Záverečná bakalárska a/alebo diplomová práca

Kritériá a podmienky

Odovzdaná záverečná práca MUSÍ spĺňať podmienky, kladené na poslucháčku/poslucháča vysokoškolského štúdia.

Prácou poslucháči/ky dokladuju znalosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia.

Ku koncipovaniu práce treba pristupovať zodpovedne a svedomito.

Práci predchádza samoštúdium: v katedrovej knižnici nahliadnuť do prác/e rovnakého zamerania a formátu, všímať si formálnu stránku (narábanie so zdrojmi - ich výber, spôsob citovania a parafrázovania, členenie kapitol a pod.) i obsahovú stránku (členenie a formulovanie myšlienok, ich logická súslednosť a pod.) 

 

Rozsah

Bakalárska práca: 30 - 40 normovaných strán (tzv. normostrán/NS) = 54 000 - 72 000 znakov

Diplomová práca:  50 - 70 normostrán (1 normostrana: 60 úderov, 30 riadkov, font 12, riadkovanie 1,5) = 90 000 - 126 000 znakov

 

Témy

sú vypísané každý rok v lehote stanovenej zákonom a menia sa každý rok. Poslucháč/ka sa môže po dohode s vyučujúcou rozhodnúť pre vlastnú tému.

 

Základná študijná literatúra k záverečným prácam 

a) Sprievodca štúdiom. Fakulta humanitných vied. Celouniverzitná časť. Denné a esterné štúdiá ECTS. BB: FHV UMB, 2008. ISBN 978-80-8083-587-3 alebo www.umb.sk

b) MEŠKO, D. - KATUŠČÁK, D. - FINDRA, J. 2013. Akademická príručka. 2. doplnené a upravené vydanie. BA: Osveta, 495 s. ISBN 9788080633929

c) KATUŠČÁK, D. 2007. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. nové vydanie z r. 2004. NT: Enigma, 162 s. ISBN 8089132454

d) KLINCKOVÁ, J. - STYK, O. - LAŠŠÁK, V. - ĎAĎO, J. 2000. Rukoväť diplomanta. BB: FHV UMB, 80 s. ISBN 80-8055-386-6

e) RYBÁROVÁ, Ľ. - CUPEROVÁ, J. - RYBÁROVÁ, D. 2009. Metodika písania bakalárskej práce. Druhé, doplnené vydanie. MT: Osveta, 83 s.  ISBN 978-80-8063-316-5

f) BENČO, J. 2001. Metodológia vedeckého výskumu. BA: IRIS, 198 s. ISBN 80-89018-27-0

g) MISTRÍK, J. 1976. Rétorika. BA: SPN, 218 s.

h) WESTON, A. 1987. A Rulebook for Arguments. Indianapolis, Cambridge: Hackett Publishing Company, 96 s. ISBN 0-87220-029-9

... prelistovať niekoľko kvalifikačných prác s podobným alebo rovnakým zameraním s cieľom oboznámiť sa so štruktúrou, použitými zdrojmi, obsahovou stránkou a pod.

ch) SCHMIDT, M. - ŠEDÍK, M. - TALIGA, M. 2018. Ako správne argumentovať, písať a diskutovať. BB: Belianum, 140 s. ISBN 978-80-557-1476-9 - publikácia dostupná na stránke http://argumentacia.umb.sk/

 

Internet

Práca s internetom je nevyhnutná, hoci treba k týmto zdrojom pristupovať s istou dávkou obozretnosti a kritického myslenia. Uprednostňovať AUTORSKÉ stránky pred anonymnými, odborné pred laickými a pod. Wikipedia je stále jedným z mála zdrojov, ktoré sú pomerne spoľahlivé, avšak aj tu postupovať obozretne. Uvádzať dátum.

 

Plagiátorstvo

Záverečná práca nie je výklad ani poznámkový blok, preto sa priznávame ku VŠETKÝM prevzatým myšlienkam vo forme citátov a parafráz. Citáty sa používajú len VÝNIMOČNE (definície, unikátne/neopakovateľné slovné spojenia a pod.). Práca sa nestáva zoznamom parafráz či citátov . . .  

 

Citáty

Vždy v úvodzovkách (slovenské: „xxx“, anglické: "xxx"). V texte (AUTOR/KA, rok vydania, čísla strán).

