Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správca katedrovej webovej stránky; katedrový koordinátor pre program Erasmus+ a pre e-learningové vzdelávanie

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
1. poschodie, F 118

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Piatok - deň vedecko-výskumnej činnosti (= nie som na pracovisku)

Kde ma nájdete

Mgr. Patrik Kunec, PhD.
Katedra histórie
Tajovského Tajovského
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 1. poschodie, F 118
Telefón: 048 446 7118
Email: Patrik.Kunec@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

 

(* 1975 v Liptovskom Mikuláši)

VZDELANIE:


- Mgr. – Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (vysokoškolské štúdium odborov: archeológia - história),
- PhD. – Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (denné doktorandské štúdium v odbore všeobecné dejiny).

ŠTUDIJNÉ A VÝSKUMNÉ POBYTY:


- 2003 Arts and Social Sciences Library, West England University, Bristol (Veľká Británia),
- 2004 Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Poľsko),
- 2004-2005 Österreichisches Staatsarchiv – Haus-, Hof- und Staatsarchiv; Österreichische Nationalbibliothek, Wien (Rakúsko),

- 2007 Biblioteka Jagiellońska, Kraków (Poľsko),

- 2008 Národní knihovna, Praha (Česká republika),

- 2009 Biblioteka Jagiellońska, Kraków (Poľsko),

- 2009 Österreichische Nationalbibliothek, Wien (Rakúsko),

- 2010 Magyar Országos Levéltár, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (Maďarsko),

- 2010 Archives nationales d´outre-mer, Aix-en-Provence (Francúzsko),

- 2012 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (+ Archives nationales, Bibliotheque nationale), Paris (Francúzsko).

 

POBYTY ERAZMUS a CEEPUS:

 

- 2007 Akademia Świetokrzyska, Kielce, Poľsko

- 2010 Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika

- 2013 Uniwersytet Opolski (Opolská univerzita), Opole, Poľsko 

- 2014 Slezská univerzita, Opava, Česká republika

- 2017 Universitatea Stefan cel Mare (Univerzita Štefana Veľkého), Suceava, Rumunsko

- 2018 Akademia Pomorska (Pomoranská akadémia), Slupsk, Poľsko 

- 2019 Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika

- 2022 Uniwersytet Jagielloński (Jagelovská univerzita), Krakov, Poľsko

- 2023 Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pulaskiego, Radom, Poľsko

 

PROFESIONÁLNE AKTIVITY:

 

A, Pedagogické aktivity:

- 2003-2005 – prednášky na Katedre všeobecných dejín, FiF UK, Bratislava (Vybrané kapitoly z dejín Veľkej Británie a USA v 17. a 18. storočí).

 

B, Organizačné aktivity v oblasti vedy:

- 1997-1999, 2002-2005 spoluzakladateľ a redaktor historického zborníka pre staroveké a stredoveké dejiny MEDEA – Studia mediaevalia et antiqua (FiF UK, Bratislava),
- 1999 spoluzakladateľ a redaktor historického zborníka pre novoveké a najnovšie dejiny Nový vek (FiF UK, Bratislava; vyšli dve čísla).

- od roku 2006 externý redaktor populárno-náučného periodika o histórii Historická revue

- od decembra 2012 člen redakčnej rady odborného periodika Mesto a dejiny (KHi FF UPJŠ v Košiciach)

- od januára 2017 člen redakčnej rady odborného periodika Historia Slavorum Occidentis (Poznań, Poľsko)

- od roku 2020 člen redakcie odborného periodika Acta historica Neosoliensia (Banská Bystrica)

- od roku 2022 člen redakčnej rady periodika Brzeski Rocznik Zamkowy (Brzeg, Poľsko)

- od roku 2022 člen Slovensko-poľskej komisie historikov

 

C, Grantové aktivity:

- 2004 Grant Univerzity Komenského pre mladých vedeckých pracovníkov (UK/13/2004; názov riešeného projektu: "Americká revolúcia /1775-1783/ a jej stredoeurópski účastníci");

- 2008-2010 Grant VEGA č. 1/0382/08 s názvom "Konštitucionalizmus v Rusku v kontexte európskej liberálnej tradície" - člen riešiteľského kolektívu;

- 2009-2012 Grant VEGA č. 1/0207/09 s názvom "Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied" - člen riešiteľského kolektívu;

- 2008-2011 Grant Európskej únie "CLIOH-WORLD : Creating a New Historical Perspective: EU and the Wider World" (Lifelong Learning Programme - Erasmus Academic Network) č. 142816-LLP-1-2008-1-IT-ERASMUS-ENW; koordinátor a účastník za Univerzitu Mateja Bela; pracovné stretnutia v Salzburgu (jún 2009), Bochume (november 2009), Pise (február 2010), Adane (december 2010), Lisabone (jún 2011).

