Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, člen komisie pre financie

Telefónne číslo:
048 446 51 37
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
K137

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K137
Telefón: 048 446 51 37
Email: pavol.odalos@umb.sk

Profesijná charakteristika

Súhrnná životopisná charakteristika

 

Meno: Pavol Odaloš

Tituly: Prof. PaedDr. CSc. Dr.h.c.

Narodenie: 9. 1. 1960, Banská Bystrica

 

Vzdelanie, graduácia, zamestnanie, vysokoškolská prax:

1979 –1984, Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, aprobácia slov. jazyk a občianska náuka

1984 – 1986, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

1986 – 1987, Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Banskej Bystrici

1987 – 2008, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela,

1999 – 2003, vedúci katedry slovenského jazyka a literatúry

2003 – 2007, prorektor UMB pre vedu a výskum v kompetencii ktorého sú zahraničné vzťahy

2007 – 2008, dekan Pedagogickej fakulty UMB

2008 – 2009, Fakulta humanitných vied UMB

1984 PaedDr., 1995 CSc., 1998 doc., 2005 prof., 2010 Dr. h. c.

 

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Pavol Odaloš publikoval 2 knižné monografii Sociolekty v basketbalovom a penitenciárnom prostredí (1997) a Dynamika špecifických sfér komunikácie (2002) a 4 knižné práce ako spoluautor, 118 vedeckých štúdií, z toho 55 v zahraničí, 115 odborných príspevkov, 13 populárno-náučných článkov. Vystúpil na 107 konferenciách s referátom na Slovensku, v Česku, Poľsku, Maďarsku, Ukrajine, Rakúsku, Rumunsku a Dánsku. Bol na 10 pedagogických mobilitách v Česku, Poľsku, Slovinsku, Turecku a na Malte. Na vlastné vedecké práce zaregistroval 322 citácií a ohlasov, z toho 148 v zahraničí. Ďalej zostavil/ spoluzostavil 16 vedeckých zborníkov a 7 bibliografií, usporiadal/ spoluusporiadal 7 medzinárodných vedeckých konferencií. Pravidelne recenzuje projekty pre štátne grantové agentúry VEGA a KEGA na Slovensku a pre Grantovú agentúru Českej republiky. Riešil/ spoluriešil 17 vedeckých grantov, je členom 5 redakčných rád vedeckých časopisov, členom 5 vedeckých rád fakúlt vysokých škôl na Slovensku. Jeho vedecká špecializácia je súčasný slovenský jazyk, didaktika slovenského jazyka, onomastika a sociolingvistika.

 

 

Pavol Odaloš

Academical Digree: Prof. PaedDr. CSc.

Date of birth: January 9th 1960, Banská Bystrica

 

Education, graduation, profession, work experience at university:

1979 –1984, Pedagogical faculty at Banská Bystrica, Slovak Language and Civics

1984 – 1986, The State Scientific Library in Banská Bystrica

1986 – 1987, Agricultural Training Institute in Banská Bystrica

1987 – 2008, Pedagogical faculty at Matej Bel University,

1999 – 2003, Supervision of the Department of Slovak Language and Literature

2003 – 2007, Vice-chancellor at Matej Bel University for Science and Research with Competence of International Cooperation and Public Relations

2007 – 2008, Dean of Pedagogical faculty at Matej Bel University

2008 – 2010, Faculty of Humanities at Matej Bel University

1984 PaedDr., 1995 CSc., 1998 doc., 2005 prof., 2010 Dr.h.c.

 

Research activities and Publications

Pavol Odaloš has published two monographs (Sociolects of Basketball and Prison Surroundings, 1997; Dynamics of Specific Communication Sphere, 2002) and four books as a co-author, then 118 treatises (55 out of 118 have been published abroad), 115 papers, 13 articles. He has taken part in 107 conferences in Slovakia, Czech Republic, Poland, Hungary, Ukraine, Austria, Romania and Denmark. He has participated in faculty exchange programs (pedagogic mobility) ten times in Czech Republic, Poland, Slovenia, Turkey and Malta. He has been cited 322 times (148 times in the foreign publication). He has been an editor and a co-editor of 16 scientific proceedings and 7 bibliographies. He has participated in organization of 7 international scientific conferences. He regularly writes reviews for Slovak state grant agencies VEGA and KEGA and for Grant Agency of Czech Republic. He has worked on 17 scientific projects (grants), he is a member of 5 editorial teams of scientific magazines as well as a member of scientific committees of 5 Slovak faculties. He is specialized on contemporary Slovak language, didactics of Slovak language, onomastics and socioliguistics.