Citát dlhší ako 5 riadkov je VŽDY odsadený od okraja a odlíšený od textu. Viac v diele autorov MEŠKO, D. - KATUŠČÁK, D. - FINDRA, J. 2005. Akademická príručka. 2. doplnené a upravené vydanie. BA: Osveta, 2005. ISBN 8080632006 na str. 188-189 (10.5.3.3 Citáty).

 

Parafrázy

Pri zmene slova, interpunkcie a pod. v citáte ide VŽDY o citát, nie parafrázu. Parafráza je preformulovaná myšlienka vyjadrená vlastnými slovami, príp. interpretácia autorovej myšlienky. V texte (AUTOR/KA, rok vydania). Viac v diele autorov MEŠKO, D. - KATUŠČÁK, D. - FINDRA, J. 2005. Akademická príručka. 2. doplnené a upravené vydanie. BA: Osveta, 2005. ISBN 8080632006 na str. 189 (10.5.3.4 Parafrázy a 10.5.3.5 Výťahy).

 

 

Posielanie príloh školiteľke záverečnej práce

Časti práce je možné zaslať na kontrolu mailom (cca 2 - 4 NS). Každú prílohu zasielanú školiteľke nazvať svojím MENOM a PRIEZVISKOM. Školiteľke (= vedúcej práce) sa posiela vždy len finálna verzia, t. j. taká, ktorú už poslucháč/ka nemieni meniť, dopĺňať ani inak upravovať.

 

Konzultácie k záverečnej práci

Poslucháč/ka si dohodne termín konzultácie vopred, a to mailom (petra.jesenska@umb.sk).

Poslucháč/ka prichádza na konzultácie pripravený/á, t. j. má naštudovanú odbornú literatúru a prichádza s vlastnými nápadmi (týkajúcimi sa štruktúry práce, metód výskumu a pod.). Na konzultácie prichádza vždy s konkrétnym problémom, pretože si rovnako váži čas svoj ako čas svojej školiteľky (napr. nepýta sa na záležitosti, ktoré je možné naštudovať si v Sprievodcovi štúdiom alebo v Akademickej príručke). Rozlišovať medzi informáciami, ktoré poskytuje školiteľka a ktoré poskytuje študijné alebo iné oddelenie fakulty.

 

Upozornenie pre poslucháčkov a poslucháčky

Na vypracovanie záverečnej práce majú študentky a študenti dostatok vymedzeného času (cca rok a pol). V tomto období majú možnosť študovať, konzultovať prácu, predkladať školiteľke prípradné problémy a podobne. Školiteľka radí a školí. NEVYPRACUJE prácu za nich. Rovnako školiteľka NEČÍTA celú záverečnú úrácu pred zviazaním (ani seminárne práce sa nekontrolujú pred odovzdaním). Školiteľka číta a posudzuje len časti záverečnej práce, nie celú prácu. Prácu prečíta celú až po zviazaní a oficiálnom odovzdaní.Treba pamätať na fakt, že školiteľka potrebuje istý čas na prečítanie posudzovaného materiálu a na vypracovanie pripomienok - rátať s tým pri časovom pláne organizácie záverečnej práce.

 

 

Jednotlivé časti záverečnej práce 

MEŠKO, D. - KATUŠČÁK, D. - FINDRA, J. 2005. Akademická príručka. 2. doplnené a upravené vydanie. BA: Osveta, 2005. ISBN 8080632006 (ukážka na stránke http://www.martinus.sk/?uItem=23624): prelimináriá (str. 165-177) a abstrakt (str. 63-70), jadro práce a jeho súčasti (str. 177-189), koncová časť a prílohy (191-192), zoznam bibliografických odkazov (str. 45-46)  

 

 

 

Smernica č. 12/2011

Smernica č. 12/2011 o záverečných a kvalifikačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici s účinnosťou od r. 2011 je záväzná pre všetkých, ktorí koncipujú bakalárske a magisterské (diplomové) práce. Smernica je prístupná na stránkach univerzity.

 

 

Postup pri koncipovaní (písaní) záverečnej práce - logická súslednosť podľa jednotlivých krokov:

 

0. Nultý ale jeden z najdôležitejších krokov - zájsť do knižnice a NAHLIADNUŤ do typu práce, ktorú idem písať (bakalárska, magisterská, rigorózna). Všímať si jej celkový rozsah, štruktúru (členenie), rozsah jednotlivých (pod)kapitol v závislosti od zamerania a témy. Ak plánujem prácu na katedre anglistiky, nahliadnem do anglistických prác. Ak plánujem lingvistickú tému, nahliadnem do prác s takýmto zameraním. 

