doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka bakalárskeho študijného programu učiteľstva akademických predmetov

Telefónne číslo:
048 446 5019
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K021

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
14:00 - 15:20
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Office hours valid from Sept. 20th till Dec. 17th, 2021 or by appointment negotiated via e-mail. OH in person or online (if necessary) by appointment.

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K021
Telefón: 048 446 5019
Email: Petra.Jesenska@umb.sk

Profesijná charakteristika

VYUČOVANIE v zimnom semestri (20.09. - 17.12.2021) v ČASE PANDÉMIE prebieha PREZENČNE (pokiaľ nezverejnené inak) v súlade s platným ROZVRHOM zverejneným na stránke FF UMB. Podporné materiály pre študentskú obec sú k nahliadnutiu v Moodli UMB.

 

 

 

AKTUÁLNA PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ pre KAA FF UMB  ( denné štúdium UAP, PaT, RŠ, Externé štúdium, bakalársky + magisterský stupeň):

Lexikológia AJ (UAP + PaT, Ekuš, Angličtina pre hospodársku prax, bakalársky stupeň denného a externého štúdia, RŠ -  rozširujúce štúdium anglického jazyka pre učiteľstvo)

Sociolingvistika AJ (PV predmet v magisterskom štúdiu denného štúdia pre UAP a pre PaT)

Lexikologický seminár AJ (PV predmet v magisterskom štúdiu denného štúdia pre UAP a PaT)

Jazykovoliterárny seminár v AJ (výberový predmet v 1. ročníku magisterského štúdia UAP a PaT)

Cudzí jazyk pre doktorandov 1 (všeobecná angličtina na úrovni B1-B2 a základy akademickej angličtiny s dôrazom na lexikálno-syntaktickú jazykovú ovinu)

Cudzí jazyk pre doktorandov 3 (všeobecná angličtina na úrovni B2-C1 a pokračovanie akademickej angličtiny)

Špeciálny jazykový seminár Aj1-4 (RŠ - 1.-2. ročník; rozvoj všetkých štyroch jazykových zručností)

Výberový seminár (RŠ).

 

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ VO VŠEOBECNOSTI (a v minulosti):

 • Lexikológia anglického jazyka 1
 • Lexikológia anglického jazyka 2
 • Základy sociolingvistiky
 • Vybrané kapitoly z lingvistiky
 • Lexikologický seminár
 • Jazykový seminár Aj1
 • Jazykový seminár Aj2
 • Jazykový seminár Aj3
 • Jazykový seminár Aj4
 • Jazykovo-literárny seminár
 • Morfológia Aj1
 • Morfológia Aj2
 • Morfológia Aj3

   

  VEDENIE:

 • záverečných bakalárskych prác (Bc.)
 • záverečných magisterských (diplomových) prác (Mgr.)
 • rigoróznych prác (PaedDr.)

 

 

ŠPECIALIZÁCIA NA INÉ DISCIPLÍNY:

 • Sociolingvistika (Essentials of Sociolinguistics, 2010, 120 s.)
 • Anglicizmy v slovenskom jazyku (monografické práce, 2008, 2014)
 • Jazyková politika a jazyková kultúra (odborné články)
 • Lingua franca (odborné články)
 • Rodovosť v anglickom a slovenskom jazyku (odborné články)
 • Rodové stereotypy v učebniciach anglického jazyka (časopisecká literatúra a monografická práca, 2009, 161 s.)

 

 

INÁ ČINNOSŤ:

 • členka komisie pre vedu a edičnú činnosť FF UMB od r. 2019 po súčasnosť
 • členka Komisie pre vedu od r. 2012 do r. 2019
 • referentka pre medzinárodné vzťahy na KAA do polovice r. 2012
 • členka komisie pri rigoróznom pokračovaní
 • vedúca záverečných bakalárskych, magisterských (diplomových)a rigoróznych prác
 • členka komisie ŠVA (Študentskej vedeckej aktivity)
 • konzultantka prác ŠVA
 • skúšajúca na bakalárskych a magisterských štátnych skúškach
 • prednášajúca na Detskej univerzite (2010, 2019)
 • expertízna a posudzovateľská činnosť (posudzovanie projektov, dizertačných/monografických/zborníkových/atď. prác).

