Publikačná činnosť

Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 - 1945

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Belianum: Banská Bystrica, 131 s, ISBN 978-80-557-0631-3

Podoby nemecko-slovenského „ochranného priateľstva“.

Autori: Schvarc Michal, Hallon Ľudovít, Mičko Peter
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: HÚ SAV Bratislava, FHV UMB, ISBN 978-80-970302-6-1.

Hospodárska politika Slovenského štátu

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Krakov 2010, 304 s, ISBN 978-83-7490-351-6

Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky a "Tretej ríše" v rokoch 1939 - 1945

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Acta Oeconomica Pragensia, roč. 17, č. 3, VŠE v Prahe, s. 58-86. ISSN 0572-3043

Ukrajinskí evakuanti a ich postoj k Povstaniu

Autori: Peter Mičko - Michal Šmigeľ
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: SNP : súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. ÚPV SAV, VEDA : Bratislava, s. 328-340. ISBN 978-80-224-1090-8

Hospodárske problémy a podnikové špecifiká vybraných regiónov stredného Slovenska v rokoch 1918 - 1938

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Peter Mičko a kol.: Historické špecifiká stredného Slovenska v rokoch 1918 - 1938. ÚVV UMB : Banská Bystrica, s.131-162. ISBN 978-80-8083-649-8

Medzinárodný platobný styk a zahraničný obchod 1. Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1944

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia Tomus 11, Khi FHV UMB : Banská Bystrica, s. 224-235. ISSN 1336-9148

Proces vyvlastňovania a kolektivizácie po nástupe komunistickej totality v Československu na príklade okresu Banská Bystrica

Autori: Peter Mičko - Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Totalitarismus IV, FF ZČU - Dryada : Plzeň, s. 142-149. ISBN 978-80-87025-20-8

Hospodárstvo Slovenskej krajiny na prelome rokov 1938/1939 s dôrazom na organizáciu ministerstva hospodárstva Slovenskej krajiny

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: České, slovenské a československé dějiny 20. století. FF UHK : Hradec Králové, s. 237-255. ISBN 978-80-7405-032-9

Arizácia a zmeny vlastníkov v priemyselných podnikoch (na príkladoch stredoslovenských drevárskych závodov)

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 - 1945. ÚPN : Bratislava, s. 474-489. ISBN 978-80-89335-08-4

Prieniky tzv. banderovcov (UPA) v atmosfére blížiaceho sa nástupu totalitarizmu v povojnovom Československu

Autori: Peter Mičko - Miroslav Kmeť
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Totalitarismus III. Dryada : Praha, s. 142-152. ISBN 978-80-87025-15-4

Slovenskí robotníci v Nemecku a Protektoráte

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: České, slovenské a československé dějiny 20. století II., UHK - Oftis : Ústí nad Orlicí, s. 134-143. ISBN 978-80-86845-81-4

Slovenský drevársky priemysel v rokoch 1939 - 1945 s dôrazom na oblasť stredného Slovenska

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Týždeň vedy. ÚVV UMB : Banská Bystrica, s. 94-106. ISBN 978-80-8083-439-5

Banderovci na Slovensku na jeseň 1945

Autori: Peter Mičko - Michal Šmigeľ
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Týždeň vedy. ÚVV UMB : Banská Bystrica, s. 81-94. ISBN 978-80-8083-439-5

Transfer miezd slovenských robotníkov z Nemecka na Slovensko v rokoch 1939 - 1940

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami. Universum - FF PU : Prešov, s. 459-468. ISBN 978-80-8068-669-7

Špecifiká činnosti Štátnej rafinérie minerálnych olejov v Dubovej a bombardovanie závodu v auguste 1944

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia. ÚVV UMB : Banská Bystrica, s. 292-305. ISBN 978-80-8083-540-8

Nemecký finančný kapitál a stredné Slovensko v rokoch 1939 - 1945

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: ÚVV UMB : Banská Bystrica 2006, ISBN 80-8083-282-X

Evakuácia v znamení úteku

Autori: Peter Mičko - Michal Šmigeľ
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: FHV UMB : Banská Bystrica, ISBN 80-8083-317-6

Vplyv nemeckého kapitálu na slovenský drevársky a papierenský priemysel v rokoch 1939 - 1945

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Historický časopis, roč. 54, č. 2, s. 245-272. ISSN 0018-2575

Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) na Slovensku v roku 1946

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Annales historici Presovienses. Universum : Prešov, s. 198-216. ISSN 1336-7528

K problematike utečeneckých vĺn na Slovensko v rokoch 1944 - 1946

Autori: Peter Mičko - Michal Šmigeľ
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia Tomus 9, Khi FHV UMB : Banská Bystrica, s. 175-185. ISSN 1336-9148

Postoj 1.SR (1939 - 1945) k otázke emigrácie na konci 2. svetovej vojny

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Totalitarismus 2, FF ZČU : Plzeň, s. 75-83. ISBN 80-87025-03-2