In the last five years since 2005 has published 45 scientific works, three of them were studies in scientific impacted period The New Educational Review, five studies in scientific period non-impacted, one study in the Czech scientific reviewed journal, one chapter in scientific book and 35 studies in abroad and inland anthologies.

 

 

 

Publikačná činnosť 1983-2012 – Pavol ODALOŠ (1960)

285 prác a 364 citácií, ohlasov a recenzií na práce

 

1983

1. ODALOŠ, P.: Mládežnícky slang. In: Nedeľa. Príloha Nového slova, roč. 2, 16. 6. 1983, č. 19, s. 8.

1.1. KLIMEŠ, L.: Komentovaný přehled výskumu slangu v Československu, v České republice a ve Slovenské republice v létech 1920 – 1996. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1997, s. 21.

1.2. KLIMEŠ, L.: Szlengkutatás Csehszlovákiában, valamint Csehországban és Szlovákiában 1920 – 1996 között. In: A szlengkutatás útjai és lehetöségei. Szerkesztette Kiss Tamás. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997, s. 59.

2. ODALOŠ, P.: Slang poslucháčov Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. In: Zborník anotácií. XII. celoštátne kolo súťaže o najlepšiu vedeckú, odbornú a umeleckú prácu poslucháčov pedagogických fakúlt, uskutočnené Pedagogickou fakultou UK v Trnave v dňoch 7. – 10. júna 1983. Bratislava: Univerzita Komenského, 1983. s. 39.

 

1984

3. ODALOŠ, P.: Basketbalový slang v Slovenskej socialistickej republike. In: Celoštátne kolo ŠVOUČ. Vybrané spoločenské vedy. (Anotácie prác.) Bratislava 5. – 7. júna 1984. Bratislava: Univerzita Komenského, 1984, s. 47.

4. ODALOŠ, P.: Spomienky na Františka Švantnera. In: Smer, roč. 36, 19. 10. 1984, č. 248, s. 7.

5. ODALOŠ, P.: Spis proti slovenčine. In: Smer, roč. 36, 30. 3. 1984, č. 77, s. 12.

6. ODALOŠ, P.: Tatrín. In: Smer, roč. 36, 6. 7. 1984, č. 158, s. 12.

7. DROP [=ODALOŠ, P.]: Ján Donoval. In: Smer, roč. 36, 17. 8. 1984, č. 194, s. 12.

8. DROP [=ODALOŠ, P.]: Ján Dernschwam. In: Smer, roč. 36, 7. 9. 1984, č. 212, s. 12.

9. ODALOŠ, P.: Syn tvorcu Maríny. In: Smer, roč. 36, 21. 9. 1984, č. 224, s. 7.

 

1985

10. ODALOŠ, P.: Dielo do každej knižnice. Encyklopédia slovenských spisovateľov ešte na knižnom trhu. In: Smer, roč. 37, 28. 8. 1985, č. 202, s. 4 (recenzia encyklopédie).

11. ODALOŠ, P.: Kamenský Milan a kol.: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Martin: Osveta, 1984. 96 s. In: Čtenář, roč. 37, 1985, č. 10, s. 345 – 346 (recenzia publikácie).

12. ODALOŠ, P.: Znehodnocovač či dierkovač? In: Večer, roč. 17, 31. 10. 1985, č. 214, s. 2.

13. ODALOŠ, P.: Ján Gál – Podďumbiersky. In: Smer, roč. 37, 26. 4. 1985, č. 98, s. 12.

14. ODALOŠ, P.: Peter Tvrdý (29. 6. 1850 – 24. 2. 1935). In: Smer, roč. 37, 12. 7. 1985, č. 162, s. 12; 19. 7. 1985, č. 168, s. 12.

15. DROP [=ODALOŠ, P.]: Trihviezdin. In: Smer, roč. 37, 6. 9. 1985, č. 210, s. 12.

16. ODALOŠ, P.: O encyklopédiách vydavateľstva Obzor. In: Priekopník, roč. 13, 29. 10. 1985, č. 44, s. 3.

17. ODALOŠ, P.: Vozár. In: Smer, roč. 37, 13. 12. 1985, č. 294, s. 12.

 

1986

18. ODALOŠ, P.: Vrátenka. In: Kultúra slova, roč. 20, 1986, č. 5, s. 188 – 189.

19. ODALOŠ, P.: Žriedla vedomostí a studnice poznania. O encyklopedickej produkcii vydavateľstva Obzor. In: Osvetová práca, 1986, č. 2, s. 32 – 33.

1986

20. ODALOŠ, P.: Kniha o rodných menách. In: Smer, roč. 38, 25. 4. 1986, č. 97a, s. 3 (recenzia knihy M. Knappovej Jak se bude jmenovat).

