)
• University of Limerick v Limericku, Írsko (Fréderic Royall)
• Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego vo Wroclawi, Poľsko (Grazyna Swiatowy)
• InterAct International v Newcastli, Spojené kráľovstvo VB a Sev. Írska (Stephen Hagen)
Technický partner: zodpovedný za produkciu a technickú stránku CD-Romu belgická spoločnosť Brainlane

V rámci programu Leonardo da Vinci vznikla v minulosti približne v rokoch 1992-1995 za spolupráce viacerých západoeurópskych univerzít sada 18 CD-Romov v rôznych jazykových prevedeniach. CD-čka vznikli pod záštitou projektu nazvaného Leomep-Multi a sú zamerané pre učiacich sa cudzie jazyky, ktoré potrebujú pri komunikácii s obchodnými partnermi. Učiaci sa súčasne oboznamuje s kultúrou a kultúrnymi špecifikami krajiny, ktorej jazyk študuje, to znamená, že CD-Rom nie je určený len manažérom a iným riadiacim pracovníkom, ale aj ostatným, ktorí potrebujú nacvičiť rôznorodé komunikačné zručnosti (napísanie obchodného listu, vybavovanie telefonátov, osobná komunikácia apod.).

Jazykové kombinácie :
holandsko-francúzsky španielsko-holandský
holandsko-nemecky španielsko-francúzsky
francúzsko-holandsky španielsko-nemecký
francúzsko-nemecky nemecko-holandský
anglicko-holandsky nemecko-francúzsky
anglicko-francúzsky maďarsko-holandský
anglicko-nemecký maďarsko-nemecký
maďarsko-francúzsky

Nové jazykové kombinácie:
nemecko-poľsky, španielsko-poľsky, španielsko-anglický, holandsko-poľský, holandsko-anglický, francúzsko-poľský, francúzsko-anglický, slovensko-anglický, poľsko-anglický, česko-anglický, česko-nemecký.

Vznik nových variácií jazykových kombinácií by bol nemysliteľný bez participácie nových účastníkov projektu: Českej republiky (UTB), Poľska (UE) a Slovenska (UMB). Rektor UMB signoval tzv. “Letter of Intent” a síce 23. októbra 2002 a o rok neskôr 17. októbra 2003, čím vyjadril záujem Univerzity Mateja Bela spolupracovať na spoločnom projekte viacerých európskych krajín. Za UMB pracovala na projekte Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry a Katedra romanistiky na Fakulte humanitných vied.
Bolo potrebné stretnúť sa so všetkými zainteresovanými partnermi a dohodnúť sa na pracovnom postupe ako aj na finančných možnostiach zúčastnených strán.

COM-I-N-EUROPE je pokračovaním spomínaného multilingválneho projektu Leomep-Multi a je zameraný na výučbu jazykov a business vzťahov ako aj rozdielov v kultúrnej sfére (nielen) pri obchodovaní. Časové rozpätie určené na projekt: október 2003 – september 2005, kedy by sa mal dostať na trh CD-Rom slovensko-anglickej verzie slúžiaci ako učebná pomôcka pri výučbe prevažne obchodnej angličtiny (ekonómovia, manažéri, inžinieri, prekladatelia odborných textov zameraných na business a pod.). Súčasťou CD-Romu bude súbor asi 300-500 rôznych typov cvičení a slovník o rozsahu približne 3000 – 3500 termínov týkajúcich sa odbornej obchodnej angličtiny preložených do slovenského jazyka. Špecifikom CD-Romu bude nielen výslovnosť, dialógy a cvičenia ale aj kultúrne rôznorodosti medzi slovenskou a anglickou zvyklosťou v rámci kultúry a obchodu. CD-Rom pre slovenských študentov bude zodpoveať úrovni advanced (pokročilí), pričom východiskový jazyk bude slovenčina a cieľovým jazykom bude angličtina. Na stránke http://www.plurilingua.com sú k dispozícii zobrazenia ilustrujúce 18 už existujúcich CD-Romov a záujemcovia si môžu prehliadnuť grafiku ako aj spomínané multimediálne cvičenia.

Na zadnej strane slovenskej adaptácie CD-Romu je uvedené logo Univerzity Mateja Bela ako jedného z vedeckých partnerov projektu. CD-Rom je komerčným výrobkom určeným na slovenský trh a časť zo zisku bude poukazovaná na účet UMB v Banskej Bystrici.

 

Od r. 2003 odborná asistentka na KAA FHV UMB v Banskej Bystrici

Od r. 2000 asistentka na KAA FHV UMB v Banskej Bystrici

Od r. 2001 vyučovanie anglického jazyka v Metodicko-pedagogickom centre pre vyučujúce základných a stredných škôl v rámci zvyšovania kvalifikácie

V r. 1995 - 2000 Štúdium anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove

V r. 1990 - 1994 Štúdium na Gymnáziu v Turčianskych Tepliciach

Maturita z predmetov: SLOVENSKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK, GEOGRAFIA

V r. 1982 - 1990 Základná škola v Turčianskych Tepliciach