EXTERNÉ ŠTÚDIUM prekladateľstva a tlmočníctva - 2. ročník

Lexikológia anglického jazyka

Semester: letný

Dotácia: 16 hodín (11 prednášok + 5 hodín seminárov)

Ciele: Oboznámenie sa s predmetom výskumu lexikálnej morfológie a lexikálnej sémantiky.

Materiály k prednáškam a seminárom: dostupné na stránke KAA/štúdium/denné/petra jesenská/letný semester a v moodli (lms moodle umb)

Vyučovanie: od 8,00 do 14,00 na K0xx

 

 

 

Dátum Témy

  1. stretnutie:

2021

Prednášková časť: Lexikológia vs. lexikografia.Definícia slova.

 (8 hodín) Základné pojmy: lexéma, lexikálna jednotka, morféma, frazéma, seméma a séma, druhy vzťahov.
  Jazykový znak; semiotický trojuholník; lexikálna dekompozícia; sémantické polia.
  Stupeň nejasnosti; idiomy a kolokácie.Význam. Sémantické zmeny

  

Štrukturálne vzťahy medzi lexémami: homonymia, polysémia a synonymia
 
Iné strukturálne vzťahy: antonymá a hyponymá; semaziologický a onomaziologický prístup
 
Výpožičky. Cudzie slová, kalky a purizmus. Systém slovnej zásoby.
Derivácia, kompozícia, konverzia, spôsoby skracovania slov (kríženie, trunkácia, akronymizácia)

  2. stretnutie:

2021

(8 hodín)

Seminárna časť: slovotvorné postupy v AJ,

frázové slovesá - význam a použitie.