Publikačná činnosť

Úvod_do_štúdia_dejín_stredovekých_hradov.pdf

Úvod do štúdia dejín stredovekých hradov.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, 94 s.
AHN_2_2020_Maliniak.pdf

Kolektívne práva a povinnosti poddaných Zvolenského panstva (listiny Ľudovíta I. a Žigmunda a ich konfirmácie).

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Acta historica Neosoliensia. roč. 23, č. 2, s. 87-104.
Maliniak_Čadradské_panstvo.pdf

Čabradské panstvo v stredoveku.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum, 224 s.
Jagiellonowie i ich świat 2018.pdf

Spojenci a protivníci Jagelovcov. O niektorých účastníkoch zápasu medzi Vladislavom a Jánom Albrechtom v Uhorsku v rokoch 1490 – 1492.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów. red. B. Czwojdrak – J. Sperka – P. Węcowski, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Societas Vistulana, s. 101-112
BELJAK a kol.pdf

Stavebné a funkčné premeny hradu Modrý Kameň v 16. a 17. storočí.

Autori: Beljak, J. - Maliniak, P. - Šimkovic, M.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Archaeologia historica. roč. 42, č. 2, s. 489-509.
Maliniak_hrady.pdf

Dobrá Niva, Hrádok/Litava, Litava/Čabraď, Ľupča, Modrý Kameň, Pustý hrad, Revište, Šášov, Vígľaš, Zvolenský zámok.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Dvořáková, D. a kol.: Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť. Bratislava : Veda.
Stavebné a funkčné členenie hradu Čabraď.pdf

Stavebné a funkčné členenie hradu Čabraď na základe inventárov do začiatku 17. storočia.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: „Za Boha, kráľa a vlasť!“ Koháryovci v uhorských dejinách. „Istenért, királyért, hazáért!“ A Koháry család a történelmi Magyarország viszonylatában. ed. M. Ďurianová, Zvolen : Národné lesnícke centrum pre Múzeum vo Svätom Antone, s. 129-137.
Svet_zvierat_Maliniak.pdf

Úlovky, dary a jelene v maštali. Sociálne a kultúrne pozadie poľovníctva vo Zvolenskej stolici.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Dvořáková, D. a kol.: Človek a svet zvierat v stredoveku. Bratislava : Veda. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. 393-408.
Burg_Pusty_hrad_bei_Zvolen.pdf

Burg Pustý hrad bei Zvolen – eine Zeugin mittelalterlichen Lebens. Differenzierung des Raumes der königlichen Burg aufgrund der archäologischen, architektonischen und historischen Forschung.

Autori: Beljak, J. – Maliniak, P. – Beljak Pažinová, N. – Šimkovic, M.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Castrum Bene 12, s. 265-276.
Acta Acad Agrien 2013.pdf

A Zólyom megyei vadászat történetéből a középkorban és az újkor idején.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Acta Academiae Agriensis. Nova series. tomus XL. Sectio historiae. red. L. Kiss, Eger : Eszterházy Károly Főiskola, s. 157-173.
Turek na obzore.pdf

Turek na obzore (Z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom).

Autori: Maliniak, P. - Nagy, I.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Kraków : Towarzystwo Słowaków v Polsce, 246 s.

Z cirkevných dejín od stredoveku po moderné obdobie.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Zvolen 1243 – 2013. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad mestu Zvolen. zost. J. Bebej – P. Maliniak – S. Čatayová, Zvolen : Mesto Zvolen, s. 230-237, 433-434.
Balassa magyarul.pdf

Segítség vagy fenyegetés? Balassa János a bányavárosok kapitánya és kapcsolatai a polgárokkal és földesurakkal (tekintettel a szécsényi ütközetre).

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. zost. H. Ferencová - E. Antolová, Modrý Kameň : SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, s. 168-176.
Balassa slovensky.pdf

Pomoc alebo hrozba? Kapitán banských miest Ján Balaša a jeho vzťahy k mešťanom a zemanom (so zreteľom na bitku pri Sečanoch).

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Rod Balašovcov v 13. až 19. storočí. zost. H. Ferencová - E. Antolová, Modrý Kameň : SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, s. 159-167.

The Deserted Castle of Zvolen.