 

K V A L I F I K A Č N Ý  R A S T :

 

V r. 2013 obhajoba habilitačnej práce (doc.) Interdisciplinárne aspekty obohacovania a kultivovania slovnej zásoby slovenčiny prostredníctvom anglicizmov - habilitácia v odbore 2.1.33 všeobecná jazykoveda na FHV UMB v Banskej Bystrici;

 

V r. 2009 obhajoba rigoróznej práce (PaedDr.) Prezentovanie rodových rol a stereotypov vo vybraných učebniciach anglického jazyka pre dospelých učiacich sa (159 s.) na KAA FHV UMB v Ban. Bystrici (13.01.09) vedúca práce doc. PhDr. Eva Homolová, PhD., mim.prof.;

 

V r. 2007 obhajoba dizertačnej práce (PhD.) Anglicizmy v dennej tlači zo sociolingvistického aspektu (160 s.) na Jazykovednom ústave SAV v Bratislave (03.07.07) vedúci práce doc. PhDr. Slavo Ondrejovič, CSc., DrSc., riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v BA;

 

V r. 2000 obhajoba diplomovej práce (Mgr.) The Wind in the Willows (O čom vietor ševelil vŕbam) preklad knižnej publikácie od Kennetha Grahama (301 s.) na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (30.04. 2000) vedúci práce PhDr. Štefan Franko.

 

 

Študijné a prednáškové pobyty:

 

2021  Pandémia

2020. Pandémia :-(

2019. Katedra anglického jazyka Fakulty prírodovedno-humanitnej a pedagogickej Technickej univerzity, Liberec, ČR - prednáškový pobyt Erazmus+

2019. Katedra anglistiky Pedagogickej fakulty Juhočeskej univerzity, České Budejovice, ČR - prednáškový pobyt Erazmus+

2018. Katedra anglickej filológie Fakulty humanitných a spoločenských vied Akademie Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej, PL - prednáškový pobyt Erazmus+.

2017. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pardubice, Pardubice, CZ - prednáškový pobyt Erazmus+

2016. Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Ostravskej univerzity, Ostrava, CZ - prednáškový pobyt Erazmus+

2015. Katedra anglického jazyka a literatúry na Pedag. fakulte Juhočeskej univerzity, České Budejovice, CZ - prednáškový pobyt Erazmus

2013. Ústav jazykov na Filozof. fakulte Univerzity Tomáša Baťu, Zlín, CZ - prednáškový pobyt v rámci projektu 2.2 Inovácia predmetov v cudzích jazykoch

2013. Katedra anglického jazyka Pedag. fakulty Univ. Palackého, Olomouc, CZ - prednáškový pobyt Erazmus

2009. Ústav cudzích jazykov, Filozoficko-prírodovedecká fakulta Sliezskej univerzity, Opava, CZ – prednáškový pobyt v rámci mobilitného programu vyučujúcich (Erazmus) v dňoch 30.03 – 03.04.2009

2004. PennState University, Philadelphia, USA, letný 6-týždňový študijno-poznávací pobyt na prelome júla a augusta 2004

2003. “Teaching Through Multiple Intelligences” Sokrates, Lingua B Študijný pobyt v Canterbury, Veľká Británia, 29.06. – 12.07. 2003

1994. Great Barr, Birmingham, UK - letný 2-týždňový študijno-poznávací pobyt na najväčšej strednej škole v Británii (jún 1994)

1993. Great Barr, Birmingham, UK - letný 2-týždňový študijno-poznávací pobyt na najväčšej strednej škole v Británii (jún 1993)

 

 

Príspevky prednesené na konferenciách (názov konferencie, bibliografické údaje príspevku alebo názov príspevku):

 

 

21 d) NÁZOV: Symetria a asymetria v jazykovej komunikácii (online 11. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 16. - 17.09.2021)

PRÍSPEVOK: Axiologický vhľad do post-brexitového naratívu vo vybraných britských médiách

20 d) NÁZOV: Theory and Practice of Preparing Future Translators, Interpreters and Teachers of the English Language III (8.09.2021 Banská Bystrica online, KAA FF UMB)

PRÍSPEVOK: Jazyková krajina v pedagogickej praxi

9 z) NÁZOV: ICOS - 27th International Congress of Onomastic Sciences (22. - 27.08.2021 Krakov, Poľsko; online)

