Pomocné vedy historické (tézy)

 

zimný semester

 

I. ročník

 

 

 

I. Úvod

Úlohy a význam pomocných vied historických

Vznik a vývoj pomocných vied historických

Základné rozdelenie odborov

Používaná terminológia

 

Literatúra:

BODNÁROVÁ, Miloslava: Pomocné vedy historické. Košice – Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1992.

HLAVÁČEK, Ivan – KAŠPAR, Jaroslav – NOVÝ, Rostislav: Vademecum pomocných věd historických. Praha : H + H Vyšehradská, 2004 (4. vydanie).

KAČÍREK, Ľuboš - RAGAČ, Radoslav - TIŠLIAR, Pavol: Múzeum a historické vedy. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013.

VRTEL, Ladislav (zost.): Pomocné vedy historické – súčasný stav a perspektívy. Dolný Kubín : Štátny okresný archív, 1986.

ZUBÁCKA Ida – ZEMENE Marián: Kapitoly z pomocných vied historických. Bratislava : Univerzita Komenského, 1993.

 

II. Paleografia

Predmet výskumu paleografie

Vývoj latinskej paleografie

Písacie látky a potreby

Vývoj latinského písma

 

Literatúra:

GENZOR, Jozef – KRUPA, Viktor: Písma sveta. Bratislava : Obzor, 1989.

HÚŠČAVA, Alexander: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1951.

MARSINA, Richard: Vývoj listinného písma v stredoveku na Slovensku. In: Slovenská archivistika. roč. XXVI., č. 1, 1991, s. 21-35.

NOVÁK, Jozef et al.: Paleografická čítanka. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2001.

ŠEDIVÝ, Juraj: Terminológia paleografickej deskripcie a analýzy. In: Slovenská archivistika. roč. XLIII., č. 1, 2008, s. 74-102.

 

III. Diplomatika

Predmet výskumu diplomatiky

Dejiny diplomatického bádania

Druhy diplomatického materiálu

Vonkajšie a vnútorné znaky listín

 

Literatúra:

LEHOTSKÁ, Darina: Príručka diplomatiky. Bratislava : Slovenská archívna správa, 1972.

LEHOTSKÁ, Darina: Základné diplomatické kategórie. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1988.

MARSINA, Richard: Vývoj skúmania pravosti a hodnovernosti listín. In: Studia historica Tyrnaviensia VII. 2008, s. 23-33.

RAGAČOVÁ, Júlia (zost.): Diplomatická produkcia v stredovekom meste. Bratislava : Odbor archívov a registratúr MV SR, 2006.

 

IV. Chronológia

Predmet výskumu chronológie

Historické letopočty a kalendáre

Juliánska a gregoriánska reforma kalendára

Spôsoby merania času

 

Literatúra:

BLÁHOVÁ, Marie: Historická chronologie. Praha : Libri, 2001.

MÚCSKA, Vincent: Osobitosti uhorského liturgického kalendára v 11. storočí. In: Nitra v slovenských dejinách. zost. R. Marsina, Martin, 2002, s. 181-189.

NOVÁK, Jozef: Chronológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004.

ZDARILEKOVÁ, Silvia: Gregoriánska reforma. Zavádzanie gregoriánskeho kalendára v mestách na Slovensku. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009.

ŽUDEL, Juraj: Príručka chronológie. Bratislava : Odbor archívov a registratúr MV SR, 2003.

 

V. Genealógia

Predmet výskumu genealógie

Dejiny genealogického bádania

Vývod, rozrod, genealogické tabuľky

Pramene genealogického výskumu

 

Literatúra:

OROS, Zuzana – ŠIŠMIŠ, Milan: Rodové postupnosti a ich grafický vývoj. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2004.

SARMÁNYOVÁ-KALESNÁ, Jana et al.: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16. – 19. storočia. Bratislava : Odbor archívnictva Ministerstva vnútra, 1991 (2. vyd.).

ŠIŠMIŠ, Milan (zost.): Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny – stav a perspektívy. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2003.

ŠIŠMIŠ, Milan (zost.): K dejinám genealogického výskumu na Slovensku. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2007.

ŠIŠMIŠ, Milan et al.: Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí 1 - 2. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2004 - 2009.

 

VI. Heraldika

Predmet výskumu heraldiky

Pôvod a vývoj heraldiky

Opis erbu, heraldické pravidlá

Hlavné a vedľajšie znaky erbu

 

Literatúra:

KARTOUS, Peter – NOVÁK, Jozef – VRTEL, Ladislav: Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1991.

KREJČÍK, Tomáš – PSÍK, Richard: Základy heraldiky. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008.

NOVÁK, Ján: Slovenské mestské a obecné erby. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1972 (2. vyd.).

ŠISMIŠ, Milan (zost.): Heraldika na Slovensku. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 1997.

VRTEĽ, Ladislav: Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin : Matica slovenská, 2003.

