Základy paleografie

 

 

Základy paleografie

 

Tézy a literatúra k predmetu

 

1. Hierarchia v latinskej paleografii

Historické obdobie

Štýl písma

Druh písma

Typ písma

 

Literatúra

GIEYSZTOR, Aleksander: Zarys dziejów pisma łacińskiego. Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2009 (druhé vydanie).

HÚŠČAVA, Alexander: Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava : Slovenská akadémia vied a umení, 1951.

 

2. Priestorové rozloženie písma

Majuskula (verzálky a kapitálky)

Minuskula (vymedzenie podľa liniek)

Dĺžky, ťah, driek, oblúčik, brvno, ligatúra

 

Literatúra

ŠEDIVÝ, Juraj: Terminológia paleografickej deskripcie a analýzy. In: Slovenská archivistika. roč. 43, č. 1, 2008, s. 74-102.

ŠEDIVÝ, Juraj – PÁTKOVÁ, Hana (eds.): Vocabularium parvum scripturae Latinae. Bratislava – Praha : Latin Palaeography Network – Central and Eastern Europe, 2008.

 

3. Spôsoby skracovania slov

Skracovanie suspenziou

Skracovanie kontrakciou

Značky vlastného významu

Značky relatívneho významu

 

Literatúra

GLEJTEK, Miroslav – LABANC, Peter: Cvičenia zo stredovekej latinskej paleografie. Uhorské listinné písmo v 13. – 16. storočí. Nitra : Filozofická fakulta UKF, 2015.

HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – KAŠPAR, Jaroslav – EBELOVÁ, Ivana: Paleografická čítanka. Textová část/Ukázky. Praha : Karolinum, 2000 (druhé vydanie).

NOVÁK, Jozef a kol.: Paleografická čítanka. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2001.

OLEXÁK, Peter: Scriptura latina libraria. Weissenburg : Edizioni Biricianis, 2008.

 

4. Transliterácia, transkripcia a edičné pravidlá

Spôsoby čítania rukopisov

Metodika prepisu a príprava edície

 

Literatúra

LEHOTSKÁ, Darina: Transkripčné pravidlá, odborná terminológia a ukážky latinských textov. Bratislava : Univerzita Komenského, 1982.

ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol.: Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Praha : Archivní správa MV ČR, 2002.