Dodatočný elektronický zápis do vyšších rokov štúdia na 2020/2021

Vážené študentky, vážení študenti,

v závislosti od usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mení spôsob septembrového zápisu do vyšších rokov štúdia Bc., Mgr. i PhD. stupňa nasledovne:

 

V termíne od 1. septembra 2020 do 18. septembra 2020 bude prebiehať DODATOČNÝ ELEKTRONICKÝ ZÁPIS študentov na akademický rok 2020/2021. Tento dodatočný zápis plne nahrádza fyzický zápis na fakulte, preto prosíme študentov, aby nechodili na študijné oddelenie a nepožadovali zapísanie do ročníka osobne!

Zápis vykoná každý študent denného a externého štúdia, ktorý nevykonal ELEKTRONICKÝ ZÁPIS v prvom termíne, t.j. v júni-júli 2020, a chce v akademickom roku 2020/2021 pokračovať v štúdiu na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Zápis nevykonávajú študenti, ktorí nastupujú do 1. roku Bc., Mgr. alebo PhD. stupňa štúdia.

 

Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU (podrobne v manuáli e-zápisu).

V rámci elektronického zápisu študent:

1) potvrdzuje pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2020/2021;

2) potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov, príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch;

3) prihlasuje sa na všetky predmety, ak tak neurobil v apríli 2020 – vyberá si povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2020/2021 vrátane opakovane zapísaných predmetov po ich neúspešnom absolvovaní;

4) potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2019/2020.

 

Nevyhnutné zmeny v predmetoch zápisného listu bude možné vykonať ešte do 4. októbra 2020.

 

Ak sa študent príhlásil na predmety v apríli 2020 (zrealizoval tzv. predzápis), skontroluje si, či sa povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré si vybral, otvárajú a urobí prípadné opravy vo svojom zápisnom liste. Taktiež si skontroluje, či má zapísané všetky povinné predmety, prípadné prenesené povinnosti zo zimného aj letného semestra a následne zrealizuje elektronický zápis.

Ak sa študent neprihlásil na predmety v apríli 2020 (nezrealizoval tzv. predzápis), vytvorí si zápisný list na akademický rok 2020/2021, zapíše si doň všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety vrátane prenesených povinností a zrealizuje elektronický zápis.

 

Študijné oddelenie bude priebežne kontrolovať zrealizovanie dodatočného elektronického zápisu a potvrdzovať zápisné listy na akademický rok 2020/2021 = študent bude riadne zapísaný na akademický rok 2020/2021. Bez potvrdeného zápisného listu sa nemôže študent ubytovať a nebude možné overiť jeho štúdium v Centrálnom registri študentov.

 

Potvrdenia o návšteve školy nebude študijné oddelenie potvrdzovať, príslušné úrady či  zamestnávatelia sú povinní overiť štúdium študenta na portáli ministerstva školstva.

 

Študenti, na ktorých sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné za nadštandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2020/2021, sú povinní podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa smernice č. 7/2019 o školnom a poplatkoch na UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2020/2021 (čl. 3 bod 1), vyplniť a doručiť na študijné oddelenie FF UMB v termíne do 18. 9. 2020 „Čestné vyhlásenie“ o doterajšom štúdiu.

 

Študentom externého štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2020/2021 pokračovať v štúdiu, vzniká zároveň povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme. Študent je povinný v termíne do 4. 9. 2020 uhradiť predpísané školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v stanovenej výške. Prosíme študentov externého štúdia, aby uhrádzali školné za externé štúdium na základe predpisu v AiS2 a iba bezhotovostne.

Zápisný list bude potvrdený až po preukázaní úhrady predpísaného školného.