Autori: Šimkovic, M. - Beljak, J. - Maliniak, P.
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Central Slovakia Tourist Board, 42 s.
Svedectvo.pdf

Svedectvo hájnického farára Mateja ako prameň k cirkevným dejinám Zvolena.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Kultúrne dejiny. roč. 2, č. 2, s. 272-278.
Mlyny.pdf

Mlynárstvo na strednom Pohroní v stredoveku a na začiatku novoveku.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Z histórie technicko-hospodárskeho využitia vodných tokov na strednom Pohroní. eds. J. Žilák - P. Hronček, Banská Bystrica : Centrum vedy a výskumu FHV UMB, s. 30-45.
Maliniak Lesy.pdf

Les a lesná výroba v zázemí banských miest vo Zvolenskej stolici v 14. - 17. storočí.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Maliniak, P. a kol.: Lesy v dejinách Zvolenskej stolice. Lesné remeslá v kultúre a zamestnaní obyvateľstva v stredoveku a ranom novoveku. Banská Bystrica - Kraków : Lesy Slovenskej republiky - Spolok Slovákov v Poľsku, s. 29-60, 131-138.
The use of border signs.pdf

The use of border signs in the Carpathian region: Contribution to the understanding of borders in the Middle and Early Modern Age.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Historiography in Motion. Slovak Contributions to the 21st International Congress of Historical Sciences. eds. R. Holec - R. Kožiak, Bratislava - Banská Bystrica : Institute of History of SAS - State Scientific Library, s. 62-76.
Discussiones Maliniak.pdf

A zólyomlipcsei uradalom lakóinak tanúvallomásai, mint a régió késő középkori történelmének forrása.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Discussiones Neogradienses 10. Uradalmak kora. szerk. É. Szirácsik, Salgótarján : Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, s. 9-25.
Osídlenie.pdf

Osídlenie od 13. storočia do konca stredoveku.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia. ed. O. Tomeček, Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, s. 69-118.
Dejiny lesa.pdf

O aktuálnych problémoch lesníckej historiografie (s príkladmi zo Zvolenskej stolice).

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Z dejín vedy a techniky stredoslovenského regiónu. eds. P. Hronček a kol. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, s. 16-24.
Clovek_krajina.pdf

Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 246 s.

K sobášnej politike Bela IV. Dynastická svadba vo Zvolene a jej reflexie v historiografii.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Historický časopis. roč. 56, č. 1, s. 125-135.

K stredovekým dejinám obce Môťová.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Zvolen 1243 - 2008. Zborník príspevkov z vedeckých konferencií. zost. J. Ragačová - P. Maliniak, Zvolen : Mesto Zvolen, s. 109-113.

Béla Radvánszky (1849 – 1906) a jeho bádateľské aktivity v oblasti rodových dejín.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: K dejinám genealogického výskumu na Slovensku. zost. M. Šišmiš, Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, s. 35-40.

K interpretáciám najstarších písomných dokladov o osídlení Zvolenskej kotliny.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Acta historica Neosoliensia. tomus 10, s. 58-69.
Maliniak_Horehronie.pdf

Svedecké výpovede obyvateľov Ľupčianskeho panstva ako prameň k dejinám regiónu v neskorom stredoveku.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia. zost. P. Hronček - P. Maliniak, Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, s. 197-209.
Pliešovce.pdf

Dejiny do konca 19. storočia.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Pliešovce. Krajina, história, kultúra. zost. J. Darulová a kol. Banská Bystrica : Obecný úrad Pliešovce - Ústav vedy a výskumu UMB, s. 43-56.
kríže.pdf

„Meta ad modum crucis sculpta.“ Kríže na hraniciach majetkov vo Zvolenskej stolici.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I. zost. R. Kožiak – J. Nemeš, Bratislava : Chronos, s. 393-410.

Mapa zvolenského majetku Štefana Esterházyho.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Pamiatky a múzeá. č. 1, s. 29-32.

Útok na hrad Zvolen v roku 1290 (útočníci, obrancovia a príčiny konfliktu).

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Rytierstvo. Element v živote stredovekého človeka. zost. J. Meliš, Trnava : Trnavský historický spolok, s. 91-101.

Vlk v stredovekej ľudovej kultúre na Slovensku.

Autori: Maliniak, P. - Ulašin, B.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Pohanstvo a kresťanstvo. zost. R. Kožiak - J. Nemeš, Bratislava : Chronos, s. 235-246.

Najstaršie zmienky o hraničných stromoch vo Zvolenskej kotline.

Autori: Maliniak, P.
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Krajinné štruktúry a mimolesná vegetácia Zvolenskej kotliny. zost. T. Benčať, Zvolen : Partner, s. 5-12.