Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Dejiny hradov na Slovensku

 

 

Tézy a literatúra k predmetu

 

 

I. Úvod

Prehľad bádania od obdobia romantizmu

Trendy súčasného medziodborového výskumu

Inštitucionálne zázemie pre výskum hradov

Terminológia označovania opevnených sídiel

 

Literatúra:

BURAN, Dušan et al.: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava : Slovart, 2003.

DURDÍK, Tomáš: Encyklopedie českých hradů. Praha : Libri, 1999 (4. vyd.).

FÜGEDI, Erik: Castle and society in medieval Hungary (1000 – 1437). Budapest : Akadémiai Kiadó, 1986.

MUSIL, František: Úvod do kastelologie 1 - 2. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006.

PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : Slovart, 2007.

SLIVKA, Michal – VALLAŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1991.

 

II. Včasnostredoveké opevnené sídla

Spoločenské a politické predpoklady vzniku hradísk a dvorcov

Spôsoby budovania opevnení vo včasnom stredoveku

Funkcie fortifikácií na vybraných lokalitách

Otázky kontinuity medzi včasno- a vrcholnostredovekými opevnenými sídlami

 

Literatúra:

BEDNÁR, Peter – ŠIMKOVIC, Michal: Opevnenie Nitrianskeho hradu. In: Kolíska kresťanstva na Slovensku. Nitriansky hrad a Katedrála sv. Emeráma v premenách času. zost. V. Judák – P. Bednár – J. Medvecký, Nitra : Biskupský úrad v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, 2011, s. 134-161.

GYÖRFFY, György: Święty Stefan I król Węgier i jego dzieło. Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2003.

HENNING, Joachim – RUTTKAY, Alexander T. (hrsg.): Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa. Frankfurt am Main – Nitra : Seminar für Vor- und Frühgeschichte der Universität Frankfurt am Main – Archäologiches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 1998.

PIETA, Karol – RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej et al.: Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2006.

STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. Bratislava : Vydavateľstvo Rak, 2004.

UNGER, Josef: Problematika hájitelnosti předvelkomoravských a velkomoravských hradeb. In: Bitka pri Bratislave v roku 907 a jej význam pre vývoj stredného Podunajska. zost. T. Štefanovičová – D. Hulínek, Bratislava : Slovenský archeologický a historický inštitút, 2008, s. 177-182.

 

Pramene:

PAULINY, Ján: Arabské správy o Slovanoch. Bratislava : Veda. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied – Bernolákova spoločnosť, 1999.

 

III. Hrady a refúgiá v čase tatárskeho vpádu

Vojenská a hospodárska správa kráľovských hradov

Spôsoby obrany obyvateľstva počas tatárskeho vpádu

Špecifiká refúgií

Budovanie obranného systému krajiny po tatárskom vpáde

 

Literatúra:

HANULIAK, Václav – ŠIMKOVIC, Michal: Dončov hrad a vrcholnostredoveké refúgium nad Zvolenom. In: Archaeologia historica 22. 1997, s. 161-168.

KOSZTOLNYIK, Zoltan J.: Hungary in the Thirteenth Century. New York : Columbia University Press, 1996.

MAROŃ, Jerzy: Koczownicy i rycerze. Najazd Mongołów na Polskę w 1241 roku na tle sztuki wojennej Europy XII i XIII wieku. Wodzisław Śląski : Templum, 2011 (2. vydanie).

RUTTKAY, Alexander: Feudálne sídla a fortifikačné zariadenia na Slovensku spred polovice 13. storočia. In: Zborník Slovenského národného múzea LXXXIII. História 29. 1989, s. 57-107.

RUTTKAY, Alexander: Feudálne sídla na Slovensku do polovice 13. storočia. In: Pamiatky a múzeá. č. 2, 1999, s. 19-23.

ULIČNÝ, Ferdinand: Vpády Mongolov na Slovensko v roku 1241. In: Vojenská história. roč. 8, č. 3, 2004, s. 3-19.

