V súlade s prijatou politikou kvality vyhlasuje vedenie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nasledujúce ciele kvality na rok 2018

1. Inštitucionálne aj administratívne podporovať zapájanie sa vedecko-pedagogických zamestnancov FF UMB do medzinárodnej vedeckej spolupráce v rámci vedeckých programov EÚ (Horizont 2020) a do ďalších zahraničných vedeckých grantových programov spoločne s domácimi grantovými agentúrami.

Očakávané výstupy:

a) organizácia fakultného informačného dňa k vedeckým programom EÚ (Horizont 2020) a ďalších zahraničných vedeckých grantových programov spoločne s domácimi grantovými agentúrami

b) vytvorenie databázy profilov vedecko-pedagogických zamestnancov FF UMB, participujúcich na vedeckých programoch EÚ

Spôsob hodnotenia: Kontrola účasti na informačnom dni, kontrola vytvorenej databázy jednotlivých profilov

Zodpovedný za výstup: doc. PhDr. Peter Mičko, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium FF UMB

Termín: december 2018

2. Napĺňať a ustáliť implementované závery komplexnej akreditácie 2015 v dôslednej obsahovej a organizačnej realizácii akreditovaných študijných programov

Očakávaný výstup: dôsledná obsahová a organizačná realizácia akreditovaných študijných programov vrátane štátnych skúšok

Spôsob hodnotenia: kontrola dodržiavania daných ustanovení Študijného poriadku UMB a príslušných študijných predpisov

Zodpovedný za výstup: PaedDr. Ivan Očenáš, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť FF UMB

Termín: december 2018

Schválené v Grémiu dekana FF UMB dňa 21.2.2018 a v Kolégiu dekana FF UMB dňa 8.3.2018