Priznané práva v drš

FF UMB realizuje 3. stupeň denného a externého vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:

Priznané práva 3. stupeň

Názov študijného
 programu
Názov študijného
 odboru
StupeňForma
štúdia
systematická filozofia 2.1.2 systematická filozofia 3. D, E
aplikovaná etika  2.1.5 etika 3. D, E
slovenské dejiny 2.1.9 slovenské dejiny 3. D, E
slovenský jazyk
a literatúra
2.1.27 slovenský jazyk
a literatúra 
3. D, E
všeobecná jazykoveda 2.1.33 všeobecná
jazykoveda
3.  D, E
športová edukológia 8.1.3 športová edukológia 3. D, E
športová kinantropológia 7402 športová kinantropológia 3. D, E
športová humanistika 8.1.4 športová humanistika 3. D, E
literárna veda 8102 literárna veda 3 D, E
translatológia 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo 3 D, E