Biologicko-lekárske vedy 1 - externé štúdium

Stručná osnova predmetu:

Bunka, tkanivá, základné rozdelenie a charakteristika. Anatomická stavba a funkcia orgánových systémov ľudského tela – oporno-pohybová sústava, dýchacia sústava, obehová sústava, cievny systém, tráviaca sústava, nervová sústava, endokrinný systém, zmyslová sústava. Podstata základných životných procesov na molekulárnej úrovni. Úloha a význam živín, enzýmov, vitamínov, minerálov a nukleových kyselín v ľudskom organizme. Energetický metabolizmus. Etiológia vzniku úrazov, prevencia. Endogénne a exogénne faktory, úrazová zábrana. Spôsoby poskytovania prvej pomoci pri rôznych úrazoch vzniknutých pri telovýchovnej, športovej a inej činnosti. Sprievodné prejavy úrazov a poškodení ľudského organizmu – šok – fyziologická podstata šoku, základné protišokové opatrenia. Obväzová technika, resuscitačné techniky.
Študent – aktívne využíva odbornú terminológiu súvisiacou s anatómiou, fyziológiou, biochémiou a základmi prvej pomoci človeka; - pozná uloženie, štruktúru a funkciu základných častí ľudského tela – jednotlivé orgány a orgánové sústavy pre pochopenie ďalších teoretických a praktických disciplín; - disponuje teoretickými vedomosťami ale aj praktickými zručnosťami pre poskytnutie prvej pomoci pri najčastejších úrazoch a poruchách zdravia najmä v súvislosti s telovýchovnou a športovou aktivitou; - pozná význam anatómie, fyziológie, biochémie a základov prvej pomoci pre zdravie, pohybový rozvoj, pričom poznatky vie adekvátne využívať vo svojom pohybovom režime, ale aj ako prevenciu proti civilizačným ochoreniam.


Odporúčaná literatúra:
BINOVSKÝ, A. 2013. Anatómia pre športovcov I, II. Bratislava: FTVŠ, UK,2013.

ABRAHAMS, P., ZLATOŠ, J. 2004. Ľudské telo. Atlas anatómie človeka. Praha: CESTY, 2004.

ŠTULRAJTER, V. 2008. Fyziológia človeka pre študentov FTVŠ. Bratislava : FTVŠ UK, 2008, 188s.

KOLLÁROVÁ, M. 1999. Základy biochémie. Bratislava : FTVŠ UK, 1999. 94 s.

BIELIK, B. – HOLEČEK, V. – STRÁKA,L. 1984. Biochémia. Martin : Osveta, 1984.

HORSKÝ, J. – HURAJ, E. 1987. Úrazy pri telesnej výchove a športe. Bratislava : Osveta, 1987.

ŠANTA, M. a kol. 2006. Prvá pomoc. Martin: Osveta, 2006 . 8. Materiály, smernice KPR 2010.

 

Užitočné linky:

https://www.youtube.com/watch?v=OtoPAghbymQ – dýchací reťazec a tvorba ATP

https://www.youtube.com/watch?v=cM8g7gqXFjs – močovinový cyklus

https://www.youtube.com/watch?v=OzVLTZF-JUU – tvorba a odbúravanie glukózy

https://www.youtube.com/watch?v=ZgdGV6jPbPc – energetické systémy

Kontaktný formulár

=