21. ODALOŠ, P.: Mal rád človeka. In: Smer, roč. 38, 14. 2. 1986, č. 38, s. 7. – F. Švantner.

22. ODALOŠ, P.: Cestovné lístky znehodnocujeme? In: Práca, roč. 51, 19. 5. 1986, č. 115, s. 5 (v rubrike Poznámka o slovenčine).

23. ODALOŠ, P.: Taxíkovať a taxikáriť. In: Práca, roč. 51, 25. 8. 1986, č. 199, s. 5 (v rubrike Poznámka o slovenčine).

24. ODALOŠ, P.: Anketa – anketár, terčík – terčikár. In: Nedeľná Pravda, roč. 19, 12. 9. 1986, č. 37, s. 18 (v rubrike Slovenčina naša).

25. ODALOŠ, P.: Svätozár, či Svetozár. K problematike slovanských rodných mien. In: Práca, roč. 61, 27. 10. 1986, č. 253, s. 5 (v rubrike Poznámka o slovenčine).

26. ODALOŠ, P.: Slovenskí knihovníci a informatici jubilovali. In: Osvetová práca, 1986, č. 5, s. 39 – 40.

 

1987

27. ODALOŠ, P.: Krátky slovník slovenského jazyka. (Veda, Bratislava, 1987. 1. vydanie. strán 592.) In: Osvetová práca, roč. 37, 1988, č. 7, s. 44 – 45 (recenzia slovníka).

28. ODALOŠ, P.: Mapa slovenskej jazykovedy. In: Nedeľná Pravda, roč. 21, 21. 10. 1988, č. 42, s. 7 (recenzia publikácie L. Dvonč: Biograficko-bibliografický slovník súčasných slovenských slovakistov a slavistov (1925 – 1975). 1. vydanie. Martin: Matica slovenská 1987. 1388 s.).

29. ODALOŠ, P.: Družstevníci a majetkári. In: Práca, roč. 62, 3. 1. 1987, č. 1, s. 5 (v rubrike Poznámka o slovenčine).

30. ODALOŠ, P.: Zriedkavé slovo. In: Smer, roč. 39, 13. 3. 1987, č. 60, s. 2 (v rubrike Slovo o slovenčine).

31. ODALOŠ, P.: Univerziáda. In: Nedeľná Pravda, roč. 20, 3. 7. 1987, č. 26, s. 7 (v rubrike Slovenčina naša).

32. ODALOŠ, P.: Daciáda. In: Smer, roč. 39, 21. 8. 1987, č. 195, s. 2 (v rubrike Slovo o slovenčine).

33. ODALOŠ, P.: O slovách typu diskotekár. In: Nedeľná Pravda, roč. 20, 20. 11. 1987, č. 46, s. 7 (v rubrike Slovenčina naša).

34. ODALOŠ, P.: Československá letecká tlač a literatúra. In: Osvetová práca, roč. 36, 1987, č. 1, s. 12

 

 

 

1988

35. ODALOŠ, P.: O skupine podstatných mien s časťou -téka. In: Kultúra slova, roč. 22, 1988, č. 7, s. 237 – 241.

35.1.DUCHKOVÁ, S.: Nové výrazy (16). In: Kultúra slova, roč. 32, 1998, č. 6, s. 369.

36. ODALOŠ, P.: Nové slová s predponou tele-. In: Kultúra slova, roč. 22, 1988, č. 4, s. 115 – 117.

36.1. PATRÁŠ, V.: O nových slovách s časťou narko-. In: Kultúra slova, roč. 23, 1989, č. 7, s. 248.

36.2.. TYMON, O.: Hybridy v lexike súčasného slovenského jazyka. In: Varia XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001.) Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004, s. 48.

37. ODALOŠ, P.: Dominátor. In: Kultúra slova, roč. 22, 1988, č. 5, s. 191– 192.

38. ODALOŠ, P.: Paráčsky jazyk – paráčtina, ulčský jazyk – ulčština. In: Slovenská reč, roč. 53, 1988, č. 5, s. 319.

39. ODALOŠ, P.: Citrusár. In: Kultúra slova, roč. 22, 1988, č. 10, s. 367 – 368.

40. ODALOŠ, P.: Horčičník a chlebovka. In: Kultúra slova, roč. 22, 1988, č. 10, s. 380 – 381.

41. ODALOŠ, P.: Názvy ulíc a námestí zo syntaktického hľadiska. In: Smer, roč. 40, 15. 1. 1988, č. 11, s. 2 (v rubrike Slovo o slovenčine).

42. ODALOŠ, P.: Kukuričiar, pšeničiar, kapustár. In: Práca, roč. 63, 10. 5. 1988, č. 108, s. 5 (v rubrike Poznámka o slovenčine).

