Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Dejiny Slovenska (do roku 1526)

 

zimný semester

II. ročník

 

 

I. Úvod

Prehľad literatúry a prameňov

Periodizácia dejín stredoveku

Koncepcie dejín stredoveku na Slovensku

Slovenské dejiny v kontexte Uhorska

 

Literatúra:

AVENARIUS, Alexander: Základné problémy slovenských dejín a historiografie. In: Mannová, E. (zost.): Krátke dejiny Slovenska. Bratislava : Academic Electronic Press, 2003, s. 331-339.

KUČERA, Matúš: Slovenské dejiny I. Od príchodu Slovanov do roku 1526. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008.

MAGDOŠKO, Drahoslav: Dejiny Slovenska v stredoveku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015.

MARSINA, Richard et al.: Dejiny Slovenska I. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1986.

RÁBIK, Vladimír - LABANC, Peter - TIBENSKÝ, Martin: Slovenské stredoveké dejiny I - II. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2013:

http://ff.truni.sk/ucebne-texty/slovenske-stredoveke-dejiny-i

 

II. Slovania, Avari a utváranie prvých štátov

Najstaršie doklady o Slovanoch

Samov kmeňový zväz

Avarský kaganát

Slovanské kniežatstvá

 

Literatúra:

HAVLÍK, Lubomír Emil: Slovanské státní útvary raného středověku. Praha : ČSAV, 1987.

LUTOVSKÝ, Michal – PROFANTOVÁ, Naďa: Sámova říše. Praha : Academia, 1995.

MÚCSKA, Vincent – DANIŠ, Miroslav – ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana: Dejiny európskeho stredoveku. I. Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia). Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006.

STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. 1. vydanie, Bratislava : Veda. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied – Vydavateľstvo Rak, 2004.

VÁŇA, Zdeněk: Svět dávných Slovanů. Praha : Artia, 1983.

ZÁBOJNÍK, Jozef: Slovensko a avarský kaganát. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2004.

 

Pramene:

MARSINA, Richard et al.: Slovensko očami cudzincov. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2000.

 

III. Veľká Morava

Pribina a Mojmír, začlenenie Nitrianska do Veľkej Moravy

Vláda Rastislava, pôsobenie byzantskej misie

Svätoplukova ríša

Pád Veľkej Moravy

 

Literatúra:

DVORNÍK, František: Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem. Praha : Prostor, 1999.

LUKAČKA, Ján – STEINHÜBEL, Ján: Dejiny Slovenska do začiatku 10. storočia. In: Mannová, E. (zost.): Krátke dejiny Slovenska. Bratislava : Academic Electronic Press, 2003, s. 9-29.

MARSINA, Richard: Metodov boj. 2. vydanie, Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005.

STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. 1. vydanie, Bratislava : Veda. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied – Vydavateľstvo Rak, 2004.

TŘEŠTÍK, Dušan: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791 – 871. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001.

 

Pramene:

MARSINA, Richard et al.: Slovensko očami cudzincov. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2000.

RATKOŠ, Peter: Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968 (2. vyd.).

 

IV. Spoločnosť, hospodárstvo a kultúra vo včasnom stredoveku

Štruktúra obyvateľstva

Poľnohospodárstvo, remeslá a obchod

Typy osád, hradiská a dvorce

Duchovná kultúra, cirkev a náboženstvo

 

Literatúra:

AVENARIUS, Alexander: Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI. – XII. storočí. Bratislava : Veda. Vydavateľstvo SAV, 1992.

DOBROTKOVÁ, Marta et al.: Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach. Stredovek. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2009.

HERMANN, Joachim: Od Hradčian po Vinetu. Rané kultúry západných Slovanov. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1973.

KUČERA, Matúš: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1974.

RUTTKAY, Alexander et al.: Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2002.