PRÍSPEVOK (v spolupráci s prof. Jaromírom Krškom): Reflection of Social and Political Changes in the Linguistic Landscape Demostrated on the Banská Bystrica Examples

19 d) NÁZOV: Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XVIII. medzinárodná konferencia (8.10.2020 Banská Bystrica)

PRÍSPEVOK: Úvodné poznámky na margo výskumu jazykovej krajiny Národnej ulice v Banskej Bystrici

18 d) NÁZOV: The First Nitra Postgraduate Conference in English Studies: Trends and Perspectives (24.10.2019 Nitra)

PRÍSPEVOK: The Future of English after Brexit - Tendencies and Perspectives

Pozvaná prednáška: Keynote speaker

8 z) NÁZOV: 5th Hradec Králové Anglophone Conference (UHK, Pedagogická fakulta, KAJaL, 22.-23.3.2018)

PRÍSPEVOK: The Future of English after Brexit - Tendencies and Perspectives

7z) NÁZOV: Hradec Králové Anglophone Conference (UHK, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry, 28. - 29.03. 2017)

PRÍSPEVOK: Linguistic Analysis of Roald Dahl´s Nonce Lexis


17d) NÁZOV: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity (UMB, Filozofická fakulta, Banská Bystrica, 13. - 14.9.2016)

PRÍSPEVOK: Tendencie vplyvu anglického jazyka na slovenský jazyk s dôrazom na lexikálne neologizmy

6z) NÁZOV: Evolution and Transformation of Discourses (Samara National Research University, Faculty of Philology, Dep. of English Philology and Dep. of German Philology, Samara, Ruská federácia, 1. - 2.4.2016)

PRÍSPEVOK: A Few Notes on Analysis of Word Definition

16d) NÁZOV:LLCE 2015 - Language, Literature and Culture 2015 (SlovakEdu, Nitra, 14. - 16.05. 2015)

PRÍSPEVOK: How Electronic Communication Changes English Language

5z) NÁZOV: Hradec Králové Anglophone Conference 2014 (25. - 26.3.2014, Pedagogická fakulta Univ. H.K.)

PRÍSPEVOK: Early 21st Century Neologisms in English

4z) Evolution and Transformation of Discourses: Linguistic, Philological and Socio-cultural Aspect (Samara State University in Samara, Russia, Dep. of English and German Pholologies, 14.- 15. 3. 2014)

PRÍSPEVOK: Neological Shortened Forms in the Current English Language

15d) NÁZOV: CLEaR 2014: The International Conference on Language Education and Research 2014 (SlovakEdu, Trenčianske Teplice, 4.-6.12.2014)

PRÍSPEVOK: Stylistic Value of English Elements in the Slovak Language

14d) NÁZOV: Cudzie jazyky a kultúry v škole 10 (Nitra, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF, 5.-6. apríla 2013)

PRÍSPEVOK: Ako zvládnuť 250 frázových slovies počas 13 stretnutí

13d) NÁZOV: Siločiary súčasného lingvistického myslenia (organizovala Katedra germanistiky FHV UMB 3.10.2012)

PRÍSPEVOK: Analýza vyjadrenia rodu a rodovosti v anglickom jazyku

12d) NÁZOV: XXI. Kolokvium mladých jazykovedcov na Šachtičkách 30.11.-2.12. 2011

PRÍSPEVOK: Identifikácia žien s mužskými pomenovaniami?

11d) NÁZOV: Jubilejné XX. Kolokvium mladých jazykovedcov v Častej-Papierničke 24.-26.11. 2010

PRÍSPEVOK: Komparácia kategórie rodovosti v slovenskom a anglickom jazyku

3z) 09. 09. 2009 Zlín, ČR (KAA FHV Univerzita Tomáša Baťu)

NÁZOV: Theories in Practice International Conference in English and American Studies

PRÍSPEVOK: Neologisms of Foreign Origin in English

2z) Marec Október 2009 Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty Turkyně, Pedagogická fakulta)

NÁZOV: Medzinárodná elektronická konferencia AKTUÁLNÍ OTÁZKY VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PRÍSPEVOK: Vplyv rodových stereotypov na budúce učiteľky (nielen) anglického jazyka http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1535:konferencekpgprispevky&catid=78:kped&Itemid=177

