Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Učiteľský deň

Vážené pani učiteľky, vážení páni učitelia,

učiteľské povolanie je plné protikladov – býva glorifikované i zatracované, milované i nenávidené. Je neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, a preto je jeho ambivalentnosť pochopiteľná či odôvodniteľná.

Práve spoločenské rituály vo forme sviatočných dní ako kontrast ku každodennému prežívaniu nám poskytujú priestor na posilnenie pozitívnych, resp. pozitívnejších pólov.  Veríme, že Učiteľský deň (tradične Deň učiteľov) môže byť takýmto sviatkom.

 

Pri príležitosti sviatku učiteľského povolania Vám všetkým prajeme veľa učiteľského optimizmu i chcenia, vzájomnej žičlivosti a pozitívnej spätnej väzby.