doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7119
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F119

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:30 - 12:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: F119
Telefón: 048 446 7119
Email: peter.micko@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO - PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

(*1977 - Martin)

VZDELANIE

 

1997 - 2002 - FHV UMB v Banskej Bystrici, odbor história - slovenský jazyk a literatúra (Mgr.)

2002 - 2005 - FHV UMB v Banskej Bystrici, interné doktorandské štúdium na Katedre histórie

2003 - obhajoba rigoróznej práce a získanie titulu (PhDr.), FHV UMB v Banskej Bystrici

2006 - obhajoba dizertačnej práce "Vplyv nemeckého kapitálu na slovenský drevársky priemysel v rokoch 1939 - 1945 s dôrazom na stredné Slovensko" a získanie titulu (PhD.), FHV UMB v Banskej Bystrici

2009 - 28. 10. 2009 - obhajoba habilitačnej práce "Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 - 1945"

 

PEDAGOGICKO - VEDECKÉ ZAMERANIE

 

- prednášky z dejín Slovenska v 20. storočí

- hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 - 1945

- obdobie druhej Česko - Slovenskej republiky v rokoch 1938/1939 a vybrané otázky existencie prvej Slovenskej republiky

- vedecký výskum sa orientuje na problematiku 1. Slovenskej republiky, špeciálne na hospodársku situáciu Slovenska v rokoch 1939 - 1945

- otázka ukrajinských, ruských a poľských utečencov na Slovensku v roku 1944

- problematika pôsobenia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) na území Slovenska v rokoch 1945 - 1947

 

PROFESIONÁLNE AKTIVITY

 

A,Vedecko-pedagogické aktivity

 

- trojročná vedecko – pedagogická prax na Katedre histórie, Fakulty humanitných vied, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2002 – 2005)

- trojročná pedagogická prax na Katedre histórie, Fakulty humanitných vied, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2006 – 2009)

-15 mesačná odborná vedecká prax na Historickom oddelení Múzea SNP v Banskej Bystrici (2004 – 2005)

- 4 ročná odborná vedecká prax na Ústave vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2005 – 2009)

- zahraničné vedecko-výskumné pobyty v Berlíne, Budapešti a Prahe

B, Organizačné aktivity v oblasti vedy

 

1. Člen vedeckého programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IV.“ Banská Bystrica, 14. – 15. 4. 2005. FHV UMB, Katedra histórie, STRED – Středoeuropský dialog, o.s., Praha, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

2. Člen vedeckého programového výboru konferencie s medzinárodnou účasťou „Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov V.“ Banská Bystrica, 19. – 20. 4. 2006.FHV UMB, Katedra histórie, ÚVV UMB, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

3.Člen vedeckého programového výboru vedeckej konferencie „Z dejín vedy a techniky v stredoslovenskom regióne“, ÚVV UMB Banská Bystrica 7. apríla 2009

 

C, Grantové aktivity

 

vedúci grantového projektu:

- VEGA č. 1/4549/07: Analýza historických špecifík stredoslovenského regiónu v rámci Československa a Slovenskej republiky v rokoch 1918-1948

Úloha trvá do 31. 12. 2009.

vedúci grantového projektu:

- UGA 2009: Hospodárska situácia a výstavba verejných stavieb v stredoslovenskom regióne v rokoch 1938-1945 s dôrazom na oblasť Pohronskej župy.

Úloha trvá 2009 - 2011.

spoluriešiteľ grantových projektov:

- VEGA č. 1/1214/04: Ukrajinskí utečenci na Slovensku na konci II. svetovej vojny. Vedúci grantového projektu: prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc. 31. 12. 2006 – úloha skončená

- VEGA č. 1/2226/05: Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) na Slovensku v rokoch 1945 – 1947.Vedúci grantového projektu: PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.31. 12. 2007 – úloha skončená

- VEGA č. 1/0633/08: Dokumenty k regionálnym dejinám Slovenska (1945-1948) Vedúci grantového projektu: PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.Zástupca vedúceho grantu: PhDr. Peter Mičko, PhD.Úloha trvá: 2008 – 2010

- VEGA č. 1/0596/08: Župné zriadenie na Slovensku v rokoch 1940-1945. Systém, štruktúra, regionálne špecifiká, mechanizmy fungovania a pôsobenia župného zriadenia.Vedúci grantového projektu: PhDr. Martin Hetenyi, PhD.Úloha trvá: 2008-2010