- 2009-2012 Grant UGA s názvom "Móric Beňovský - prvá vedecká biografia uhorského dobrodruha";

- 2011-2013 Grant VEGA č. 1/0606/11 s názvom "Historická pamäť a dejiny zahraničných Slovákov v 19. a prvej polovici 20. storočia" - člen riešiteľského kolektívu 

- 2014-2016 Grant VEGA č. 1/0187/14 s názvom: "Kultúrna história, identita a národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 - 1995" - zástupca hlavného riešiteľa.

- 2020-2022 Grant KEGA č. 009UMB-4/2020 s názvom "Pamäť mesta v historických obrazových prameňoch"- vedúci projektu

- 2020-2022 VEGA č. 1/0426/20 s názvom "Slovenské dolnozemské komunity v reflexii materskej krajiny počas medzivojnovej Československej republiky" - člen riešiteľského kolektívu

- 2020 - projekt APVV-19-0456 s názvom "Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov" - člen riešiteľského kolektívu

 

D, Aktívna účasť na konferenciách:


Názov konferencie: "Móric Beňovský - legenda a skutočnosť." Vrbové, 10. 10. 2006. Príspevok s názvom: "Beňovského pobyty a aktivity v Amerike."

Názov konferencie: "Sporné otázky spoločných dejín." Eger, Maďarsko, 5.-6. 11. 2008. Príspevok s názvom: "Prví uhorskí emigranti usídlení vo Francúzsku : Ladislav Berčéni (1689-1778) a niektorí hornouhorskí príslušníci jeho husárskeho pluku."

Názov konferencie: "Metternich a jeho doba." Plzeň, Česká republika, 23.-24. 4. 2009. Príspevok s názvom: "Metternich na satirických grafických listoch a karikatúrach."

Názov konferencie: "Fenomén rodiny v dejinách Slovenska." Bardejov, 22.-24. 9. 2009. Príspevok s názvom: "Móric Beňovský - rodinne založený dobrodruh?"

Názov konferencie: "Szlachta : granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne." Opole, Poľsko, 27. - 28. 6. 2013. Príspevok s názvom: "Hrabia Maurycy August Beniowski (1746 - 1786) : Polak, Wegier, Slowak albo kosmopolita?"

Názov konferencie: "Zbojníctvo na Slovensku." Liptovský Mikuláš, 4. 11. 2013. Príspevok s názvom: Jánošík - najväčší filmový hrdina slovenského národa."

Názov konferencie/letnej školy: "Když život náš je v půli se svou poutí : Člověk mezi tradicí a modernitou. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita, 24. - 25. 9. 2014. Príspevok s názvom: "Uhorskí emigranti z radov nižšej šľachty v službách cudzích mocností v druhej polovici 18. storočia : Hľadanie sebarealizácie v ďalekej cudzine ako fenomén modernity". 

 

E, Organizovanie a odborné garantovanie vedeckých konferencií:


"Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte 1889 - 1909 - 2009". Banská Bystrica, 13.-14. október 2009.

 

F, Členstvo v spolkoch a profesionálnych spoločnostiach:

- 1997-2000 spoluzakladateľ a člen Študentského historického spolku na FiF UK v Bratislave;

- od roku 2008 člen Slovenskej historickej spoločnosti;

- od roku 2008 do roku 2011 člen Československé napoleonské společnosti v Brne;

- od 1. 7. 2009 do mája 2011 člen Akademického senátu Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela;

- od 12. októbra 2023 člen Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

 

PEDAGOGICKO-VEDECKÉ ZAMERANIE:

 

- dejiny Ruska od počiatku vlády Petra I. Veľkého do konca vlády Alexandra I.;

- problematika pôsobenia uhorských emigrantov v zahraničí počas 18. storočia;

- výskum cestopisných diel z obdobia raného novoveku

- osobnosť a aktivity Mórica Augusta Beňovského (1746 - 1786);

- percepcia dejinných udalostí v obrazových prameňoch, najmä v grafických dielach a karikatúre;

- obraz historických udalostí a osobností v historickom hranom filme.

 

 

Aktualizované: 15-10-2023

Kontaktný formulár

=