Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, správca katedrovej webovej stránky; katedrový koordinátor pre program Erasmus+ a pre e-learningové vzdelávanie

Telefónne číslo:
048 446 7118
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
1. poschodie, F 118

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 11:30
Štvrtok
-
Piatok
-
Piatok - deň vedecko-výskumnej činnosti (= nie som na pracovisku)

Kde ma nájdete

Mgr. Patrik Kunec, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 1. poschodie, F 118
Telefón: 048 446 7118
Email: Patrik.Kunec@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

 

(* 1975 v Liptovskom Mikuláši)

VZDELANIE:


- Mgr. – Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (vysokoškolské štúdium odborov: archeológia - história),
- PhD. – Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (denné doktorandské štúdium v odbore všeobecné dejiny).

ŠTUDIJNÉ A VÝSKUMNÉ POBYTY:


- 2003 Arts and Social Sciences Library, West England University, Bristol (Veľká Británia),
- 2004 Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Poľsko),
- 2004-2005 Österreichisches Staatsarchiv – Haus-, Hof- und Staatsarchiv; Österreichische Nationalbibliothek, Wien (Rakúsko),

- 2007 Biblioteka Jagiellońska, Kraków (Poľsko),

- 2008 Národní knihovna, Praha (Česká republika),

- 2009 Biblioteka Jagiellońska, Kraków (Poľsko),

- 2009 Österreichische Nationalbibliothek, Wien (Rakúsko),

- 2010 Magyar Országos Levéltár, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (Maďarsko),

- 2010 Archives nationales d´outre-mer, Aix-en-Provence (Francúzsko),

- 2012 Université de Sorbonne (+ Archives nationales, Bibliotheque nationale), Paris (Francúzsko).

 

POBYTY ERAZMUS:

 

- 2007 Akademia Świetokrzyska, Kielce, Poľsko

- 2010 Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika

- 2013 Uniwersytet Opolski (Opolská univerzita), Opole, Poľsko 

- 2014 Slezská univerzita, Opava, Česká republika

- 2017 Universitatea Stefan cel Mare (Univerzita Štefana Veľkého), Suceava, Rumunsko

- 2018 Akademia Pomorska (Pomoranská akadémia), Slupsk, Poľsko 

- 2019 Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika

 

PROFESIONÁLNE AKTIVITY:

 

A, Pedagogické aktivity:

- 2003-2005 – prednášky na Katedre všeobecných dejín, FiF UK, Bratislava (Vybrané kapitoly z dejín Veľkej Británie a USA v 17. a 18. storočí).

 

B, Organizačné aktivity v oblasti vedy:

- 1997-1999, 2002-2005 spoluzakladateľ a redaktor historického zborníka pre staroveké a stredoveké dejiny MEDEA – Studia mediaevalia et antiqua (FiF UK, Bratislava),
- 1999 spoluzakladateľ a redaktor historického zborníka pre novoveké a najnovšie dejiny Nový vek (FiF UK, Bratislava; vyšli dve čísla).

- od roku 2006 externý redaktor populárno-náučného periodika o histórii Historická revue

- od decembra 2012 člen redakčnej rady odborného peridoika Mesto a dejiny (KHi FF UPJŠ v Košiciach)

- od januára 2017 člen redakčnej rady odborného periodika Historia Slavorum Occidentis (Poznań)

 

C, Grantové aktivity:

- 2004 Grant Univerzity Komenského pre mladých vedeckých pracovníkov (UK/13/2004; názov riešeného projektu: "Americká revolúcia /1775-1783/ a jej stredoeurópski účastníci");

- 2008-2010 Grant VEGA č. 1/0382/08 s názvom "Konštitucionalizmus v Rusku v kontexte európskej liberálnej tradície" - člen riešiteľského kolektívu;

- 2009-2012 Grant VEGA č. 1/0207/09 s názvom "Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied" - člen riešiteľského kolektívu;

- 2008-2011 Grant Európskej únie "CLIOH-WORLD : Creating a New Historical Perspective: EU and the Wider World" (Lifelong Learning Programme - Erasmus Academic Network) č. 142816-LLP-1-2008-1-IT-ERASMUS-ENW; koordinátor a účastník za Univerzitu Mateja Bela; pracovné stretnutia v Salzburgu (jún 2009), Bochume (november 2009), Pise (február 2010), Adane (december 2010), Lisabone (jún 2011).

