Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Pomocné vedy historické (tézy)

 

zimný semester

 

I. ročník

 

 

 

I. Úvod

Úlohy a význam pomocných vied historických

Vznik a vývoj pomocných vied historických

Základné rozdelenie odborov

Používaná terminológia

 

Literatúra:

BODNÁROVÁ, Miloslava: Pomocné vedy historické. Košice – Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1992.

HLAVÁČEK, Ivan – KAŠPAR, Jaroslav – NOVÝ, Rostislav: Vademecum pomocných věd historických. Praha : H + H Vyšehradská, 2004 (4. vydanie).

KAČÍREK, Ľuboš - RAGAČ, Radoslav - TIŠLIAR, Pavol: Múzeum a historické vedy. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013.

VRTEL, Ladislav (zost.): Pomocné vedy historické – súčasný stav a perspektívy. Dolný Kubín : Štátny okresný archív, 1986.

ZUBÁCKA Ida – ZEMENE Marián: Kapitoly z pomocných vied historických. Bratislava : Univerzita Komenského, 1993.

 

II. Paleografia

Predmet výskumu paleografie

Vývoj latinskej paleografie

Písacie látky a potreby

Vývoj latinského písma

 

Literatúra:

GENZOR, Jozef – KRUPA, Viktor: Písma sveta. Bratislava : Obzor, 1989.

HÚŠČAVA, Alexander: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1951.

MARSINA, Richard: Vývoj listinného písma v stredoveku na Slovensku. In: Slovenská archivistika. roč. XXVI., č. 1, 1991, s. 21-35.

NOVÁK, Jozef et al.: Paleografická čítanka. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2001.

ŠEDIVÝ, Juraj: Terminológia paleografickej deskripcie a analýzy. In: Slovenská archivistika. roč. XLIII., č. 1, 2008, s. 74-102.

 

III. Diplomatika

Predmet výskumu diplomatiky

Dejiny diplomatického bádania

Druhy diplomatického materiálu

Vonkajšie a vnútorné znaky listín

 

Literatúra:

LEHOTSKÁ, Darina: Príručka diplomatiky. Bratislava : Slovenská archívna správa, 1972.

LEHOTSKÁ, Darina: Základné diplomatické kategórie. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1988.

MARSINA, Richard: Vývoj skúmania pravosti a hodnovernosti listín. In: Studia historica Tyrnaviensia VII. 2008, s. 23-33.

RAGAČOVÁ, Júlia (zost.): Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Bratislava : Odbor archívov a registratúr MV SR, 2006.

 

IV. Chronológia

Predmet výskumu chronológie

Historické letopočty a kalendáre

Juliánska a gregoriánska reforma kalendára

Spôsoby merania času

 

Literatúra:

BLÁHOVÁ, Marie: Historická chronologie. Praha : Libri, 2001.

MÚCSKA, Vincent: Osobitosti uhorského liturgického kalendára v 11. storočí. In: Nitra v slovenských dejinách. zost. R. Marsina, Martin, 2002, s. 181-189.

NOVÁK, Jozef: Chronológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004.

ZDARILEKOVÁ, Silvia: Gregoriánska reforma. Zavádzanie gregoriánskeho kalendára v mestách na Slovensku. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009.

ŽUDEL, Juraj: Príručka chronológie. Bratislava : Odbor archívov a registratúr MV SR, 2003.

 

V. Genealógia

Predmet výskumu genealógie

Dejiny genealogického bádania

Vývod, rozrod, genealogické tabuľky

Pramene genealogického výskumu

 

Literatúra:

OROS, Zuzana – ŠIŠMIŠ, Milan: Rodové postupnosti a ich grafický vývoj. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2004.

SARMÁNYOVÁ-KALESNÁ, Jana et al.: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16. – 19. storočia. Bratislava : Odbor archívnictva Ministerstva vnútra, 1991 (2. vyd.).

ŠIŠMIŠ, Milan (zost.): Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny – stav a perspektívy. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2003.

ŠIŠMIŠ, Milan (zost.): K dejinám genealogického výskumu na Slovensku. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2007.

ŠIŠMIŠ, Milan et al.: Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 1 - 2. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2004 - 2009.

 

VI. Heraldika

Predmet výskumu heraldiky

Pôvod a vývoj heraldiky

Opis erbu, heraldické pravidlá

Hlavné a vedľajšie znaky erbu

 

Literatúra:

KARTOUS, Peter – NOVÁK, Jozef – VRTEL, Ladislav: Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1991.

KREJČÍK, Tomáš – PSÍK, Richard: Základy heraldiky. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008.

NOVÁK, Ján: Slovenské mestské a obecné erby. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1972 (2. vyd.).

ŠISMIŠ, Milan (zost.): Heraldika na Slovensku. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 1997.

VRTEĽ, Ladislav: Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin : Matica slovenská, 2003.