Národnostné menšiny na Slovensku po roku 1989

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Mniejszości narodowe w Europie środkowo-wschodniej po upadku komunizmu. Uniwersytet Zielonogórski : Zielona Góra, s. 289-303. ISBN 978-83-7481-066-1

Akcie československej armády a Zboru národnej bezpečnosti proti oddielom UPA na Slovensku v roku 1946

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: České, slovenské a československé dějiny. UHK - Oftis : Ústí nad Orlicí, s. 114-128. ISBN 80-86845-63-x

Utečenecký prúd z Generálneho gubernátu na Slovensko a tranzitná preprava Kaminského brigády (RONA) v auguste 1944

Autori: Peter Mičko - Pavol Martuliak
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov V., ÚVV UMB - FHV UMB - ŠVK BB : Banská Bystrica, s. 135-147. ISBN 80-8083-341-9

Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1944 - 1945

Autori: Peter Mičko - Zuzana Chladná
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov V., ÚVV UMB - FHV UMB - ŠVK BB : Banská Bystrica, s. 147-158. ISBN 80-8083-341-9

Vplyv nacistického Nemecka na slovenské hospodárstvo v rokoch 1939 - 1945

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Slovenská republika (1939 -1945) očami mladých historikov IV., FHV UMB - ÚVV UMB : Banská Bystrica, s. 52-64. ISBN 80-8083-147-5

Ukrajinskí, poľskí a ruskí utečenci na Slovensku na konci druhej svetovej vojny

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Slovenská republika (1939-1945) očami mladých historikov IV., FHV UMB - ÚVV UMB : Banská Bystrica, s. 400-414. ISBN 80-8083-147-5

Ukrajinskí azylanti v povstaleckom priestore v roku 1944

Autori: Peter Mičko - Michal Šmigeľ
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Zborník Múzea SNP. Múzeum SNP : Banská Bystrica, s. 91-99. ISBN 80-88945-85-2

Harmanecká továreň na papier úč. spol. v Harmanci v rokoch 1939 - 1945

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice II., Khi FHV UMB - ŠVK BB : Banská Bystrica, s. 134-150. ISBN 80-85169-80-0

Žilinská továreň na celulózu úč.spol. Žilina v rokoch 1939 - 1945

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia Tomus 8., Khi FHV UMB : Banská Bystrica, s. 119-127. ISBN 80-8083-173-4

Prevzatie závodu v Turanoch nemeckým kapitálom a jeho činnosť v rokoch 1940-1945

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Ročenka Katedry dejín FHPV PU : Prešov, s. 213-223. ISBN 80-89046-19-3

Hospodárske fungovanie povstaleckého územia počas bojov s nemeckými jednotkami

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov III., Khi FF UCM : Trnava, s. 159-175. ISBN 80-89034-75-6

K problematike ukrajinských, ruských a poľských utečencov na Slovensku v roku 1944

Autori: Peter Mičko - Michal Šmigeľ
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov III., Khi FF UCM : Trnava, s. 137-158. ISBN 80-89034-75-6

Továreň na celulózu úč.spol., Turčiansky Sv. Martin (1939 - 1945)

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia Tomus 7, Khi FHV UMB, s. 99-105. ISBN 80-8083-035-5

Organizačná štruktúra príchodu a odchodu ukrajinských utečencov na Slovensku na konci druhej svetovej vojny

Autori: Peter Mičko - Michal Šmigeľ
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Acta historica Neosoliensia Tomus 7, Khi FHV UMB : Banská Bystrica, s. 133-139. ISBN 80-8083-035-5

Ukrajinskí utečenci skomplikovali SNP

Autori: Peter Mičko - Michal Šmigeľ
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Historická revue. roč. 15, č. 2, s. 28-29

Hospodárske pozadie Povstania

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Historická revue. roč. 15, č. 9, s. 30-31

Zjednotený hôrny priemysel úč.spol. Banská Bystrica s dôrazom na jeho činnosť v rokoch 1939 - 1945

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia Tomus 6, Khi FHV UMB : Banská Bystrica, s. 107-114. ISBN 80-88945-74-7

K problematike tzv. ukrajinských utečencov na Slovensku

Autori: Peter Mičko - Michal Šmigeľ
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia Tomus 6, Khi FHV UMB : Banská Bystrica, s. 115-124. ISBN 80-88945-74-7

Tretia ríša a slovenské hospodárstvo v rokoch 1939 - 1945

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Historická revue. roč. 14, č. 2, s. 24-26

Drevársky priemysel v Turanoch do roku 1948

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Acta historica Neosoliensia Tomus 5, Khi FHV UMB : Banská Bystrica, s. 65-71. ISBN 80-8055-703-9v

Cesta k 14. marcu 1939

Autori: Peter Mičko
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Historická revue. roč. 13, č. 1, s. 22-23

Kontaktný formulár

=