43. ODALOŠ, P.: O apelativizácii vlastných mien. In: Nedeľná Pravda, roč. 21, 26. 8. 1988, č. 34, s. 7 (v rubrike Slovenčina naša).

 

1989

44. ODALOŠ, P.: Ďalšie slová typu olympiáda a napoleoniáda. In: Kultúra slova, roč. 23, 1989, č. 7, s. 243 – 246.

44.1. JACKO, J.: Príležitostné slová typu šarkaniáda. In: Kultúra slova, roč. 23, 1989, č. 9, s. 306.

45. ODALOŠ, P.: Basketbalový slang na Slovensku. In: Sborník přednášek ze IV. konference o slangu a argotu v Plzni 9. – 12. února 1988. 2. zv. Red. L. Klimeš. Praha: SPN, 1989, s. 261 – 276.

45.1.. HORECKÝ, J.: Konferencia o jazykovej komunikácii. In: Jazykovedný časopis, roč. 40, 1989, č. 2, s. 180.

45.2. HUBÁČEK, J.: IV. plzeňská konference o slangu a argotu. In: Slovo a slovesnost, roč. 50, 1989, č. 1, s. 77.

45.3. MALIŠ, O.: Konference o slangu a argotu. In: Naše řeč, roč. 72, 1989, č. 2, s. 97.

45.4.. KLINCKOVÁ, J.: Správa o výsledkoch riešenia úlohy Slovenčina v súčasnej komunikácii na PF v Banskej Bystrici. In: Slovenská reč, roč. 56, 1991, č. 3, s. 190.

45.5. KLIMEŠ, L.: Komentovaný přehled výskumu slangu v Československu, v České republice a ve Slovenské republice v létech 1920 – 1996. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1997, s. 22.

46. ODALOŠ, P.: Koncertant. In: Kultúra slova, roč. 23, 1989, č. 6, s. 223 – 224.

47. ODALOŠ, P.: O pravopise slov display/displej a spray/sprej. In: Slovenská reč, roč. 54, 1989, č. 1, s. 62 – 63.

47.1. HEGEROVÁ, K.: Niektoré názvy z oblasti kozmetiky. In: Kultúra slova, roč. 25, 1991, č. 2, s. 48.

48. ODALOŠ, P.: Kiliána a Svätozár. Slovenská reč, roč. 54, 1989, č. 1, s. 63 – 64.

49. ODALOŠ, P.: Nová bibliografia slovenskej jazykovedy. In: Kultúra slova, roč. 23, 1989, č. 2, s. 61 – 62 (recenzia publikácie L. Dvonč: Biograficko-bibliografický slovník súčasných slovenských slovakistov a slavistov [1925 – 1975]. 1. vydanie. Martin: Matica slovenská 1987. 1388 s.).

50. ODALOŠ, P.: Personálna bibliografia Ivana Plintoviča. In: Literárny týždenník, roč. 2, 18. 8. 1989, č. 33, s. 5 (recenzia bibliografie).

51. ODALOŠ, P.: Literárna onomastika v Prešove. In: Ľudové noviny, roč. 1, 25. 9. 1989, č. 134, s. 7.

52. ODALOŠ, P. – PATRÁŠ, V.: Nitrianska konferencia o tektonike textu. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 36, 1989/90, č. 1, s. 24 – 26.

53. PATRÁŠ, V. – ODALOŠ, P.: Nové perspektívy vo výskumoch textu. In: Učiteľské noviny, roč. 19, 24. 8. 1989, č. 29, s. 2.

54. ODALOŠ, P.: Poďme sa hrať guľky. In: Kamarát, roč. 22, 1989, č. 32, s. 7.

54.1. KLINCKOVÁ, J.: Správa o výsledkoch riešenia úlohy Slovenčina v súčasnej komunikácii na PF v Banskej Bystrici. In: Slovenská reč, roč. 56, 1991, č. 3, s. 190.

55. ODALOŠ, P.: Význam a pravopis niektorých prísloviek. In: Televízia, roč. 24, 1989, č. 25, s. 7 (v rubrike Slovenčina na obrazovke).

56. ODALOŠ, P.: Jazykové defekty. In: Nedeľná Pravda, roč. 22, 28. 7. 1989, č. 30, s. 2.

 

1990

57. ODALOŠ, P.: Argot v súčasnej jazykovej situácii na Slovensku. In: Slovenská reč, roč. 55, 1990, č. 4, s. 233 – 238.

57.1. KLINCKOVÁ, J.: Správa o výsledkoch riešenia úlohy Slovenčina v súčasnej komunikácii na PF v Banskej Bystrici. In: Slovenská reč, roč. 56, 1991, č. 3, s. 190.

