Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti – externé štúdium

Podmienky na absolvovanie predmetu:

 

V priebehu semestra študent absolvuje: praktické zvládnutie metodiky základných lokomočných činností – beh, skok, hod.+ metodický výstup s obsahom prípravných a komplexných cvičení na základné lokomócie. nelokomočné pohybové zručnosti: praktické zvládnutie elementárnych zručností na náradí a z akrobacie, praktický výstup študenta - zvládnutie dopomoci a záchrany pri vykonávaní elementárnych zručností na náradí a z akrobacie.

 

Hodnotenie:


Maximálny počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie predstavuje 100%. Zodpovedá klasifikačnej stupnici hodnotenia (A = 100 - 94%, B = 93 - 86%, C = 85 - 79%, D = 78 - 72%, E = 71 - 65%). Kredity sa pridelia študentovi, ktorý získal z predmetu za plnenie určených podmienok minimálne 65% všetkých bodov.

 

Stručná osnova predmetu:

 

Znalosti z metodiky nácviku základných lokomócií a nelokomočných pohybových zručností, • znalosti z poskytovania dopomoci a záchrany pri cvičení. Študent získa schopnosť (v rovine porozumenia):

• osvojiť si základnú techniku rýchleho a vytrvalostného behu, skoku do diaľku s rozbehom, skoku do výšky a hodu kriketovou loptičkou,

• osvojiť si poradové cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných pohybových činnostiach. Študent získa schopnosť (v rovine aplikácie, hodnotenia a tvorby):

• použiť osvojené základy a poznatky o lokomočných pohyboch (teoreticky i prakticky);

• aplikovať význam základných lokomočných činností a nelokomočných zručností na zdravie, na všestranný telesný a pohybový rozvoj;

• rozoznať základné nedostatky pri cvičení gymnastických cvičebných tvarov na náradí i akrobacii. 

 

Knižná literatúra:

 

NOVOTNÁ, N. - ROZIM, R. 2014. Základné lokomócie a sezónne pohybové činnosti : (učebné texty). Banská Bystrica: FF UMB. 105 s.

ČILLÍK a kol.2013. Teória a didaktika atletiky.(vysokoškolská učebnica). Banská Bystrica: UMB - Belianum, 2013, 238 s. ISBN 978-80-557-0554-5.

NOVOTNÁ, N. – VLADOVIČOVÁ, N. 2012. Nelokomočné pohybové zručnosti a manipulačné, pohybové a prípravné športové hry. Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 2012, 101s. ISBN 978-80-557-0408-1

ROZIM, R. 2007. Rozvoj a hodnotenie rýchlostných schopností 10-ročných žiakov základnej školy. Banská Bystrica : PF UMB, 2007. 122s. ISBN 978-80-8083-449-4. STREŠKOVÁ, E. 2011. Športová gymnastika. Bratislava : PEEM, 2011. 230 s.

KOLEKTÍV. 2014. Telesná a športová výchova - základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode. Bratislava: Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-971466-2-7.

Internetové odkazy:

 

http://www.telesnavychova.sk/userfiles/downloads/TSVaSucasnaSkola.PDF

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/telesna_vychova_isced1.pdf

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/zdravie_a_pohyb_metodicka_prirucka_zal-_na_webe.pdf

https://www.detskaatletika.sk/

https://www.youtube.com/watch?v=qJl38EHtsRY

https://www.youtube.com/watch?v=7otlD-6GzWc

https://www.youtube.com/watch?v=LltwSB_V0H0

 

 

Kontaktný formulár

=