SLIVKA, Michal: K náboženskému synkretizmu v strednej Európe. In: Pohanstvo a kresťanstvo. zost. R. Kožiak – J. Nemeš, Bratislava : Chronos, 2004, s. 147-162.

SMETÁNKA, Zdeněk: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010 (3. vyd.).

 

Pramene:

PAULINY, Ján: Arabské správy o Slovanoch (9. – 12. storočie). Bratislava : Veda. Vydavateľstvo SAV, 1999.

 

V. Nitriansko v Uhorsku

Mocenské zápasy v 10. storočí

Vláda Štefana I., vznik Uhorska

Politický vývoj do zániku Nitrianskeho kniežatstva

Zákony Ladislava I. a Kolomana

 

Literatúra:

LUKAČKA, Ján – STEINHÜBEL, Ján: Slovensko v arpádovskom Uhorsku. In: Mannová, E. (zost.): Krátke dejiny Slovenska. Bratislava : Academic Electronic Press, 2003, s. 31-53.

MÚCSKA, Vincent: Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. Acta historica Posoniensia IV. Monographiae I. Bratislava : Stimul, 2004.

STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. 1. vydanie, Bratislava : Veda. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied – Vydavateľstvo Rak, 2004.

ŠEDIVÝ, Juraj: Chápanie etník v nemeckých kronikách a obraz starých Maďarov na prelome 1. a 2. tisícročia. In: Historický časopis. roč. 44, č. 3, 1996, s. 353-382.

 

Pramene:

LACLAVÍKOVÁ, Miriam – ŠVECOVÁ, Adriana: Pramene práva na území Slovenska I. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007.

MARSINA, Richard: Legendy stredovekého Slovenska. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 1997.

MARSINA, Richard: V kráľovstve svätého Štefana. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2003.

 

VI. Vývoj do konca vlády Arpádovcov

Územná organizácia a zahraničná politika

Vláda Ondreja II. a Bela IV.

Tatársky vpád a nemecká kolonizácia

Feudálna anarchia počas posledných Arpádovcov

 

Literatúra:

JAVOŠOVÁ, Erika: Spoločenské postavenie neprivilegovaného obyvateľstva na Slovensku v prvej polovici 13. storočia. In: Slovenská archivistika. roč. XXXIX., č. 2, 2004, s. 61-101.

LUKAČKA, Ján: Rímska kúria a poslední Arpádovci. In: Historica. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. roč. XLIII., 1997, s. 173-181.

MARSINA, Richard: Nitrianske biskupstvo a jeho biskupi od 9. do polovice 13. storočia. In: Historický časopis. roč. 41, č. 5-6, 1993, s. 529-542.

ŠTEFÁNIK, Martin: Morosiniovci v Uhorsku za vlády Ondreja III. a dve verzie o smrti kráľovnej Tommasiny. In: Historický časopis. roč. 54, č. 2, 2006, s. 187-200.

ULIČNÝ, Ferdinand: Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí. Bratislava : Veda, 2014.

 

Pramene:

MARSINA, Richard: V kráľovstve svätého Štefana. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2003.

MARSINA, Richard – MAREK, Miloš: Tatársky vpád. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2008.

MÚCSKA, Vincent: Gesta Hungarorum. Kronika anonymného notára kráľa Bela. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2000.

 

VII. Boj s oligarchiou a upevňovanie moci Anjouovcov

Matúš Čák, panstvá oligarchov a nástup Karola Róberta

Dotvorenie územnej organizácie

Hospodárske reformy

Domáca a zahraničná politika Ľudovíta I.

 

Literatúra:

CSUKOVITS, Enikő: Karol I. a obdobie jeho vlády (1301 - 1342). Bratislava : Pro Historia, 2017.

LUKAČKA, Ján: Matúš Čák Trenčiansky. Bratislava : Veda, 2016.

SROKA, Stanisław: Z dejín manželskej politiky Ľudovíta Veľkého v druhej polovici 14. storočia. In: Historický časopis. roč.  44, č. 1, 1996, s. 17-26.