57.2. ONDREJOVIČ, S.: K sociolingvistike na Slovensku. In: Studia Academica Slovaca 20. Prednášky 27. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Bratislava: Impuls, 1991, s. 177 – 191.

57.3. SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. Prešov: Filozofická fakulta UPJŠ, 1994. s. 20.

57.4. SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. Prešov: Slovacontact, 1996. s. 20.

57.5. JAKLOVÁ, A.: Argot na začátku století a dnes. In: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. – 16. září 1998. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 1998, s. 118.

57.6 KAMIŠ, K.: Několik poznámek k romským argotizmům v mluvě české majority. In: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. – 16. září 1998. Plzeň: Pedagogická fakulta ZČU, 1998, s. 130.

57.7. JAKLOVÁ, A.: Budeme argot nově definovat? In: Slovo a slovesnost, roč. 60, 1999, č. 4, s. 298.

57.8. KESSELOVÁ, J.: Lingvistické štúdie o komunikácii detí. 1. vyd. Prešov: Náuka, 2001, s. 11.

58. ODALOŠ, P.: Science-fiction, sci-fi, scifi. In: Slovenská reč, roč. 55, 1990, č. 1, s. 63 – 64.

59. ODALOŠ, P.: Slová typu -ista a -ovci. In: Slovenská reč, roč. 55, 1990, č. 5, s. 320.

60. ODALOŠ, P.: Petrodoláre. In: Kultúra slova, roč. 24, 1990, č. 5, s. 191 – 192.

61. ODALOŠ, P.: O slovách typu tiežturista a hurápodnikanie. In: Kultúra slova, roč. 24, 1990, č. 7, s. 248 – 250.

61.1. MITTER, Patrik: Komponenty internacionálního charakteru z hlediska míry jejich slohotvorné adaptace v současné češtině. In: Sborník příspěvků z odborné konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a katedrou slavistiky FF OU 10. 11. 2005. Zost. R. Novák. 1. elektronické vydanie. Ostrava: Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostrave, 2005, s. 88.

61.2. MITTER, P.: Kompozice v kontextu současné češtiny. Acta Universitatis Purkynianae 127. Studia linguistica. Ústí nad Labem: Universita J. E. Purkyne 2006. s.. 64, s. 154.

61.3. MITTER, P.: K některým hybridním kompozitům v publicistickém stylu na základě frekvenčního slovníku. In: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácie Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie, Banská Bystricia, 13. – 15. septembra 2006. Ed. P. Odaloš B. Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 260.

62. ODALOŠ, P. – KUDRJAVCEVOVÁ, E.: Sociolekty v ruštine a slovenčine. In: Obščegosudarstvennaja naučno-metodičeskaja konferencia "Izučenie russkogo jazyka v sopostavlenii s drugimi slavjanskimi jazykmi. Tezisy dokladov i soobščenij. Bratislava 25. – 26. aprelja 1989. Bratislava, 1990, s. 27 – 28 (50 % autorského podielu P. Odaloša).

63 PATRÁŠ, V. – ODALOŠ, P.: Vedecká konferencia o tektonike textu. In: Slovenská reč, roč. 55, 1990, č. 1, s. 57 – 60.

63.1. DAVIDOVÁ, D.: Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířov. In: Scripta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Spis Ostravské univerzity č. 96/1996. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1996, s. 153.

64. ODALOŠ, P.: Nech spríjemňujú naše bytie. O koncepcii tvorby názvov ulíc nášho najväčšieho sídliska. In: Priekopník, roč. 18, 30. 1. 1990, č. 5 – 6, s. 3.

64.1. BOSÁK, J.: Možnosť vybrať si optimálne. O zmenách názvov ulíc v Banskej Bystrici trochu inak. In: Priekopník, roč. 18, č. 9, 20. 2. 1990, s. 3.

65. PATRÁŠ, V. – ODALOŠ, P.: Vedecká konferencia o tektonike textu. In: Slovenská reč, roč. 55, 1990, č. 1, s. 57 – 60.

66. ODALOŠ, P.: O remeslách na Dolnej zemi. In: Slovensko, roč. 14, 1990, č. 3, s. 26 (recenzia monografie P. Rohárika Terminológia remeselníckej výroby v Nadľaku).

67. ODALOŠ, P.: Včera, dnes a zajtra. Z histórie ulíc a námestí Banskej Bystrice. In: Priekopník, roč. 18, 16. 1. 1990, č. 3, s. 7.

68. ODALOŠ, P.: Nech spríjemňujú naše bytie. O koncepcii tvorby názvov ulíc nášho najväčšieho sídliska. In: Priekopník, roč. 18, 30. 1. 1990, č. 5 – 6, s. 3.

