Oznam pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia

Každý študent denného i externého štúdia, ktorému vznikla povinnosť

platiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

(v Bc. stupni 3 roky v dennej forme a 4 roky v externej forme,

v Mgr. stupni 2 roky v dennej forme a 3 roky v externej forme,

v PhD. stupni 3 roky v dennej forme a 4 roky v externej forme)

je povinný do 18. septembra 2019 doručiť na

študijné oddelenie FF UMB (osobne alebo poštou)

vyplnené Čestné vyhlásenie o štúdiu 2019/2020 ,

kde uvedie všetky svoje doterajšie štúdiá, či už na UMB

alebo na inej vysokej škole v Slovenskej republike.

 

Nedoručenie Čestného vyhlásenia je považované za disciplinárny priestupok.