ŠTEFÁNIK, Martin: Uhorské kovy a kremnická komora ako predmet záujmu talianskych podnikateľov do konca vlády Žigmunda Luxemburského. In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. zost. D. Kianička, Kremnica : Občianske združenie SOS Kremnica, 2007, s. 93-111.

 

Pramene:

SEDLÁK, Vincent et al.: Pod vládou anjouovských kráľov. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov IV. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2002.

SOPKO, Július: Kronika uhorských kráľov zvaná Dubnická. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2004.

SOPKO, Július: Kroniky stredovekého Slovenska. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 1995.

 

VIII. Hospodárske a kultúrne centrá vo vrcholnom stredoveku

Funkcie a význam hradov

Charakter stredovekých miest

Kláštory a hodnoverné miesta

Umenie a vzdelanosť

 

Literatúra:

BURAN, Dušan et al.: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava : Slovart, 2003.

CSUKOVITS, Enikő – LENGYELOVÁ, Tünde (zost.): Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť, súdnictvo a vzdelanosť v mestách 13. – 17. storočí. Bratislava – Prešov : Historický ústav SAV – Prešovská univerzita, 2005.

KOŽIAK, Rastislav – MÚCSKA, Vincent (zost.): Rehole a kláštory v stredoveku. Banská Bystrica – Bratislava : Chronos, 2002.

MINÁRIK, Jozef: Stredoveká literatúra. Svetová, česká, slovenská. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980.

PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava : Slovart, 2007.

ŠTEFÁNIK, Martin - LUKAČKA, Ján a kol.: Lexikon stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Prodama, 2010.

 

Pramene:

BEŇKO, Ján et al.: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Bratislava : Národné literárne centrum, 1998.

KUCHAR, Rudolf: Žilinská právna kniha. Preklad magdeburského práva. Zápisy právnych úkonov žilinských mešťanov. Bratislava : Veda, 2009.

 

IX. Spoločnosť vo vrcholnom a neskorom stredoveku

Sociálne a národnostné zloženie obyvateľstva

Formovanie stredovekej šľachty

Osídlenie na vidieku

Valašská kolonizácia

 

Literatúra:

DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2003.

HABOVŠTIAK, Alojz: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1985.

LENGYELOVÁ, Tünde (zost.): Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. Bratislava : Academic Electronic Press, 2004.

MAREK, Miloš: Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2006.

SOKOLOVSKÝ, Leon: Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava : Academic Electronic Press, 2002.

ŽUDEL, Juraj: Osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku. Bratislava : Veda, 2010.

 

X. Vláda Žigmunda Luxemburského a mocenské zápasy po jeho smrti

Politický a hospodársky vývoj počas Žigmundovej vlády

Vpády husitov do Uhorska

Boje o uhorský trón po Žigmundovej smrti

Konflikty medzi Jánom Jiskrom a Jánom Huňadym

 

Literatúra:

BAUM, Wilhelm: Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům. Praha : Mladá fronta, 1996.

LYSÝ, Miroslav: Husitská revolúcia a Uhorsko. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016.

PAPAJÍK, David: Ladislav Pohrobek (1440 - 1457). Uherský a český král. České Budějovice : Veduta, 2016.

ŠTEFÁNIK, Martin: Obchodná vojna kráľa Žigmunda proti Benátkam. Bratislava : Historický ústav SAV, 2004.

 

Pramene:

BARTL, Július et al.: Prvý cisár na uhorskom tróne. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov V. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2001.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela – PAPSONOVÁ, Mária: Spomienky Heleny Kottannerovej. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2008.

PAPSONOVÁ, Mária – ŠMAHEL, František – DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Ulrich Richental: Kostnická kronika. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2009.

SOPKO, Július: Kroniky stredovekého Slovenska. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 1995.

