Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Hospodárske dejiny Slovenska

 

 
Tézy a literatúra k predmetu

(predmet delený s doc. P. Mičkom a prof. V. Varinským)
 
 
 
I. Úvod

Utváranie školy – historiografie hospodárskych dejín

Vývoj domáceho bádania so zreteľom na stredovek a raný novovek

Členenie hospodárskych dejín podľa odborov

Stav a perspektívy súčasného výskumu

 

 

Literatúra:

HOLEC, Roman: Hospodárske dejiny na Slovensku - stav a problémy výskumu. In: Česko-slovenská historická ročenka 2006. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 41-58.

JINDRA, Zdeněk – SVÁTEK, František – ŠTAIF, Jiří: Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin I. Praha : Karolinum, 1997.

KOHÚTOVÁ, Mária – VOZÁR, Jozef: Hospodárske dejiny Slovenska (1526 – 1848). Bratislava : Veda, 2006.

LASZLOVSZKY, József et al.: The Economy of Medieval Hungary. Leiden : Brill, 2018.

MYŠKA, Milan: Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010 (2. vydanie).

TOPOLSKI, Jerzy: Pojem úpadku v dějinách a hospodářských dějinách. In: Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách. ed. L. Klusáková, Praha : Seminář obecných dějin při Ústavu světových dějin FF UK, 1997, s. 63-77.

 

II. Dejiny poľnohospodárstva, lesníctva (lesa) a poľovníctva

Vývoj a rozšírenie techník obrábania pôdy

Lesné hospodárstvo v stredoveku a na začiatku novoveku

Zmeny vo využívaní hospodárskeho zázemia miest a obcí 

Sociálne, kultúrne a environmentálne súvislosti

 

 

Literatúra:

DEMO, Milan et al.: Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001.

HABOVŠTIAK, Alojz: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1985.

KAVULJAK, Andrej: Dejiny lesníctva a drevárstva na Slovensku. Bratislava : Nákladom Lesníckej a drevárskej ústredne, 1942.

KUČERA, Matúš: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1974. 

RADKAU, Joachim: Holz. Wie ein Naturstoff Geschichte schreibt. München : Oekom Verlag, 2007.

WOITSCH, Jiří: Dějiny lesa a lesnictví - variabilita přístupů a současné hlavní badatelské směry. In: Hospodářské dějiny. roč. 25, č. 2, 2010, s. 199-225.

 

 

III. Dejiny baníctva a hutníctva

Zameranie a bádateľské okruhy montanistiky

Činitele ovplyvňujúce banskú ťažbu

Inovácie a technológie spracovania rúd

Ekonomický význam baníctva a hutníctva

 

 

Literatúra:

DANIŠ, Miroslav (zost.): Štúdie z dejín baníctva a banského podnikania. Zborník k životnému jubileu Mariána Skladaného. Bratislava : Stimul, 2001.

PAULINYI, Ákoš: Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha : Nakladatelství ISV, 2002

MARSINA, Richard (zost.): Banské mestá na Slovensku. Martin : Osveta, 1990.

SCHMIEDL, Juraj - WEIGNER, Ľuboš et al.: Dejiny hutníctva na Slovensku. Košice : Banská agentúra, 2006.

TIBENSKÝ, Ján: Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin : Osveta, 1979.

ZÁMORA, Peter et al.: Dejiny baníctva na Slovensku I. Košice : Banská agentúra, 2003.

 

 

IV. Dejiny obchodu, finančníctva a bankovníctva

Podoby stredovekého obchodu

Sociálne, kultúrne a etnické súvislosti obchodovania

Štruktúra tovarov na stredovekých a novovekých trhoch

Rozvoj finančných inštitúcií

 

 

Literatúra:

BRŇOVJÁK, Jiří – ZÁŘICKÝ, Aleš (zost.): Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18. – 19. století. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008.

FAVIER, Jean: Zlato a koření. Zrod obchodníka ve středověku. Praha : Garamond, 2006.

KAZIMÍR, Štefan: Pohyb cien ako ukazovateľ hospodárskeho vývoja na Slovensku v rokoch 1500 - 1848. Bratislava : Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny pri SHS, 1972.

SKLADANÝ, Marián: Prvé turzovsko-fuggerovské zmluvy o spoločnom mediarskom podniku. In: Historický časopis. roč. 43, č. 2, 1995, s. 215-229.

SPUFFORD, Peter: Power and Profit. The Merchant in Medieval Europe. London : Thames & Hudson, 2006.

ŠTEFÁNIK, Martin: Uhorské kovy a kremnická komora ako predmet záujmu talianskych podnikateľov do konca vlády Žigmunda Luxemburského. In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. zost. D. Kianička, Kremnica : Občianske združenie SOS Kremnica, 2007, s. 93-111.

 

 

V. Dejiny dopravy

Formy a druhy dopravných prostriedkov

Zásobovanie výrobných a obchodných stredísk

Mýta a kvalita ciest

Pltníctvo, lodná doprava a využívanie vodných tokov

 

 

Literatúra:

DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2007.

HALAGA, Ondrej R.: Riečna doprava v karpatskej oblasti za feudalizmu. In: Slovenský národopis. roč. 20, č. 4, 1972, s. 557-571.

KUBÁČEK, Jiří et al.: Dejiny železníc na území Slovenska. Bratislava : Železnice Slovenskej republiky, 1999.

SLIVKA, Michal: Rekonštrukcia cestnej siete na Slovensku (Súčasný stav bádania a jeho perspektívy). In: Archaeologia historica 23. 1998, s. 259-275.

TARR, László: Karren, Kutsche, Karosse. Eine Geschichte des Wagens. Budapest : Corvina Verlag, 1978. 

VOZÁR, Jozef: Doprava dreva pre bane a huty na strednom Slovensku v 16. – 19. storočí. In: Veda a technika v dejinách Slovenska 6. zost. I. Hrabovec – E. Kladivík – O. Pöss, Liptovský Mikuláš : Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 1993, s. 155-167.

 

 

VI. Dejiny remesiel a manufaktúr

Druhy a rozšírenie remesiel v stredoveku

Sociálne, ekonomické a náboženské pôsobenie profesijných združení

Nové odvetvia remeselnej výroby

Zmeny a špecifiká organizácie výroby v ranom novoveku

 

 

Literatúra:

DANTEROVÁ, Izabela (zost.): Mlyny a mlynárske remeslo. Galanta : Vlastivedné múzeum, 2006.

HORVÁTHOVÁ, Margaréta – PÖSS, Ondrej (zost.): Remeslo a jarmok na Slovensku. Bratislava : Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 1998.

SOKOLOVSKÝ, Leon (zost.): Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin : Vydavateľstvo Gradus, 1999.

ŠPIESZ, Anton: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin : Osveta, 1983.

WOITSCH, Jiří: Zapomenutá potaš. Drasláři a draslářství v 18. a 19. století. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2003.

PETRÁŠ, Milan (zost.): Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava : Západoslovenské múzeum, 1993.