ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM

 

PREDMET: Špeciálny jazykový seminár Aj 3

 

 

 

Vyučujúci: doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD. (Petra.Jesenska@umb.sk), Mgr. Michael Dove

Ročník: 2 

Semester: zimný

 

 

Ciele kurzu: Rozvoj všetkých zložiek jazykových a komunikatívnych zručností v ústnom i písomnom prejave (t.j. rovnomerne receptívnych i produktívnych zručností) na úrovni medzi intermediate a upper intermediate s ohľadom na rozšírenie lexiky a prehĺbenie vedomostí v oblasti gramatiky (t.j. morfo-syntaxe) anglického jazyka.

 

Učebnica: SOARS, Liz – SOARS, John. 2012. New Headway Upper Intermediate Student´s Book.The Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 160 s. ISBN 978-0-19-439299-0 (International edition)

 

 

 

Vyučovanie

 

s PJ

 

 

Čas a miestnosť : K039

(Tajovského 51, BB)

vždy od 8:00 do 14:00

10.10.2020  8,00 - 14,00 (PJ)
24.10.2020  8,00 - 14,00 (PJ)
   
   
   

 

Hodnotenie: aktívna účasť poslucháča na hodinách (15%), tolerované maximálne 3 absencie, domáca príprava na vyučovanie, napr. vypracovanie zadaných domácich úloh (15%) a zvládnutie záverečného testu na minimálne 65%. 

Stupnica: 93 % =  A (výborne, 1), 86 % = B (veľmi dobre, 1,5), 79 % = C (dobre, 2), 72 % = D (uspokojivo, 2,5), 65 % = E (dostatočne, 3) 

  

Iná odporúčaná (nepovinná) literatúra:

ALEXANDER, L.G.1995. Longman English Grammar. Harlow: Longman, 1995. ISBN 0-582-55892-1

HAIS, Karel. 1991. Anglická gramatika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. ISBN 80-08-01606-X

JONES, Daniel. 1997. English Pronouncing Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0521-45903-6

 

Slovníky:

Longman Dictionary of English Language and Culture. Harlow: Longman, 1992. ISBN 0-582-08676-0

Longman Dictionary of Contemporary English. Harlow: Longman, 2001. ISBN 0-582-45639-8 

 

Upozornenie:

V prípade používania internetových zdrojov pracovať s overenými prestížnymi, a teda len s relevantnými lexikografickými dielami (Oxford, Cambridge, Longman, Macmillan a pod.)