 

XI. Vláda Mateja Korvína

Stabilizácia panovníckej moci po nástupe Mateja Korvína

Boje s bratríkmi

Daňová reforma

Rozvoj vzdelanosti a kultúry

 

Literatúra:

BYLINA, Stanisław: Religiozita obyvateľov stredovýchodnej Európy v neskorom stredoveku. In: Európska civilizácia. Úvahy a eseje. zost. M. Koźmiński, Bratislava : Kalligram, 2006, s. 72-88.

FRIMMOVÁ, Eva: Kultúrno-duchovné a politické prostredie Bratislavy v dobe Mateja Korvína. In: Historický časopis. roč. 57, č. 1, 2009, s. 43-66.

GÁCSOVÁ, Alžbeta: Boje Mateja I. proti Jánovi Jiskrovi z Brandýsa a bratríkom v rokoch 1458 – 1467. In: Historický časopis. roč. 25, č. 2, 1977, s. 187-216.

KALÁBOVÁ, Martina: Venné majetky uhorských kráľovien v stredoslovenskej banskej oblasti do roku 1478. In: Historický časopis. roč. 52, č. 1, 2004, s. 3-30.

KALOUS, Antonín: Matyáš Korvín (1443 - 1490). Uherský a český král. České Budějovice : Veduta, 2009.

 

Pramene:

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila – ŠKOVIERA, Daniel: Galeottus Martius Narniensis: Znamenité, múdre i žartovné výroky a činy kráľa Mateja. Bratislava : Kalligram, 2005.

LUKAČKA, Ján et al.: Pod osmanskou hrozbou. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004.

 

XII. Hospodársky a politický vývoj za Jagelovcov

Rozvoj banského podnikania

Vláda Vladislava II. a Ľudovíta II.

Sedliacke a banícke povstanie

Bitka pri Moháči

 

Literatúra:

BREZOVÁKOVÁ, Blanka – DVOŘÁKOVÁ, Daniela – MRVA, Ivan: Slovensko v období vrcholného a neskorého stredoveku. In: Mannová, E. (zost.): Krátke dejiny Slovenska. Bratislava : Academic Electronic Press, 2003, s. 55-109.

FUNDÁRKOVÁ, Anna: Politické pomery v predmoháčskom Uhorsku a kráľovná Mária Habsburská (1521 – 1526). In: Historický časopis. roč. 48, č. 2, 2000, s. 231-256.

KOPČAN, Vojtech: Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. Bratislava, 1986

RATKOŠ, Peter: Povstanie baníkov na Slovensku 1525 – 1526. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963.

SKLADANÝ, Marián: Prvé turzovsko-fuggerovské zmluvy o spoločnom mediarskom podniku. In: Historický časopis. roč. 43, č. 2, 1995, s. 215-229.

VYBÍRAL, Zdeněk: Bitva u Moháče. Praha : Havran, 2008.

                                                                                                                   

Pramene:

LUKAČKA, Ján et al.: Pod osmanskou hrozbou. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004.

 

 

Definície pojmov:

alochtónna/autochtónna teória, etnogenéza, kaganát, tudunát

feudalizmus, hlaholika, knieža, léno, liturgia, synkretizmus, trojjazyčníci

dušníci, dvorníci, dvorec/hradisko/hrad, igrici, občina, rabi, zemnica

archidiakonát, desiatok, deviatok, jobagión, servient, stotník, komitát, župan

bandérium, familiár, feudálna anarchia, oligarchia

donácia, komorský gróf, palatín, taverník, urbura, župa/stolica

Boží súd, hodnoverné miesto, konvent, kapitula

cech, hostia, mesto, mestské privilégiá, patriciát, richtár

barón, kurialista, nobilitácia, predialista, prelát, zeman

bratríci, husiti, jiskrovci, kacíri, cirkevný koncil, schizma

gubernátor, humanizmus, stavovská monarchia, subsídium

nevoľníctvo, poddanstvo, protokapitalistická výroba