 

1. Voľba témy po zrelej úvahe (zaujímam sa o danú tému len teraz alebo som sa jej venoval/a skôr, napr. v seminárnej práci, ŠVA a pod.) - ak inklinujem viac k literatúre, asi si nevyberiem lingvisticky orientovanú tému;ak sa neviem rozhodnúť pre tému alebo školiteľa/ku, je vhodné porozprávať sa s potenciálnymi školiteľmi/kami. Ak mi veľmi nevyhovuje prístup školiteľky XY, porozprávam sa so školiteľkou AB.

 

2. Po zvolení témy navštíviť školiteľku, ktorá vypíše protokol o zadaní témy a oboznámi poslucháča/ku s ďalším postupom (nižšie).

 

3.Štúdium primárnych (resp. sekundárnych) zdrojov, t.j. návšteva/y katedrovej knižnice (Tajovského 51, BB), Univerzitnej knižnice (ibid.), študovne (ibid.), Štátnej vedeckej knižnice (Lazovná 9, BB), Slovenskej národnej knižnice (Nám. J.C. Hronského 1, Martin); príp. vyhľadávanie na internete (zamerať sa najmä na autorské stránky - odborné časopisy, zborníky, uverejnené vedecké a odborné články; vyhýbať sa referátom.sk a iným stránkam určeným základným a stredným školám).

 

4. ŠTRUKTÚRA PRÁCE. Po detailnom štúdiu literatúry, výpiskoch a pod., sa vypracuje štruktúra práce - pod štruktúrou sa myslí OSNOVA (obsah) práce (napr. 1. Kapitola, 1.1 Podkapitola, 1.2 Podkapitola, 2. Kapitola atď.).

 

5. V prípade diplomovej záverečnej práce po naštudovaní terminologickej bázy, po ujasnení si vzťahov a súvislostí, je ŽIADÚCE zamyslieť sa nad predmetom výskumu (čo, ako a prečo chcem skúmať, čo chcem výskumom dokázať).

 

6.Časový harmonogram - návšteva knižnice, štúdium, koncipovanie (písanie, prepisovanie, formulovanie a pod.), čítanie časti práce školiteľkou, príp. jazyková korektúra textu pred zviazaním práce, dohovorenie termínu konzultácií, vytlačenie a zviazanie práce a pod. - toto všetko zaberie istý čas, ktorý treba zahrnúť do časového rozvrhu, vyhnete sa tak stresu. Treba rátať so zdržaním alebo s "nepochopením" techniky (napr. pokazená tlačiareň, chýbajúci toner, nesprávne načítanie fontu alebo špeciálnych znakov a symbolov tlačiarňou a pod.). Dôležitá informácia - študentskou obcou často podceňovaný výskum zaberie oveľa viac času ako štúdium literatúry a koncipovanie teoretickej časti. Treba rátať s tým, že na výskum sa treba dobre časovo aj vedomostne (študijne) pripraviť. Výskumná časť je logicky a sémanticky prepojená s teoretickou časťou práce.

 

7. Výskum (a) - príprava (t.j. metodológia výskumu): 

a) čo idem skúmať - čo bude predmetom (napr. jazykový jav) výskumu,

b) prečo - aký bude cieľ/účel výskumu (čo výskumom sledujem) - stanovenie hypotéz, príp. výskumných otázok,

c) ako - metodológia (aké výskumné metódy by boli vhodné na dosiahnutie výskumného cieľa).

 

8. Výskum (b) - priebeh.

 

9. Výskum (c) - opis výsledkov výskumu a následná analýza výsledkov výskumu (napr. numerických a percentuálnych údajov, opis tabuliek, grafov a pod., komparácia atď.).

 

10. Výskum (d) - interpretácia: explikácia výsledkov. 

 

11. Závery plynúce z výsledkov výskumu.

 

12. Záver práce a cudzojazyčné summary/resumé by mali byť sémanticky identické. Ak je práca (či už bakalárska alebo magisterská) písaná po slovensky, anglické summary má rozsah cca 5-8 strán.

 

Poznámka: Pred zviazaním je vhodné podrobiť prácu jazykovej korektúre bez ohľadu, v akom jazyku je práca písaná. Nežiadať o korektúry textu školiteľku.