PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7116
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
F 115

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Deň vedecko-výskumnej činnosti - piatok (neprítomný na katedre)

Kde ma nájdete

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Katedra histórie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: F 115
Telefón: 048 446 7116
Email: Rastislav.Koziak@umb.sk

Profesijná charakteristika

VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

 

VZDELANIE:

- Mgr. - Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava (vysokoškolské štúdium odborov: história - slovenský jazyk a literatúra),

- PhD. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (doktorandské štúdium v odbore všeobecné dejiny),

 ŠTUDIJNÉ POBYTY:
- 1991 Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte Justus-Liebeg-Universität, Giessen (Spolková republika Nemecko),

- 1995-1996  Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Poľsko),

- 1997 Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin (Poľsko),

- 1999-2000 Instytut Historii, Odział Historii Bizancjum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Poľsko),

- 2008 Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (Poľsko)

 PROFESIONÁLNE AKTIVITY:

A, Pedagogické aktivity

- od 1994 odborný asistent - Katedra histórie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela (ďalej FHV UMB), Banská Bystrica (špecializácia: dejiny  európskeho stredoveku, metodika a metodológia historického výskumu, dejiny dejepisectva),

- 1999-2000 externý vyučujúci - Katedra histórie, Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity, Ružomberok (prednášky zo všeobecných dejín stredoveku, historické semináre zo stredovekých dejín),

- 2000-2002 externý vyučujúci - Katedra histórie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok (prednášky zo všeobecných dejín stredoveku, výberové kurzy z dejín stredoveku),

B, Hosťovské prednášky v zahraničí

- 2003 Ústav historie a muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, Opava, Česká republika (prednášky z dejín západného monasticizmu vo včasnom stredoveku),

 - 2007 Instytut Historii, Opolski uniwersytet, Opole, Poľsko (prednášky z dejín kresťanstva na Slovensku, v Uhorsku a Čechách vo včasnom stredoveku),

- 2009 Instytut Historii, Uniwersytet Ślaski, Katowice, Poľsko (prednášky z dejín Slovanov na strednom Dunaji vo včasnom stredoveku),

- 2011 Instytut Historii, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego, Kielce, Poľsko (prednášky z dejín kresťanstva na území Panónie v neskorej antike a včasnom stredoveku a z dejín slovenskej medievistiky),

C, Organizačné aktivity v oblasti vedy

- 1999 organizovanie vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Rehole a kláštory v stredoveku“, miesto konania: Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, organizátori:  Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Poľský inštitút v Bratislave,

- 2003  organizovanie vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou  „Pohanstvo a kresťanstvo – interkultúrny dialóg“, miesto konania: Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, organizátori:  Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Katedra histórie FF KU v Ružomberku, Slovenská historická spoločnosť pri SAV,

- 2006 organizovanie vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Svätec a jeho funkcie v spoločnosti“, miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, organizátori:  Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Katedra histórie FF KU v Ružomberku, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Poľský inštitút v Bratislave, Slovenská historická spoločnosť pri SAV,

- 2006-2008 člen medzinárodného výskumného projektu (Taliansko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko) Translands (Historical and socioeconomic research) - Historical and economic dimensions of territorial-specific assets: rivers, abbey and other relevant potential attractors (projekt financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, vedúci projektu: prof. Francesco Timpano, Facoltà di Economia, Università Cattolica di Piacenza),

- 2007-2009 zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu vedeckého grantu KEGA č. 3/5158/07: Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín (učebné texty),

- 2008 organizovanie vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Svätý Vojtech – svätec, jeho doba a kult“, miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, organizátori:  Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Slovenská historická spoločnosť pri SAV,

2008-2010 vedúci riešiteľského kolektívu vedeckého grantu VEGA č. 1/0628/08: Svätý Vojtech. Hagiografické legendy o svätom Vojtechovi,

- 2011-2013 zástupca vedúceho riešiteľského kolektívu vedeckého grantu VEGA Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí,

- 2012 člen medzinárodného riešiteľského kolektívu (Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Čechy)Standard Grant Project of Visegrad Fund nr. 21120246: Patrimonium, culture and hospitality. Benedictine monasteries as a place of the meeting,