10 d) 27. – 28. 11.2008 Budmerice (KAA FiFUK v Bratislave)

NÁZOV: Aktuálne otázky metodiky anglického jazyka (v odboroch praktický jazyk, literatúra, lingvistika, preklad a tlmočenie, kultúrne štúdiá) – konferencia sa konala na počesť životného jubilea prof. PhDr. Evy Tandlichovej, CSc, poprednej slovenskej odborníčky v oblasti metodiky výučby anglického jazyka

PRÍSPEVOK: New Words in English

9d) 29. - 30. 10. 2007 Budmerice (KAA FiFUK v Bratislave)

NÁZOV: Konferencia prekladateľov a tlmočníkov

PRÍSPEVOK: Jazyková kultúra slovenčiny s ohľadom na anglicizmy

8d) 19. - 20. 3. 2007 Nitra

NÁZOV: The 2nd Nitra Conference on Dicourse Studies (Medzinárodná konferencia)

PRÍSPEVOK: Eurospeak and ELF – English as a Current Global Lingua Franca

7d) 7.12. – 9.12. 2005 Tajov

NÁZOV: XV. medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov

PRÍSPEVOK: Inovácia a demokratizácia v jazyku s ohľadom na anglicizmy

6d) 30.1.2004 Ružomberok (Katolícka Univerzita)

NÁZOV: English is a Key

PRÍSPEVOK: Loan Words in English

5d) 30.8. - 1.9.2004 Banská Bystrica (FHV UMB)

NÁZOV: Konferencia SAUA-SATE: Is Creativity the Key to Success in an EFL Classroom?PRÍSPEVOK: COM-I-N-EUROPE

4d) 3. – 5. 12. 2003 Modra-Piesok

NÁZOV: XIII. Kolokvium mladých jazykovedcov

PRÍSPEVOK: Latinčina súčasnosti

3d) 9.9.2003 Banská Bystrica (Pedagogická fakulta UMB)

NÁZOV: 3. Konferencia mladých filológov

PRÍSPEVOK: Slovenčina pod „paľbou“ anglicizmov. In : Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela III, PF UMB Banská Bystrica, s. 8-16. ISBN 80-8055-876-0

2d) 3.– 4. 9. 2003 Banská Bystrica (FHV UMB)

NÁZOV: 5. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach

PRÍSPEVOK: Anglicizmy v kritickom týždenníku Domino fórum

1z) 6. – 7. 2. 2003 Praha (Karlova univerzita, Pedagogická fakulta)

NÁZOV: IV. Stredoeurópska konferencia. Téma konferencie: Vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov na začiatku 21. storočia

PRÍSPEVOK: Evaluácia z hľadiska sexových diferencií

1d) 11.9.2001 Banská Bystrica

NÁZOV: Druhé banskobystrické stretnutie mladých filológov

PRÍSPEVOK: Vplyv angličtiny na súčasnú slovenčinu. In: Zborník mladých filológov UMB II. Banská Bystrica : FHV UMB, 2001, s. 19 – 28. ISBN 80-8055-570-2

 Vysvetlivky: d = domáca konferencia (t.j. na Slovensku), z = zahraničná konferencia

 

Práca na projektoch

 

Názov: Lexikogenetický potenciál mediálneho politického diskurzu o kríze

Typ a číslo projektu: VEGA 1/0748/21

Doba riešenia: 1.1.2021 - 31.12.2023

Hlavný cieľ: štúdium a analýza jazykových prostriedkov a sémanticko-pragmatických osobitostí súčasného politického diskurzu o krízových udalostiach prezentovaných v médiách z pohľadu aktualizácie lexikálno-morfologických afixálnych paradigiem

Pozícia:spoluriešiteľka

Vedúca projektu: Mgr. Monika Korgová, PhD.