69. ODALOŠ, P.: Hovorca a mluvčí. In: Ľudové noviny, roč. 1, 26. 4. 1990, č. 8, s. 11 (v rubrike Ja, ty a slovenčina).

70. ODALOŠ, P.: O spojovníku a spojke v skratke ČSFR. In: Ľudové noviny, roč. 1, 17. 5. 1990, č. 23, s. 11 (v rubrike Ja, ty a slovenčina).

71. ODALOŠ, P.: Nie je možné urážať pre odlišný názor. Korektný čitateľ oboch článkov v Priekopníku si pravý obraz utvorí sám. In: Priekopník, roč. 18, 20. 3. 1990, č. 23, s. 11.

72. ODALOŠ, P.: Čím sa odlišujú prídavné mená kandidátsky, kandidátny a kandidačný. In: Ľudové noviny, roč. 1, 14. 6. 1990, č. 47, s. 11 (v rubrike Ja, ty a slovenčina).

73. ODALOŠ, P. – ŠKAPINCOVÁ, A.: Ako súvisí voľba prezidenta so slovom primárky? In: Ľudové noviny, roč. 1, 21. 6. 1990, č. 53, s. 11 (v rubrike Ja, ty a slovenčina).

74. ODALOŠ, P.: Ulice a námestia Banskej Bystrice po 17. novembri 1989. In: Ľudové noviny, roč. 1, 16. 8. 1990, č. 100, s. 11, 23. 8. 1990, č. 106, s. 11 (v rubrike Ja, ty a slovenčina).

75. ODALOŠ, P.: Akú farbu má totalita. Ako v B. Bystrici premenovali Námestie baníckeho povstania na Námestie Štefana Moyzesa. In: Ľudové noviny, roč. 1, 30. 8. 1990, č. 112, s. 4.

76. ODALOŠ, P.: Mať právo na svoje námestie. In: Priekopník, roč. 18, 11. 9. 1990, č. 38, s. 2. Opäť uverejnené: In: Národná obroda, roč. 1, 14. 9. 1990, č. 105, s. 8.

77. ODALOŠ, P. a kol: Otvorený list rade MsNV. Odborná názvoslovná komisia k premenovaniu Nám. baníckeho povstania. In: Priekopník, roč. 18, 11. 9. 1990, č. 38, s. 2.

78. ODALOŠ, P. a kol.: Odbornosť zasa v ofsajde. Porušovanie vyhlášky máme „v krvi“. In: Smer, roč. 62, 14. 9. 1990, č. 216, s. 5.

79. ODALOŠ, P.: O slovách typu čarničiar a sľukár. In: Ľudové noviny, roč. 1, 20. 9. 1990, č. 130, s. 11 (v rubrike Ja, ty a slovenčina).

80. ODALOŠ, P.: Úvodzovky v publicistike. In: Ľudové noviny, roč. 1, 25. 10. 1990, č. 160, s. 11 (v rubrike Ja, ty a slovenčina).

81. ODALOŠ, P. – GRAUS, I.: Ako v Kocúrkove. Prečo banskobystrická radnica argumentuje demagogicky? In: Priekopník, roč. 18, 6. 11. 1990, č. 46, s. 4.

82. ODALOŠ, P.: Veľké písmená v útoku. In: Ľudové noviny, roč. 1, 15. 11. 1989, č. 177, s. 10 (v rubrike Ja, ty a slovenčina).

83. ODALOŠ, P.: Vráťme obciam pôvodné (alebo vžité) názvy ulíc. In: Priekopník, roč. 18, 27. 11. 1990, č. 49, s. 2.

84. ODALOŠ, P.: Ako pomenovať privatizovaný objekt. In: Ľudové noviny, roč. 1, 6. 12. 1990, č. 195, s. 10.

 

1991

85. ODALOŠ, P. – KUDRJAVCEVOVÁ, E.: Sociolekty v ruštine a slovenčine. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Jazykovedný zborník. O problémoch globálnosti a dimenzii výchovno-vzdelávacieho procesu vo vyučovaní ruského jazyka a literatúry. Red. M. Varchola. Bratislava: SPN, 1991, s. 65 – 70 (50 % autorského podielu P. Odaloša).

85.1. KLINCKOVÁ, J.: Správa o výsledkoch riešenia úlohy Slovenčina v súčasnej komunikácii na PF v Banskej Bystrici. In: Slovenská reč, roč. 56, 1991, č. 3, s. 190.

85.2. GALISOVÁ, A.: K sociolektom vybraných alternatívnych a marginálnych kultúr. In: Jazykovedný časopis, roč. 55, 2002, č. 2, s. 102.

