Oznam pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia

Každý študent denného štúdia, ktorému vznikla povinnosť

platiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

(v PhD. stupni 3 roky)

je povinný do 18. septembra 2020 doručiť na

študijné oddelenie FF UMB (osobne alebo poštou)

vyplnené Čestné vyhlásenie o štúdiu 2020/2021 ,

kde uvedie všetky svoje doterajšie štúdiá, či už na UMB

alebo na inej vysokej škole v Slovenskej republike.

 

Nedoručenie Čestného vyhlásenia je považované za disciplinárny priestupok.