- 2012 organizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie „Patrimonium, culture and hospitality. Benedictine monasteries as a place of  the meeting“, miesto konania: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, organizátori:  Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici, Benedyktyńskie opactwo w Tyńcu (Kraków),

D, Organizačné aktivity v oblasti riadenia

- 1993–1997  predseda Nadácie Komunikácia (Bratislava) - edičná a organizačná činnosť v oblasti spoločenských vied,

- 2001-2004 gestor Študentskej vedeckej aktivity na FHV UMB v Banskej Bystrici,

- 2001-2004 zástupca vedúceho Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici,

- 2004-2011 vedúci Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici,

- od 2009 člen Komisie rektorky UMB pre Knižničnú radu UMB,

- od 2011 člen Komisie rektorky pre stratégiu udržateľnosti a rozvoja študijných programov UMB,

 E, Členstvo v redakčných radách

- 1993-1997 spoluzakladateľ a redaktor odborného interdisciplinárneho časopisu Text - revue pre humanitné vedy (Bratislava),

- 1998 spoluzakladateľ odbornej ročenky Acta historica Neosoliensia (v rokoch 1998, 2003, 2004 editor, 2005-2009 editor a predseda redakčnej rady, od 2010 predseda redakčnej rady)

- 2006-2010 člen redakčnej rady odborného časopisu Annales historici Prešoviensis (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove),

- od 2006 člen redakčnej rady odborného časopisu Byzantinoslovaca (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave),

- 2006-2008 člen redakčnej rady odborného časopisu Synergia – časopis venovaný byzantským dejinám, kultúre a teológii (Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove),

- od 2007 člen redakčnej rady Zborníka múzeí Banskobystrického samosprávneho kraja "Stredné Slovensko",

- od 2008 člen redakčnej rady odborného časopisu Acta historica Opaviensis (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opave),

- 2009 člen redakčnej rady odborného časopisu SYNERGIE - Revue pro byzantologii a medievistiku /Studia byzantina et medievia/ (Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni),

- od 2009 člen redakčnej rady odborného časopisu Studia mediaevalia Bohemica (Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, Praha),

- od 2010 člen redakčnej rady odborného časopisu Kultúrne dejiny (Katedra histórie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku) indexovaný v databázach Central and Eastern European Online Library, EBSCO

- od 2010 člen redakčného kruhu odborného časopisu Annales historici Prešoviensis (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove),

- od 2012 člen redakčnej rady odborného časopisu Miedzy Wisla i Pilica. Studia i materialy historyczne (Instytut Historii, Uniwersytet J. Kochanowskiego, Kielce),

 F, Členstvo v profesionálnych spoločnostiach a akademických orgánoch

- 1995-2002 člen Akademického senátu FHV UMB (2000-2002 vo funkcii podpredsedu),

- 1996-1997 člen Akademického senátu UMB,

od 1997 člen Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied,

- 1998-2008 člen Výkonného výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied,

- 2001-2008 predseda Spolku banskobystrických historikov (regionálneho spolku Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV),

- 2003-2011 podpredseda Akademického senátu FHV UMB v Banskej Bystrici,

- od 2006 člen Slovenského národného komitétu historikov pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave,

- od 2006 člen Centra pre štúdium kresťanstva v Banskej Bystrici,

- od 2008 člen Banskobystrickej spoločnosti – Klubu priateľov Stredoslovenského múzea,

- od 2008 predseda Slovenskej národnej komisie C.I.H.E.C. (International Commission

for Comparative Ecclesiastical History),

- od 2009 člen Slovensko-poľskej komisie historikov pri Slovenskej akadémii vied,

- od 2010 člen Vedeckej rady Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave,

- od 2010 člen  Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev pri Slovenskej akadémii vied,

- od 2011 predseda Akademického senátu FHV UMB,

- od 2011 podpredseda Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

G, Profesionálne a vedecké ocenenia

-2012 laureát Ceny prof. Jána Komorovského za najlepšiu knihu v oblasti vedeckého štúdia náboženstiev („Svätý Vojtech – svätec, doba a kult“) udelená Katedrou porovnávacej religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Spoločnosťou pre štúdium náboženstiev pri SAV v Bratislave.