 

Názov: Supporting School-educators in Use of Cultural Heritage for Inclusive Digital Education Action: Partnership for Digital Education Readiness (KA226)

Typ a číslo projektu: Erasmus+ 2020-1-BE02-KA226-SCH-083039

Doba riešenia: 1.03.2021 - 28.02.2023

Hlavný cieľ: inovácia

Pozícia: spoluriešiteľka

Vedúci projektu: Nicosia, Cyprus

https://www.linkedin.com/in/cherished-project-009297212/

 

Názov: Language in the City - Documenting the Multimodal Semiosphere of Linguistic Landscapes in SLovakia and in a Comparative Perspective Addresses

Typ a číslo projektu: APVV-18-0115 (základný výskum)

Doba riešenia: 1.07. 2019 - 30.06.2023

Pozícia: spoluriešiteľka

Vedúci projektu: prof. Dr. Wolfgang Matthias Schulze (do r. 2020), doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD. (2020 - 2023)

Viac informáciií na stránke Katedry germanistiky FF UMB

 

Názov: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí.
Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ
Doba riešenia: 1.10.2013 – 30.9.2015 (doba realizácie v mesiacoch: 24 mes)
Kód projektu ITMS: 26110230109

V letnom semestri 2012 - 2013 frekventantka kurzu Štatistiky pre humanitné vedy (máj 2012)


V zimnom a letnom semestri 2011 - 2012 frekventnantka Kurzu Latinčiny I. a II.

 

V zimnom semestri 2011 - 2012 vedenie Kurzu angličtiny pre učiteľov a učiteľky odborných predmetov v anglickom jazyku 

 

V r. 2011 - 2012 spolupráca na projekte Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch (ITMS kód projektu: 26110230025):

Manažérkou projektu je prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., pro­rektorka pre pedagogickú činnosť UMB. Podrobnejšie informácie o projekte sú zverejnené na osobitnej projektovej stránke v LMS MOODLE (http://lms.umb.sk, rubrika Projekty). Koordinátorom aktivity je Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., prodekan pre medzinárodné vzťahy FHV UMB.

 

V r. 2003 - 2005 práca na projekte COM-I-N-EUROPE (Komunikácia v novej interkultúrnej Európe):

www.plurilingua.com

Program: Leonardo da Vinci
Grantový projekt zaregistrovaný pod číslom: PT03/LA/04/24/024

Doba trvania projektu: 1.10.2003 – 30.9.2005 (24 mesiacov)

Pridelené finančné prostriedky pre UMB: 10 561,50 eur (z toho presne 3000 eur na zakúpenie technického vybavenia súvisiaceho s projektom, napr. počítače, softvér, skener, tlačiareň, toner, atď.)

Finančný zisk pre katedru anglistiky a amerikanistiky: €5,000 (z toho €3,500 Katedre anglistiky a amerikanistiky a €1,500 Fakulte humanitných vied)

Celkový rozpočet projektu: €263 623,00
Iniciátor projektu: Limburgská univerzita v Belgicku
Hlavný koordinátor projektu: Akademia Ekonomiczna v meste Wroclaw, Poľsko
Ostatní (vedeckí) partneri:
UMB, Banská Bystrica, Slovenská republika (KAA FHV: Petra Jesenská, Eva Homolová, Jana Šavelová; Katedra slov. jaz: Lujza Urbancová; Katedra romanistiky: Monika Zázrivcová)
• Univerzita v Limburgu, Belgicko (Prof. Willy Clijsters a Martine Verjans)
• Softvérová spoločnosť Brainlane v Genku, Belgicko (Danny Brouwers)
• Haute École de Bruxelles, Belgicko (Antonio Argueso)
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Česká republika (Ludmila Kolářová, Fakulta manažmentu)
• Univerzita v Paderborne, Nemecko (Waltraut Scholer)
• Université du Littoral et de la Cote d´Opale v Dunkerque (Pierre Macaigne)
• University of Limerick v Limericku, Írsko (Fréderic Royall)
• Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego vo Wroclawi, Poľsko (Grazyna Swiatowy)
• InterAct International v Newcastli, Spojené kráľovstvo VB a Sev. Írska (Stephen Hagen)
Technický partner: zodpovedný za produkciu a technickú stránku CD-Romu belgická spoločnosť Brainlane

V rámci programu Leonardo da Vinci vznikla v minulosti približne v rokoch 1992-1995 za spolupráce viacerých západoeurópskych univerzít sada 18 CD-Romov v rôznych jazykových prevedeniach. CD-čka vznikli pod záštitou projektu nazvaného Leomep-Multi a sú zamerané pre učiacich sa cudzie jazyky, ktoré potrebujú pri komunikácii s obchodnými partnermi. Učiaci sa súčasne oboznamuje s kultúrou a kultúrnymi špecifikami krajiny, ktorej jazyk študuje, to znamená, že CD-Rom nie je určený len manažérom a iným riadiacim pracovníkom, ale aj ostatným, ktorí potrebujú nacvičiť rôznorodé komunikačné zručnosti (napísanie obchodného listu, vybavovanie telefonátov, osobná komunikácia apod.).