 

D, Aktívna účasť na konferenciách

 

POZVANÉ REFERÁTY NA ZAHRANIČNÝCH MEDZINÁRODNÝCH KONFERENCIÁCH

1./ MIČKO, Peter

The Development Specifications of Slovak Economy since Munich Pact and its Prospect over Slovak State Creation./Peter Mičko

Medzinárodná vedecká konferencia „Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968“. Praha, 20.-21. 11. 2008. Česká republika

REFERÁTY NA DOMÁCICH KONFERENCIÁCH

1./ MIČKO, Peter

Prevzatie drevárskeho závodu v Turanoch nemeckým kapitálom a jeho činnosť v rokoch 1940 – 1945/ Peter Mičko

Teoretické a metodologické otázky výskumu regionálnych dejín, usporiadané Katedrou dejín FHV PU v Prešove 17. 9. 2003.

2./ MIČKO, Peter

Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1939 – 1945/ Peter Mičko

Perspektívy štúdia a výskumu v spoločenských vedách, usporiadané Katedrou histórie UCM v Trnave 14.11.2003

3./ MIČKO, Peter

Hospodárske fungovanie povstaleckého územia počas bojov s nemeckými jednotkami/Peter Mičko

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Povstanie v roku 1944“, Rekreačné stredisko MV SR – kaštieľ Lúka 21. - 22. 5. 2004-Trnava Kh FF UCM 2004.

4./ MIČKO, Peter

K problematike ukrajinských, ruských a poľských utečencov počas povstania na Slovensku v roku 1944 / Peter Mičko- Michal Šmigeľ

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Povstanie v roku 1944“, Rekreačné stredisko MV SR – kaštieľ Lúka 21. – 22. 5. 2004. – Trnava : Kh FF UCM, 2004.

5./ MIČKO, Peter

Ukrajinskí azylanti a povstalecký priestor v roku 1944 / Peter Mičko- Michal Šmigeľ

Odborný seminár: „Zjednocovanie antifašistických síl na Slovensku v roku 1943. Vznik a činnosť ilegálnej SNR.“, 19.-20. november 2003. – Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2004.

6./ MIČKO, Peter

Ukrajinskí evakuanti a ich postoj k SNP / Peter Mičko-Michal Šmigeľ

Medzinárodná vedecká konferencia „ Slovenské národné povstanie 1944 súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny“, Múzeum SNP Banská Bystrica, 30. – 31. augusta 2004

7./ MIČKO, Peter

Vplyv Nemecka na slovenské hospodárstvo v rokoch 1939 – 1945./ Peter Mičko

Medzinárodná vedecká konferencia „Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IV.“ Banská Bystrica, 14. – 15. 4. 2005.

8./ MIČKO, Peter

Ukrajinskí, ruskí a poľskí utečenci v Slovenskej republike (1944)./ Peter Mičko

Medzinárodná vedecká konferencia „Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IV.“ Banská Bystrica, 14. – 15. 4. 2005.

9./ MIČKO, Peter

Harmanecká továreň na papier v Harmanci v rokoch 1939 – 1945./Peter Mičko

vedecká konferencia „Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice 750 rokov existencie mesta Banská Bystrica (1255 – 2005)“, Banská Bystrica, 27. – 28. 9. 2005.

10./ MIČKO, Peter

UPA a situácia na poľsko-československej hranici v roku 1946./ Peter Mičko

Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou „ Ukrajinská povstalecká armáda v dejinách povojnového Slovenska (1945-1947)“

Banská Bystrica, 16. 3. 2006.

11./ MIČKO, Peter

Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1944 – 1945./ Peter Mičko – Zuzana Chladná.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov V“. Banská Bystrica, 19. – 20. 4. 2006.

12./ MIČKO, Peter

Transfer miezd slovenských robotníkov z Nemecka na Slovensko v rokoch 1939-1940./ Peter Mičko

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VI“. Prešov, 24.-26. 4. 2007.

