Atletika – externé štúdium

Podmienky na absolvovanie predmetu:

 

Študent sa vie orientovať v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich, 2. vie prakticky zvládnuť techniku jednotlivých atletických disciplín , 3. má poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na rozvoj pohybových schopností a využívať ich vo svojej príprave pre zlepšenie výkonnosti , 4. má poznať základné pravidlá atletických disciplín a má byť schopný podieľať sa pri organizácii a rozhodovaní atletických súťaží, 5. má poznať význam všeobecného a špeciálneho rozcvičenia a vedieť ho aktívne realizovať vo vyučovacom a tréningovom procese, 6. ovláda terminológiu a postupy, metódy nácviku základných atletických disciplín

Hodnotenie:


Maximálny počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie predstavuje 100%. Zodpovedá klasifikačnej stupnici hodnotenia (A = 100 - 94%, B = 93 - 86%, C = 85 - 79%, D = 78 - 72%, E = 71 - 65%). Kredity sa pridelia študentovi, ktorý získal z predmetu za plnenie určených podmienok minimálne 65% všetkých bodov.

 

Stručná osnova predmetu:

 

orientácia v základných atletických disciplínach a ich charakteristika, 2. praktické zvládnutie techniku jednotlivých atletických disciplín, 3. význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na rozvoj pohybových schopností a využívať ich vo svojej príprave pre zlepšenie výkonnosti, 4. základné pravidlá atletických disciplín organizácia a rozhodovanie atletických súťaží, 5. význam všeobecného a špeciálneho rozcvičenia a vedieť ho aktívne realizovať vo vyučovacom a tréningovom procese, 6. ovládanie terminológie, postupy a metódy nácviku základných atletických disciplín.

 

Knižná literatúra:

 

ČILLÍK a kol.2013. Teória a didaktika atletiky.(vysokoškolská učebnica). Banská Bystrica: UMB - Belianum, 2013, 238 s. ISBN 978-80-557-0554-5.

KAMPMILLER, T. a kol.: Teória a didaktika atletiky I. Bratislava : Katedra atletiky FTVŠ UK. 1996. KAMPMILLER, T. a kol.: Teória a didaktika atletiky II. Bratislava : Katedra atletiky FTVŠ UK. 2000. 96 s.

Časopisecká literatúra z domácich, zahraničných zdrojov.

 

 

Internetové odkazy:

 

https://www.youtube.com/watch?v=pIz-idI7SuY

https://www.youtube.com/watch?v=rV1HNZPQyRA

https://www.youtube.com/watch?v=wVIXFNuq05I

 

 

Kontaktný formulár

=