 

VII. Sfragistika

Predmet výskumu sfragistiky

Vonkajšie znaky pečatí

Druhy pečatí

Spôsoby spečaťovania dokumentov

 

Literatúra:

KREJČÍKOVÁ, Jarmila – KREJČÍK, Tomáš: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987.

NOVÁK, Ján: Slovenské mestské a obecné erby. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1972 (2. vyd.).

RAGAČOVÁ, Júlia (zost.): Pečate a ich používatelia. Bratislava : Odbor archívov a registratúr MV SR, 2007.

TURAY, Peter: Aktuálne problémy praktickej sfragistiky. In: Heraldika na Slovensku. zost. M. Šišmiš, Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 1997, s. 210-216.

 

VIII. Epigrafia

Predmet výskumu epigrafie

Vývoj bádania v odbore epigrafia

Druhy nápisov

Výpovedná hodnota nápisových pamiatok

 

Literatúra:

KUKLICA, Peter: Slovník latinských skratiek. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995.

PAUER, Marián – ŠIŠMIŠ, Milan (zost.): Laugaricio. Zborník historických štúdií k 1800 výročiu rímskeho nápisu v Trenčíne. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1980.

SPIRITZA, Juraj: Nielen epitafy sú epigrafmi. In: Slovenská archivistika. roč. XXXI., č. 2, 1996, s. 61-85.

ŠEDIVÝ, Juraj: Ukryté v písme. K datovaniu stredovekých pamiatok na základe ich nápisov. In: Byzantinoslovaca. roč. 1, 2006, s. 244-252.

VIDMAN, Ladislav: Psáno do kamene. Antická epigrafie. Praha : Academia, 1975.

 

IX. Kodikológia

Predmet výskumu kodikológie

Vonkajšie a vnútorné znaky kódexov

Strediská knižnej kultúry

Funkcia rukopisov neúradnej povahy

 

Literatúra:

KUZMÍK, Jozef: Knižná kultúra na Slovensku v stredoveku a renesancii. Martin : Matica slovenská, 1987.

NEMEŠ, Jaroslav: Nitriansky kódex a jeho posolstvo. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2006.

SLIVKA, Michal: Stredoveké skriptóriá. In: Kniha 95-96. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. 1997, s. 26-44.

SOPKO, Július: Kódexy a neúplne zachované rukopisy v slovenských knižniciach. Martin : Matica slovenská, 1986.

 

X. Metrológia

Predmet výskumu historickej metrológie

Vývoj bádania v odbore metrológie

Utváranie historických mier a váh    

Miery a váhy používané v Uhorsku

 

Literatúra:

HÚŠČAVA, Alexander: Poľnohospodárske miery na Slovensku. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1972.

KAZIMÍR, Štefan: Pôvod a sústava starých mier na sypaniny na Slovensku. In: Slovenská archivistika. roč. XXIII., č. 2, 1988, s. 6-33.

RAGAČOVÁ, Júlia (zost.): Miery a váhy v dejinách ľudskej spoločnosti. Bratislava : Odbor archívov a registratúr MV SR, 2006.

ROBINSON, Andrew: Jak se měří svět. Příběhy z dějin měření. Praha : Universum, 2008.

 

XI. Numizmatika

Predmet výskumu numizmatiky

Vývoj bádania a základná terminológia

Vonkajšie a vnútorné znaky mince

Prehľad menového vývoja v Uhorsku

 

Literatúra:

NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela: Základy numismatiky. Praha : Academia, 1986 (2. vyd.).

HLINKA, Jozef – KAZIMÍR, Štefan – KOLNÍKOVÁ, Eva: Peniaze v našich dejinách. Bratislava : Obzor, 1976.

HLINKA, Jozef – KAZIMÍR, Štefan: Kremnická mincovňa 1328 – 1978. Martin : Osveta, 1978.

HLINKA, Jozef et al.: Nálezy mincí na Slovensku I. IV. Bratislava – Nitra : Slovenská akadémia vied, 1968 – 1994.

 

XII. Pomocné vedy historické v širšom zmysle

Vzájomné vzťahy medzi odbormi

Rozširovanie základne pomocných vied historických

Filigranológia, vexilológia, faleristika, kampanológia, historická geografia, demografia, štatistika

Praktické príklady využitia odborov pri práci s prameňmi

 

Literatúra:

DECKER, Viliam: Filigrány zo slovenských ručných papierní. Banská Bystrica : Slovcepa, 1978.

FEDERMAYER, Frederik: Archontológia a jej význam pre genealogický výskum. In: Genealogicko-heraldický hlas. roč. 19, č. 1 - 2, 2009, s. 3-12. 

GRAUS, Igor: K vymedzeniu faleristiky ako vednej disciplíny (1. časť). In: Slovenská archivistika. roč. XXXIII., č. 2, 1998, s. 32-59.

MAUR, Edvard: Základy historické demografie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978.

SPIRITZA, Juraj: O počte a postavení zvonov na Slovensku. In: Slovenská archivistika. XXXVI., č. 1, 2001, s. 59-72.