 

VII. Sfragistika

Predmet výskumu sfragistiky

Vonkajšie znaky pečatí

Druhy pečatí

Spôsoby spečaťovania dokumentov

 

Literatúra:

KREJČÍKOVÁ, Jarmila – KREJČÍK, Tomáš: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987.

NOVÁK, Ján: Slovenské mestské a obecné erby. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1972 (2. vyd.).

RAGAČOVÁ, Júlia (zost.): Pečate a ich používatelia. Bratislava : Odbor archívov a registratúr MV SR, 2007.

TURAY, Peter: Aktuálne problémy praktickej sfragistiky. In: Heraldika na Slovensku. zost. M. Šišmiš, Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 1997, s. 210-216.

 

VIII. Epigrafia

Predmet výskumu epigrafie

Vývoj bádania v odbore epigrafia

Druhy nápisov

Výpovedná hodnota nápisových pamiatok

 

Literatúra:

KUKLICA, Peter: Slovník latinských skratiek. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995.

PAUER, Marián – ŠIŠMIŠ, Milan (zost.): Laugaricio. Zborník historických štúdií k 1800 výročiu rímskeho nápisu v Trenčíne. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1980.

SPIRITZA, Juraj: Nielen epitafy sú epigrafmi. In: Slovenská archivistika. roč. XXXI., č. 2, 1996, s. 61-85.

ŠEDIVÝ, Juraj: Ukryté v písme. K datovaniu stredovekých pamiatok na základe ich nápisov. In: Byzantinoslovaca. roč. 1, 2006, s. 244-252.

VIDMAN, Ladislav: Psáno do kamene. Antická epigrafie. Praha : Academia, 1975.

 

IX. Kodikológia

Predmet výskumu kodikológie

Vonkajšie a vnútorné znaky kódexov

Strediská knižnej kultúry

Funkcia rukopisov neúradnej povahy

 

Literatúra:

KUZMÍK, Jozef: Knižná kultúra na Slovensku v stredoveku a renesancii. Martin : Matica slovenská, 1987.

NEMEŠ, Jaroslav: Nitriansky kódex a jeho posolstvo. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2006.

SLIVKA, Michal: Stredoveké skriptóriá. In: Kniha 95-96. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. 1997, s. 26-44.

SOPKO, Július: Kódexy a neúplne zachované rukopisy v slovenských knižniciach. Martin : Matica slovenská, 1986.

 

X. Metrológia

Predmet výskumu historickej metrológie

Vývoj bádania v odbore metrológie

Utváranie historických mier a váh    

Miery a váhy používané v Uhorsku

 

Literatúra:

HÚŠČAVA, Alexander: Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1972.

KAZIMÍR, Štefan: Pôvod a sústava starých mier na sypaniny na Slovensku. In: Slovenská archivistika. roč. XXIII., č. 2, 1988, s. 6-33.

RAGAČOVÁ, Júlia (zost.): Miery a váhy v dejinách ľudskej spoločnosti. Bratislava : Odbor archívov a registratúr MV SR, 2006.

ROBINSON, Andrew: Jak se měří svět. Příběhy z dějin měření. Praha : Universum, 2008.

 

XI. Numizmatika

Predmet výskumu numizmatiky

Vývoj bádania a základná terminológia

Vonkajšie a vnútorné znaky mince

Prehľad menového vývoja v Uhorsku

 

Literatúra:

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela: Základy numismatiky. Praha : Academia, 1986 (2. vyd.).

HLINKA, Jozef – KAZIMÍR, Štefan – KOLNÍKOVÁ, Eva: Peniaze v našich dejinách. Bratislava : Obzor, 1976.

HLINKA, Jozef – KAZIMÍR, Štefan: Kremnická mincovňa 1328 – 1978. Martin : Osveta, 1978.

HLINKA, Jozef et al.: Nálezy mincí na Slovensku I. IV. Bratislava – Nitra : Slovenská akadémia vied, 1968 – 1994.

 

XII. Pomocné vedy historické v širšom zmysle

Vzájomné vzťahy medzi odbormi

Rozširovanie základne pomocných vied historických

Filigranológia, vexilológia, faleristika, kampanológia, historická geografia, demografia, štatistika

Praktické príklady využitia odborov pri práci s prameňmi

 

Literatúra:

DECKER, Viliam: Filigrány zo slovenských ručných papierní. Banská Bystrica : Slovcepa, 1978.

FEDERMAYER, Frederik: Archontológia a jej význam pre genealogický výskum. In: Genealogicko-heraldický hlas. roč. 19, č. 1 - 2, 2009, s. 3-12. 

GRAUS, Igor: K vymedzeniu faleristiky ako vednej disciplíny (1. časť). In: Slovenská archivistika. roč. XXXIII., č. 2, 1998, s. 32-59.

MAUR, Edvard: Základy historické demografie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978.

SPIRITZA, Juraj: O počte a postavení zvonov na Slovensku. In: Slovenská archivistika. XXXVI., č. 1, 2001, s. 59-72.