MANIPULAČNÉ A PRÍPRAVNÉ HRY PRE DETI

Vyučovanie v LS 2021 začína 8.2.2021. Až do odvolania bude realizované dištančnou formou!

Požiadavky na ukončenie predmetu:

Na úspešné ukončenie predmetu musí študent získať minimálne 65% bodov z celkového počtu 100 bodov. Body môže získať za nasledujúce aktivity:

V priebehu semestra študent vypracuje seminárnu prácu -  z tematického celku  manipulačné, pohybové a prípravné športové hry uvedeného v ISCED 0 a  ISCED 1, organizuje manipulačné a prípravné hry na základe vlastných písomných príprav.

V prípade nemožnosti zrealizovať organizáciu manipulačných a prípravných hier, budú požiadavky na získanie hodnotenia modifikované (najneskôr do 11.4.2021).

Ďalšie informácie k predmetu Manipulačné a prípravné hry nájdete v Moodli LMS pri jednotlivých formách štúdia!

 

 Príprava na čiastkový výstup

 

Príklady pohybových hier 1

Príklady pohybových hier 2

Príklady pohybových hier 3

Príklady pohybových hier 4

Pohybové hry so zameraním na hádzanú

 

Odporúčaná literatúra:
ADAMČÁK, Š. – NOVOTNÁ, N. 2009. Hry v telocvični a základná gymnastika. Žilina: EDIS Žilina, 2009, 204s.
ADAMČÁK, Š. 2003. Vybrané kapitoly z pohybových hier. Banská Bystrica: PF UMB, 2003. 132s.

ADAMČÁK, Š. – NEMEC, M. 2010. Pohybové hry a školská telesná a športová výchova.
Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Bratia Sabovci s.r.o. Zvolen, 2010. 209s.

ARGAJ, G. 2009. Pohybové hry pre telesnú a športovú výchovu. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009.

MAZAL, F. 2000. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000, 292s.
NOVOTNÁ, N. –VLADOVOČOVÁ, N. 2012. Nelokomočné pohybové zručnosti a manipulačné, pohybové a prípravné športové hry. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2012, 101s.

VLADOVIČOVÁ, N. 1998. Pohybové hry na 1. stupni základnej školy. Banská Bystrica: UMB, 1998, 74s.

Kontaktný formulár

=