13./ MIČKO, Peter

Špecifiká činnosti Štátnej rafinérie na výrobu minerálnych olejov v Dubovej počas 2. svetovej vojny/ Peter Mičko

Interdisciplinárna vedecká konferencia „Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia“. Nemecká, 24. novembra 2007

14./ MIČKO, Peter

Špecifiká pobytu slovenských robotníkov v „Tretej ríši“ na príkladoch osobnej korešpondencie /Peter Mičko

Metodologický seminár „Netradičné pramene pre výskum sociálnych dejín a „mikrodejín“ (možnosti a úskalia využitia). Banská Bystrica, 5.12.2007

15./ MIČKO, Peter

Arizácia a zmeny vlastníkov v priemyselných podnikoch na príklade drevárskych závodov./Peter Mičko

Medzinárodná vedecká konferencia Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII, „Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938- 1945.“ 21.-23. apríl 2008 Bratislava.

16./ MIČKO, Peter

Protibanderovské opatrenia a akcie armády a ZNB na Slovensku v roku 1947./ Peter Mičko

Medzinárodná vedecká konferencia „UPA v povojnovom vývoji Karpatského Regiónu“ Stará Lesná, 9.-10. júna 2008.

17./ MIČKO, Peter

Drevárske a papierenské podniky v stredoslovenskom regióne v rokoch 1938-1944./ Peter Mičko

Vedecká konferencia „Z dejín vedy a techniky v stredoslovenskom regióne“, ÚVV UMB Banská Bystrica 7. apríla 2009

18./ MIČKO, Peter

Pozícia SNB a komerčných bánk na Slovensku do roku 1944./Peter Mičko

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VIII, „Od Salzburgu do vypuknutia Povstania“, Trnava, 20.-22. 4. 2009.

REFERÁTY NA ZAHRANIČNÝCH KONFERENCIÁCH

1./ MIČKO, Peter

Prijatie ukrajinských, poľských a ruských utečencov 1.SR na konci druhej svetovej vojny./ Peter Mičko – Michal Šmigeľ

Medzinárodná vedecká konferencia „Medzi vynúteným priateľstvom a naozajstnou Solidaritou. Česi – Poliaci – Slováci 1938/39 – 1945 – 1989“. Wroclav, 4. – 6. 11. 2004. Poľsko

2./ MIČKO, Peter

Problematika národnostných menšín na Slovensku po roku 1989./Peter Mičko

Medzinárodná vedecká konferencia „Národné menšiny strednej a východnej Európy po páde komunizmu.“ Zielona Góra, 8. – 9. 9. 2005. Poľsko 3./ MIČKO, Peter

Akcie československej armády a Zboru národnej bezpečnosti proti oddielom Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) na Slovensku v roku 1946./ Peter Mičko

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „ Československé dejiny 20. století z ptáčí perspektivy“. Hradec Králové, 22. - 23. 3. 2006. Česká republika

4./ MIČKO, Peter

Postoj 1. Slovenskej republiky (1939 – 1945) k otázke emigrácie na konci 2. svetovej vojny.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „ Totalitarismus II – Zkušenost Střední a Východní Evropy“ Plzeň, 19. 5. 2006. Česká republika

5./ MIČKO, Peter

Slovenskí robotníci na prácach v Nemecku a Protektoráte.

Medzinárodná vedecká konferencia „České, slovenské a československé dějiny 20. století II. Hradec Králové, 7. – 8. 3. 2007. Česká republika

6./ MIČKO, Peter

Prieniky tzv. banderovcov (UPA) v atmosfére blížiaceho sa nástupu totalitarizmu v povojnovom Československu. / Peter Mičko – Miroslav Kmeť

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „ Totalitarizmus III – totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru“ Plzeň, 11. 5. 2007. Česká republika

7./ MIČKO, Peter

Hospodárska situácia Slovenskej krajiny na prelome rokov 1938/1939.

Medzinárodná vedecká konferencia „České, slovenské a československé dějiny 20. století III. Hradec Králové, 26.-27. 3. 2008. Česká republika

8./ MIČKO, Peter

Proces vyvlastňovania a kolektivizácie po nástupe komunistickej totality v Československu na príklade okresu Banská Bystrica./ Peter Mičko-Miroslav Kmeť

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „ Totalitarizmus IV – Interdisplinární pohled. Plzeň, 23.5.2008. Česká republika

9./ MIČKO, Peter

Dôležité aspekty rozvoja zahraničného obchodu Slovenského štátu./Peter Mičko

Medzinárodná vedecká konferencia „České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. Hradec Králové, 25.-26. 3. 2009. Česká republika

 

Kontaktný formulár

=