Jazykové kombinácie :
holandsko-francúzsky španielsko-holandský
holandsko-nemecky španielsko-francúzsky
francúzsko-holandsky španielsko-nemecký
francúzsko-nemecky nemecko-holandský
anglicko-holandsky nemecko-francúzsky
anglicko-francúzsky maďarsko-holandský
anglicko-nemecký maďarsko-nemecký
maďarsko-francúzsky

Nové jazykové kombinácie:
nemecko-poľsky, španielsko-poľsky, španielsko-anglický, holandsko-poľský, holandsko-anglický, francúzsko-poľský, francúzsko-anglický, slovensko-anglický, poľsko-anglický, česko-anglický, česko-nemecký.

Vznik nových variácií jazykových kombinácií by bol nemysliteľný bez participácie nových účastníkov projektu: Českej republiky (UTB), Poľska (UE) a Slovenska (UMB). Rektor UMB signoval tzv. “Letter of Intent” a síce 23. októbra 2002 a o rok neskôr 17. októbra 2003, čím vyjadril záujem Univerzity Mateja Bela spolupracovať na spoločnom projekte viacerých európskych krajín. Za UMB pracovala na projekte Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry a Katedra romanistiky na Fakulte humanitných vied.
Bolo potrebné stretnúť sa so všetkými zainteresovanými partnermi a dohodnúť sa na pracovnom postupe ako aj na finančných možnostiach zúčastnených strán.

COM-I-N-EUROPE je pokračovaním spomínaného multilingválneho projektu Leomep-Multi a je zameraný na výučbu jazykov a business vzťahov ako aj rozdielov v kultúrnej sfére (nielen) pri obchodovaní. Časové rozpätie určené na projekt: október 2003 – september 2005, kedy by sa mal dostať na trh CD-Rom slovensko-anglickej verzie slúžiaci ako učebná pomôcka pri výučbe prevažne obchodnej angličtiny (ekonómovia, manažéri, inžinieri, prekladatelia odborných textov zameraných na business a pod.). Súčasťou CD-Romu bude súbor asi 300-500 rôznych typov cvičení a slovník o rozsahu približne 3000 – 3500 termínov týkajúcich sa odbornej obchodnej angličtiny preložených do slovenského jazyka. Špecifikom CD-Romu bude nielen výslovnosť, dialógy a cvičenia ale aj kultúrne rôznorodosti medzi slovenskou a anglickou zvyklosťou v rámci kultúry a obchodu. CD-Rom pre slovenských študentov bude zodpoveať úrovni advanced (pokročilí), pričom východiskový jazyk bude slovenčina a cieľovým jazykom bude angličtina. Na stránke http://www.plurilingua.com sú k dispozícii zobrazenia ilustrujúce 18 už existujúcich CD-Romov a záujemcovia si môžu prehliadnuť grafiku ako aj spomínané multimediálne cvičenia.

Na zadnej strane slovenskej adaptácie CD-Romu je uvedené logo Univerzity Mateja Bela ako jedného z vedeckých partnerov projektu. CD-Rom je komerčným výrobkom určeným na slovenský trh a časť zo zisku bude poukazovaná na účet UMB v Banskej Bystrici.

 

Od r. 2003 odborná asistentka na KAA FHV UMB v Banskej Bystrici

Od r. 2000 asistentka na KAA FHV UMB v Banskej Bystrici

Od r. 2001 vyučovanie anglického jazyka v Metodicko-pedagogickom centre pre vyučujúce základných a stredných škôl v rámci zvyšovania kvalifikácie

V r. 1995 - 2000 Štúdium anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove

V r. 1990 - 1994 Štúdium na Gymnáziu v Turčianskych Tepliciach

Maturita z predmetov: SLOVENSKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK, GEOGRAFIA

V r. 1982 - 1990 Základná škola v Turčianskych Tepliciach