86. ODALOŠ, P.: Základná charakteristika penitenciárnej komunikácie. In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. Komunikáty z vedeckej konferencie v Banskej Bystrici 3. – 5. septembra 1991. 1. zv. Red. P. Odaloš – V. Patráš. B. Bystrica: Pedagogická fakulta, 1991, s. 102 – 115.

86.1. HOFFMANOVÁ, J.: Ďalší konference o komunikaci, textu, stylu. In: Slovo a slovesnost, roč. 53, 1992, č. 3, s. 205.

86.2. KLINCKOVÁ, J.: Vedecká konferencia o komunikácii. In: Jazykovedný časopis, roč. 43, 1992, č. 1, s. 78.

86.3. SCHNEIDEROVÁ, E.: Sborník Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. In: Naše řeč, roč. 75, 1992, č. 4, s. 219 (recenzia zborníka).

86.4. ŠIMKOVÁ, M.: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. In: Jazykovedný časopis, roč. 43, 1992, č. 2, s. 146.

86.5. ZEMAN, J.: Konference o komunikaci v Banské Bystrici. In: Češtinár, roč. 2, 1992, č. 2, s. 36.

86.6.. KLINCKOVÁ, J.: Pragmatische Aspekte der nonverbalen Kommunikation. In: Aspekte der Sprachbeschreibung. Akten des 29. Linguistischen Kolloqiums. Aarhus 1994. Herausgegeben von Per Baerentzen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1995, s. 102.

86.7. ONDREJOVIČ, S.: Sociolingvistické aspekty jazykovedného výskumu na Slovensku. In: Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Zost. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava: Veda, 1995, s. 11.

86.8. VAN LEEUWEN-TURNOVCOVÁ, J.: Subkulturelle Existenz, Ambulanz und Argotisierung. Teil 1: Zur Frage der sprachlichen Solidarisierung von ambulanten bzw. kasernierten Randgruppen. In: Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinarität. Bd. 2. Hg. G. Freidhof, H. Kuße, F. Schindler. Specimina philologiae slavicae. München: Verlag Otto Sagner, 1996, s. 199.

86.9. VAN LEEUWEN-TURNOVCOVÁ, J.: Subkulturelle Existenz, Ambulanz und Argotisierung. Teil 1: Zur Frage der sprachlichen Solidarisierung von ambulanten bzw. kasernierten Randgruppen. In: Slavische Sprachwissenschaft und Interdisziplinarität. Bd. 2. Hg. G. Freidhof, H. Kuße, F. Schindler. Specimina philologiae slavicae. München: Verlag Otto Sagner, 1996, s. 201.

86.10. KLIMEŠ, L.: Komentovaný přehled výskumu slangu v Československu, v České republice a ve Slovenské republice v létech 1920 – 1996. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1997, s. 22.

87. ŠKAPINCOVÁ, A. – ODALOŠ, P.: O korešpondencii slovotvorných typov s časťou -gate a s príponou -iáda. In: Slovenská reč, roč. 56, 1991, č. 6, s. 318 – 323 (50 % autorského podielu P. Odaloša).

88. ODALOŠ, P.: Toponymá okresu Banská Bystrica po 17. 11. 1989. In: Kultúra slova, roč. 25, 1991, č. 10, s. 337 – 346.

88.1.. NEMČOKOVÁ, O.: Motivácia názvov po roku 1989 premenovaných ulíc v stredoslovenských mestách. In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996). Zost. P. Odaloš – M. Majtán. Banská Bystrica – Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 127.

88.2. NOWAKOWSKA, M. M.: Nazwy ciągów komunikacyjnych Łodzi lat dziewięćdziesiątych. In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996). Zost. P. Odaloš – M. Majtán. Banská Bystrica – Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 190.

88.3. NOWAKOWSKA, M. M.: Nazwy ciągów komunikacyjnych Łodzi lat dziewięćdziesiątych. In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996). Zost. P. Odaloš – M. Majtán. Banská Bystrica – Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 193.

88.4. SLAUKOVÁ, D.: Ulice a námestia Topoľčian v 19. a 20. storočí. In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996). Zost. P. Odaloš – M. Majtán. Banská Bystrica – Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 139.

88.5. SLAUKOVÁ, D.: Ulice a námestia Topoľčian v 19. a 20. storočí. In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996). Zost. P. Odaloš – M. Majtán. Banská Bystrica – Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 141.

88.6.. ĎURČO, P.: Databáza názvov ulíc na Slovensku. In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 6. – 7. septembra 2002. Zborník referátov. Zost. P. Žigo – M. Majtán. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2003, s. 199.

