PREDNÁŠKY A SEMINÁRE

PREDNÁŠKY:

 

- sú NEPOVINNÉ (t.j. študenti môžu, ale nemusia prísť),

- v prípade účasti na prednáške si poslucháči píšu poznámky rukou (študenti bakalárskeho štúdia) alebo na PC (platí len pre magisterské štúdium), v žiadnom prípade si NEFOTOGRAFUJÚ powerpointové prezentácie,

- poslucháči vyučujúcu NEŽIADAJÚ o zaslanie prednášok, 

- mobilné telefóny sú počas prednášky VYPNUTÉ a sú v taške (teda nie položené na lavici),

- PC-čka sa v bakalárskom štúdiu nepoužívajú.

 

 

 

 

SEMINÁRE:

 

- sú POVINNÉ, ak sa vyučujúca so študentami nedohodne inak,

- povolené sú TRI absencie,

- každá ďalšia absencia nad rámec znamená odrátanie jedného bodu zo záverečného hodnotenia,

- študenti prichádzajú na ten seminár, na ktorý sa zapísali na začiatku semestra a nežiadajú o presuny do iných paralelných seminárnych skupín,

- na semináre prichádzajú poslucháči PRIPRAVENÍ (s potrebnými materiálmi a domácou úlohou), 

- mobilné telefóny sú počas semináre VYPNUTÉ a ODLOŽENÉ v taške,

- PC-čka sa nepoužívajú.