- 2009-2012 Grant UGA s názvom "Móric Beňovský - prvá vedecká biografia uhorského dobrodruha";

- 2011-2013 Grant VEGA č. 1/0606/11 s názvom "Historická pamäť a dejiny zahraničných Slovákov v 19. a prvej polovici 20. storočia" - člen riešiteľského kolektívu 

- 2014-2016 Grant VEGA č. 1/0187/14 s názvom: "Kultúrna história, identita a národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 - 1995" - zástupca hlavného riešiteľa.

- 2020-2022 Grant KEGA č. 009UMB-4/2020 s názvom "Pamäť mesta v historických obrazových prameňoch"- vedúci projektu

- 2020-2022 VEGA č. 1/0426/20 s názvom "Slovenské dolnozemské komunity v reflexii materskej krajiny počas medzivojnovej Československej republiky" - člen riešiteľského kolektívu

- 2020 - projekt APVV-19-0456 s názvom "Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov" - člen riešiteľského kolektívu

 

D, Aktívna účasť na konferenciách:


Názov konferencie: "Móric Beňovský - legenda a skutočnosť." Vrbové, 10. 10. 2006. Príspevok s názvom: "Beňovského pobyty a aktivity v Amerike."

Názov konferencie: "Sporné otázky spoločných dejín." Eger, Maďarsko, 5.-6. 11. 2008. Príspevok s názvom: "Prví uhorskí emigranti usídlení vo Francúzsku : Ladislav Berčéni (1689-1778) a niektorí hornouhorskí príslušníci jeho husárskeho pluku."

Názov konferencie: "Metternich a jeho doba." Plzeň, Česká republika, 23.-24. 4. 2009. Príspevok s názvom: "Metternich na satirických grafických listoch a karikatúrach."

Názov konferencie: "Fenomén rodiny v dejinách Slovenska." Bardejov, 22.-24. 9. 2009. Príspevok s názvom: "Móric Beňovský - rodinne založený dobrodruh?"

Názov konferencie: "Szlachta : granice etniczne, wyznaniowe i cywilizacyjne." Opole, Poľsko, 27. - 28. 6. 2013. Príspevok s názvom: "Hrabia Maurycy August Beniowski (1746 - 1786) : Polak, Wegier, Slowak albo kosmopolita?"

Názov konferencie: "Zbojníctvo na Slovensku." Liptovský Mikuláš, 4. 11. 2013. Príspevok s názvom: Jánošík - najväčší filmový hrdina slovenského národa."

Názov konferencie/letnej školy: "Když život náš je v půli se svou poutí : Člověk mezi tradicí a modernitou. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita, 24. - 25. 9. 2014. Príspevok s názvom: "Uhorskí emigranti z radov nižšej šľachty v službách cudzích mocností v druhej polovici 18. storočia : Hľadanie sebarealizácie v ďalekej cudzine ako fenomén modernity". 

 

E, Organizovanie a odborné garantovanie vedeckých konferencií:


"Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte 1889 - 1909 - 2009". Banská Bystrica, 13.-14. október 2009.

 

F, Členstvo v spolkoch a profesionálnych spoločnostiach:

- 1997-2000 spoluzakladateľ a člen Študentského historického spolku na FiF UK v Bratislave;

- od roku 2008 člen Slovenskej historickej spoločnosti;

- od roku 2008 do roku 2011 člen Československé napoleonské společnosti v Brne;

- od 1. 7. 2009 do mája 2011 člen Akademického senátu Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela.

 

PEDAGOGICKO-VEDECKÉ ZAMERANIE:

 

- dejiny Anglicka/Veľkej Británie v tzv. "dlhom" osemnástom storočí (1689 - 1815);

- dejiny Ruska od počiatku vlády Petra I. Veľkého do konca vlády Alexandra I.;

- problematika pôsobenia uhorských emigrantov v zahraničí počas 18. storočia;

- osobnosť a aktivity Mórica Augusta Beňovského (1746 - 1786);

- percepcia dejinných udalostí v obrazových prameňoch, najmä v grafických dielach a karikatúre;

- obraz historických udalostí a osobností v historickom hranom filme.

 

 

Aktualizované: 30-01-2021

Kontaktný formulár

=