 

Pramene:

MARSINA, Richard – MAREK, Miloš: Tatársky vpád. Historické rozprávanie o strašných udalostiach, ktoré priniesli obyvateľom Uhorského kráľovstva veľa utrpenia a celú krajinu priviedli na pokraj skazy. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2008.

 

IV. Rezidenčné funkcie hradov vo vrcholnom stredoveku

Úlohy hradov počas feudálnej anarchie

Správa hradov po upevnení panovníckej moci

Hrad ako prostriedok reprezentácie majiteľa

Kráľovské gotické hrady kastelového typu

 

Literatúra:

ANTONÍN, Robert - BOROVSKÝ, Tomáš: Panovnické vjezdy na středověké Moravě. Brno : Matice moravská, 2009.  

DURDÍK, Tomáš: Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě. Praha : Academia, 1998.  

MAHNIČ, Katja: The Image of a Castle: Between Symbol and Document. In: Castrum bene 9. 2006, s. 279-290.

ŠIMŮNEK, Robert: Hrad jako symbol v myšlení české středověké šlechty. In: Český časopis historický. roč. 108, č. 2, 2010, s. 185-219.

SLIVKA, Michal – VALLAŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1991 (kap. VII. Život na stredovekom hrade, s. 61-77).

WESIOŁOWSKI, Jacek – KOWALSKI, Jacek (red.): Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku. Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk, 2001.

 

V. Hradné panstvá

Hradné panstvá v rukách panovníka a šľachty

Rozdiely a spoločné znaky v správe hradov

Hospodárenie na hradných panstvách

Hodnota hradov podľa kúpnopredajných zmlúv a feudálneho práva

 

Literatúra:

DĄBROWSKI, Franciszek: Studia nad administracją kasztelańską Polski XIII wieku. Warszawa : Neriton, 2007.

ENGEL, Pál: Honor, castrum, comitatus. Studies in the Government System of the Angevin Kingdom. In: Questiones Medii Aevi Novae. Vol. I., 1996, s. 91-100.

RÁBIK, Vladimír: Urbáre feudálnych panstiev na Slovensku v stredoveku. In: Studia historica Tyrnaviensia VII. 2008, s. 70-86.

SEDLÁK, František: Náčrt vývinu správy feudálnych panstiev na Slovensku od polovice 16. do polovice 19. storočia. In: Historické štúdie. roč. X., 1965, s. 54-87.

SKALSKÁ, Monika: Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného Gemera. Martin : Matica slovenská, 2009.

TIBENSKÝ, Martin: Červenokamenské panstvo v stredoveku. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2011.

 

Pramene:

BARTL, Július et al.: Prvý cisár na uhorskom tróne. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2001.

ŠTENPIEN, Erik: Tripartitum. Žilina : Eurokódex, 2008.

 

VI. Vojenstvo a úlohy hradov v neskorom stredoveku

Mocenská politika šľachty

Cesty a opevnené sídla ako predmet strategických záujmov

Spôsoby dobýjania hradov

Vojenské ťaženia a násilie v stredovekej spoločnosti

 

Literatúra:

CSUKOVITS, Enikõ: Zvíjajúci sa had a Satanov zbrojnoš. Obraz nepriateľa v naráciách stredovekých uhorských kráľovských donácií. In: Miles semper honestus. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla. eds. V. Segeš – B. Šeďová, Bratislava : Vojenský historický ústav, 2007, s. 27-36.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2003.

McGLYNN, Sean: Mečem a ohněm. Ukrutnosti a zvěřstva středověkého válečnictví. Praha : Mladá fronta, 2010. 

NODL, Martin – WIHODA, Martin (eds.): Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Brno : Matice moravská, 2008.

RADY, Martyn C.: Nobility, Land and Service in Medieval Hungary. Basingstoke – New York : Palgrave, 2000.

SEGEŠ, Vladimír: Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko. Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 2004.

 

Pramene:

SOPKO, Július: Kroniky stredovekého Slovenska. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 1995.