88.7.. ĎURČO, P.: Urbanonymá na Slovensku. In: Studia Academica Slovaca. 32. In: Prednášky XXXIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Zost. J. Mlacek. Bratislava: Stimul, 2003, s. 167.

88.8. ŠINDELÁŘOVÁ, J.: Klasifikace českých a slovenských urbanonym. In: Mnohotvárnost a specifickost onomastiky. IV. česká onomastická konference. Ostrava 15. – 17. září 2009. Sborník příspěvků. Zost. J. David – M. Čornejová – M. Harvalík. Praha – Ostrava: Ostravská univerzita, 2010, s. 470.

89. ODALOŠ, P.: Tradicionalizácia a internacionalizácia toponým a chrématoným. In: Zápisník slovenského jazykovedca, roč. 10, 1991, č. 1 – 2, s. 9 – 10.

89.1. BUZÁSSYOVÁ, K.: Interdisciplinárny seminár Súčasný pohyb v toponymii. In: Zápisník slovenského jazykovedca, roč. 10, 1991, č. 1 – 2, s. 2.

89.2.. POVAŽAJ, M.: Súčasný pohyb v toponymii. In: Kultúra slova, roč. 25, 1991, č. 5, s. 184.

89.3. PASTYŘÍK, S.: K typologii obohacování propriální lexikální roviny (na materiálu množiny jednoho druhu urbanonym). In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1996). Zost. P. Odaloš – M. Majtán. Banská Bystrica – Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 1996, s. 180.

89.4. FRANKOWSKA-KOZAK, B.: Logonimy podmiotów gospodarczych w pólnocno-zachodniej Polsce w ostatnim dziesecioleciu XX. wieku. Szczecin: Print Group, 2009. s. 111, s. 243. ISBN 978-83-61340-50-7

90. ODALOŠ, P.: Výberová bibliografia prác členov Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici špecializovaných na slovakistiku. In: Lingvoservis. Informačný spravodaj vedeckej konferencie Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica 3. – 5. septembra 1991. Red. P. Odaloš – V. Patráš. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, 1991, s. 5 – 23.

Opäť uverejnené pod nezmeneným titulom. In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie. Komunikáty z vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 3. – 5. septembra 1991. 2. zv. Red. P. Odaloš – V. Patráš. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, 1991, s. 311 – 332.

91. ODALOŠ, P.: Ako ich pomenovať. Tvorba koncepcie názvov ulíc sídliska Sásová v Banskej Bystrici. In: Priekopník, roč. 19, 30. 4. 1991, č. 17, s. 3.

91.1.. KOVÁČOVÁ, J.: Ako ich pomenovať. In: Priekopník, roč. 19, 21. 5. 1991, č. 20, s. 6.

92. ODALOŠ, P.: Ulice Fončordy. Dávame verejnosti na pripomienkovanie. In: Priekopník, roč. 19, 9. 7. 1991, č. 27, s. 2.

92.1. LAUKOVÁ, B.: Je nutné ich meniť? Ohlas na návrh zmeny názvov ulíc Fončordy. In: Priekopník, roč. 19, 6. 8. 1991, č. 31, s. 1, 2.

93. ODALOŠ, P.: Čalfiáda, chapliniáda, palacinkiáda a iné -iády. In: Ľudové noviny, roč. 2, 14. 2. 1991, č. 38, s. 19.

94. ODALOŠ, P.: Verejnosti na pripomienkovanie. Nové návrhy na premenovanie ulíc a námestí v B. Bystrici. In: Priekopník, roč. 19, 26. 3. 1991, č. 12, s. 4.

95. ODALOŠ, P.: Ako ich pomenovať. Tvorba koncepcie názvov ulíc sídliska Sásová v Banskej Bystrici. In: Priekopník, roč. 19, 30. 4. 1991, č. 17, s. 3.

96. ODALOŠ, P.: Nová koncepcia pomenovaní. Názvy ulíc sídliska Sásová v Banskej Bystrici. In: Priekopník, roč. 19, 2. 7. 1991, č. 26, s. 2.

97. ODALOŠ, P.: Ulice Fončordy. Dávame verejnosti na pripomienkovanie. In: Priekopník, roč. 19, 9. 7. 1991, č. 27, s. 2.

 

1992

98. ODALOŠ, P.: Mená postáv v čítankách pre 2. – 4. ročník základnej školy. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 38, 1991/92, č. 5, s. 227 – 231.

99. ODALOŠ, P.: Poznámky o argote asociálov. In: Slovenská reč, roč. 57, 1992, č. 5, s. 289 – 297.

99.1. KLIMEŠ, L.: Komentovaný přehled výskumu slangu v

Kontaktný formulár

=