Didaktika sezónnych činností - externé štúdium

Milí študenti,

vzhľadom k tomu, že pandemická situácia nám neumožňuje stretnúť sa osobne, bude vyučovanie predmetu Didaktika sezónnych činností prebiehať dištančne (on-line) cez MS Teams, podľa toho ako je nasadený v rozvrhu.

Bližšie informácie Vám budú poslané na školský mail najneskôr týždeň pred vyučovaním.

 

Stručná osnova predmetu:
Prezentovať študentom základné didaktické poznatky, odbornú terminológiu a praktické zručnosti zo sezónnych pohybových činností zimných. Pripraviť študentov na prácu so žiakmi v prírodnom prostredí, poukázať na špecifiká vyučovania tohto vyučovania so zreteľom na zvýraznenie dodržiavanie bezpečnosti počas pobytu a pohybu študentov v prírode. Naučiť žiakov potrebné didaktické a teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo zimných sezónnych činnosti sánkovania, hrách na snehu, hrách na lyžiach, hrách pri zimnej turistike. Oboznámiť študentov so základnou terminológiu a didaktickými postupmi pri vyučovaní sezónnych pohybových činností zimných a zároveň ich pripraviť na samostatnú organizáciu vyučovania sezónnych pohybových činností zimných.
Študent vie uplatniť svoje poznatky, pri výbere hier zo sezónnych pohybových činností, má osvojené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti z organizácie sezónnych pohybových činností, ovláda a je schopný správne používať odbornú terminológiu zo sezónnych pohybových činností, má vytvorený zásobník pohybových hier zo sezónnych pohybových činností, ktorý vie prezentovať v praxi, je schopný samostatne zorganizovať vyučovaniu jednotku zo sezónnych pohybových činností a chápe vplyv a význam prírodného prostredia pre zdravie človeka a pohybový rozvoj.


Odporúčaná literatúra:  
BELŠAN, P. 1986. Metodická príručka na vyučovanie TV pre 3. a 4. ročník ZŠ. Bratislava : SPN 1986. 

GÖRNER, K. - PYŠNÝ, L. - KOMPÁN, J. 2007. Pešia turistika a pobyt v prírode z pohľadu ich všestranného využitia. Ustí nad Labem : UZS UJEP, 2007. 109 s. 

MICHAL, J. 1996. Organizácia vybraných sezónnych činností. In Vybrané kapitoly z didaktiky telesnej výchovy a športu detí mladšieho školského veku. Banská Bystrica : PdF UMB, 1996. ISBN 80-88825-53-9. 

MICHAL, J. 1998. Vybrané kapitoly zo sezónnych činností. Banská Bystrica : PdF UMB, 1998. 108 s. ISBN 80-85162-99-7. 

MICHAL, J. 1998. Zdravotný význam a uplatnenie sezónnych činností v telovýchovnom procese. In Zdravotná úloha v novom poňatí telesnej výchovy na základných školách : zborník referátov a diskusných príspevkov zo seminára. Nitra : Nitrianskej pobočky spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 1998. ISBN 80-8050-165-33, s. 73-78. 

MICHAL, J. 2000. Sezónne činnosti na 1. stupni základných škôl. Banská Bystrica : PdF UMB, 2000. 72 s. ISBN 80-8055-461-7.

 

Užitočné linky:

https://www.youtube.com/watch?v=-dXsHI6kDTo

https://www.youtube.com/watch?v=u3nU4pVCKsw

https://www.youtube.com/watch?v=jCBXct5NpPo

Kontaktný formulár

=