Hospodárske dejiny Slovenska

 

 
Tézy a literatúra k predmetu

(predmet delený s doc. P. Mičkom a prof. V. Varinským)
 
 
 
I. Úvod

Utváranie školy – historiografie hospodárskych dejín

Vývoj domáceho bádania so zreteľom na stredovek a raný novovek

Členenie hospodárskych dejín podľa odborov

Stav a perspektívy súčasného výskumu

 

 

Literatúra:

HOLEC, Roman: Hospodárske dejiny na Slovensku - stav a problémy výskumu. In: Česko-slovenská historická ročenka 2006. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 41-58.

JINDRA, Zdeněk – SVÁTEK, František – ŠTAIF, Jiří: Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin I. Praha : Karolinum, 1997.

KOHÚTOVÁ, Mária – VOZÁR, Jozef: Hospodárske dejiny Slovenska (1526 – 1848). Bratislava : Veda, 2006.

LASZLOVSZKY, József et al.: The Economy of Medieval Hungary. Leiden : Brill, 2018.

MYŠKA, Milan: Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010 (2. vydanie).

TOPOLSKI, Jerzy: Pojem úpadku v dějinách a hospodářských dějinách. In: Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách. ed. L. Klusáková, Praha : Seminář obecných dějin při Ústavu světových dějin FF UK, 1997, s. 63-77.

 

II. Dejiny poľnohospodárstva, lesníctva (lesa) a poľovníctva

Vývoj a rozšírenie techník obrábania pôdy

Lesné hospodárstvo v stredoveku a na začiatku novoveku

Zmeny vo využívaní hospodárskeho zázemia miest a obcí 

Sociálne, kultúrne a environmentálne súvislosti

 

 

Literatúra:

DEMO, Milan et al.: Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001.

HABOVŠTIAK, Alojz: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1985.

KAVULJAK, Andrej: Dejiny lesníctva a drevárstva na Slovensku. Bratislava : Nákladom Lesníckej a drevárskej ústredne, 1942.

KUČERA, Matúš: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1974. 

RADKAU, Joachim: Holz. Wie ein Naturstoff Geschichte schreibt. München : Oekom Verlag, 2007.

WOITSCH, Jiří: Dějiny lesa a lesnictví - variabilita přístupů a současné hlavní badatelské směry. In: Hospodářské dějiny. roč. 25, č. 2, 2010, s. 199-225.

 

 

III. Dejiny baníctva a hutníctva

Zameranie a bádateľské okruhy montanistiky

Činitele ovplyvňujúce banskú ťažbu

Inovácie a technológie spracovania rúd

Ekonomický význam baníctva a hutníctva

 

 

Literatúra:

DANIŠ, Miroslav (zost.): Štúdie z dejín baníctva a banského podnikania. Zborník k životnému jubileu Mariána Skladaného. Bratislava : Stimul, 2001.

PAULINYI, Ákoš: Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha : Nakladatelství ISV, 2002

MARSINA, Richard (zost.): Banské mestá na Slovensku. Martin : Osveta, 1990.

SCHMIEDL, Juraj - WEIGNER, Ľuboš et al.: Dejiny hutníctva na Slovensku. Košice : Banská agentúra, 2006.

TIBENSKÝ, Ján: Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin : Osveta, 1979.

ZÁMORA, Peter et al.: Dejiny baníctva na Slovensku I. Košice : Banská agentúra, 2003.

 

 

IV. Dejiny obchodu, finančníctva a bankovníctva

Podoby stredovekého obchodu

Sociálne, kultúrne a etnické súvislosti obchodovania

Štruktúra tovarov na stredovekých a novovekých trhoch

Rozvoj finančných inštitúcií

 

 

Literatúra:

BRŇOVJÁK, Jiří – ZÁŘICKÝ, Aleš (zost.): Šlechtic podnikatelem – podnikatel šlechticem. Šlechta a podnikání v českých zemích v 18. – 19. století. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008.

FAVIER, Jean: Zlato a koření. Zrod obchodníka ve středověku. Praha : Garamond, 2006.

KAZIMÍR, Štefan: Pohyb cien ako ukazovateľ hospodárskeho vývoja na Slovensku v rokoch 1500 - 1848. Bratislava : Sekcia pre hospodárske a sociálne dejiny pri SHS, 1972.

SKLADANÝ, Marián: Prvé turzovsko-fuggerovské zmluvy o spoločnom mediarskom podniku. In: Historický časopis. roč. 43, č. 2, 1995, s. 215-229.

SPUFFORD, Peter: Power and Profit. The Merchant in Medieval Europe. London : Thames & Hudson, 2006.

ŠTEFÁNIK, Martin: Uhorské kovy a kremnická komora ako predmet záujmu talianskych podnikateľov do konca vlády Žigmunda Luxemburského. In: Baníctvo ako požehnanie a prekliatie mesta Kremnice. zost. D. Kianička, Kremnica : Občianske združenie SOS Kremnica, 2007, s. 93-111.

 

 

V. Dejiny dopravy

Formy a druhy dopravných prostriedkov

Zásobovanie výrobných a obchodných stredísk

Mýta a kvalita ciest

Pltníctvo, lodná doprava a využívanie vodných tokov

 

 

Literatúra:

DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2007.

HALAGA, Ondrej R.: Riečna doprava v karpatskej oblasti za feudalizmu. In: Slovenský národopis. roč. 20, č. 4, 1972, s. 557-571.

KUBÁČEK, Jiří et al.: Dejiny železníc na území Slovenska. Bratislava : Železnice Slovenskej republiky, 1999.

SLIVKA, Michal: Rekonštrukcia cestnej siete na Slovensku (Súčasný stav bádania a jeho perspektívy). In: Archaeologia historica 23. 1998, s. 259-275.

TARR, László: Karren, Kutsche, Karosse. Eine Geschichte des Wagens. Budapest : Corvina Verlag, 1978. 

VOZÁR, Jozef: Doprava dreva pre bane a huty na strednom Slovensku v 16. – 19. storočí. In: Veda a technika v dejinách Slovenska 6. zost. I. Hrabovec – E. Kladivík – O. Pöss, Liptovský Mikuláš : Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 1993, s. 155-167.

 

 

VI. Dejiny remesiel a manufaktúr

Druhy a rozšírenie remesiel v stredoveku

Sociálne, ekonomické a náboženské pôsobenie profesijných združení

Nové odvetvia remeselnej výroby

Zmeny a špecifiká organizácie výroby v ranom novoveku

 

 

Literatúra:

DANTEROVÁ, Izabela (zost.): Mlyny a mlynárske remeslo. Galanta : Vlastivedné múzeum, 2006.

HORVÁTHOVÁ, Margaréta – PÖSS, Ondrej (zost.): Remeslo a jarmok na Slovensku. Bratislava : Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, 1998.

SOKOLOVSKÝ, Leon (zost.): Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin : Vydavateľstvo Gradus, 1999.

ŠPIESZ, Anton: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin : Osveta, 1983.

WOITSCH, Jiří: Zapomenutá potaš. Drasláři a draslářství v 18. a 19. století. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2003.

PETRÁŠ, Milan (zost.): Z dejín pivovarníctva, sladovníctva a chmeliarstva na Slovensku. Trnava : Západoslovenské múzeum, 1993.