 

VII. Hrady na prahu osmanskej expanzie 

Druhy hradov na konci stredoveku

Stavebníci a remeselníci – starostlivosť o hrady

Rozvoj delostrelectva a obranných prvkov

Pevnostný systém v okolí banských miest

 

Literatúra:

DANGL, Vojtech: Systém protitureckej obrany na území Slovenska v druhej polovici 16. storočia. In: Vojenská história. roč. 10, č. 4, 2006, s. 26-42.

HANULIAK, Václav: Zvolenská protiturecká obranná línia. In: Archaeologia historica 30. 2005, s. 243-253.

PÁLFFY, Géza: The Origins and Development of the Border Defence System Against the Ottoman Empire in Hungary (Up to the Early Eighteenth Century). In: Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest. eds. G. Dávid – P. Fodor, Leiden – Boston – Köln : Koninklijke Brill NV, 2000, s. 3-67.

PLAČEK, Miroslav: Opevněný kostel (reflexe spojení laického a církevního světa na příkladu Sedmihradska). In: Archaeologia historica 21. 1996, s. 259-279.

RUSINA, Ivan et al.: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava : Slovart, 2009.

 

Pramene:

HORVÁTH, Pavol: Rabovali Turci... Výber z kroník a listov zo 16. a 17. storočia. Bratislava : Tatran, 1972.

 

VIII. Opisy, veduty, plány a ich význam pre poznanie dejín hradov

Interpretácia a kritika literárnych a vizuálnych prameňov

Význam cestopisov pre poznanie fortifikácií

Rozvoj krajinomaľby v ranom novoveku

Plány hradov a opevnení

 

Literatúra:

ČIČAJ, Viliam: Hrady a pevnosti v období stavovských povstaní očami cestovateľov. In: Neďaleko od Trenčína... Pamätnica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. eds. V. Segeš – B. Šeďová, Trenčianska Turná – Bratislava : Obec Trenčianska Turná – Vojenský historický ústav, 2008, s. 30-47.

RAGAČ, Radoslav et al.: Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského. Skalica : Regionálna rozvojová agentúra, 2010.

SZALAI, Béla – SZÁNTAI, Lajos: Magyar várak, városok, falvak metszeteken 1515 – 1800. II. A történelmi Magyarországon. Budapest : Múzeum antikvárium, 2006.

TIBENSKÝ, Ján – URBANCOVÁ, Viera: Slovensko očami Európy (900 – 1850). Bratislava : Academic Electronic Press, 2003.

ZÁVADOVÁ, Katarína: Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov, ako ich znázornili rytci a ilustrátori v XVI., XVII. a XVIII. storočí. Bratislava : Tatran, 1974.

 

IX. Hrady v ľudovej tradícii a spoločenskej polemike 

Názvy hradov

Piesne a povesti o hradoch

Hrady ako predmet nacionálneho zápasu v 19. storočí

Počiatky vedeckého záujmu o hrady

 

Literatúra:

BUTVIN, Jozef: Slovenské dejiny v krásnej literatúre. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1962.

HURTAJOVÁ, Zuzana: Európska stredoveká rytierska poviedka v ľudovom čítaní na Slovensku   (Príspevok k staršej slovenskej literatúre). In: Studia Slovaca. Zborník vedeckých prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry. zost. J. Tatár, Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2004, s. 30-44.

KILIÁNOVÁ, Gabriela: Mýtus hranice. Devín v kolektívnej pamäti Slovákov, Maďarov a Nemcov. In: Historický časopis. roč. 50, č. 4, 2002, s. 633-650. 

KREKOVIČ, Eduard: Kto bol prvý? Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii a historiografii. In: Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. zv. 36,  2004, s. 51-53.

POLLA, Belo: Archeológia na Slovensku v minulosti. Martin : Matica slovenská, 1996.

RATKOŠ, P.: Vznik povesti o ľubietovských martýroch. In: Historica. Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. roč. XV, 1964, s. 199-211. 

 

Pramene: 

BRTÁŇ, Rudo: Historické spevy a piesne. Bratislava : Tatran, 1978.

MEDŇANSKÝ, Alojz: Dávne povesti o hradoch. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005.

 

X. - XII. : Príprava a prezentácia referátov