Elektronický zápis do vyšších rokov štúdia - 2019/2020

Vážené študentky, vážení študenti,

 

v termíne od 20. mája 2019 do 30. júna 2019 prebieha ELEKTRONICKÝ ZÁPIS študentov na akademický rok 2019/2020.

Elektronický zápis uskutočnite až po zapísaní všetkých hodnotení vyučujúcimi za akademický rok 2018/2019. 

 

Zápis vykoná každý študent denného a externého štúdia, ktorý je v akademickom roku 2018/2019 riadne zapísaným študentom fakulty a bude v akademickom roku 2019/2020 pokračovať v štúdiu na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Zápis nevykonávajú študenti končiacich rokov bakalárskeho štúdia, ktorí na akademický rok 2019/2020 podali prihlášku na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Títo študenti budú o spôsobe zápisu na magisterské štúdium písomne informovaní spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium v júli 2019.

 

Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU (podrobne v manuáli e-zápisu).

V rámci elektronického zápisu študent:

1) potvrdzuje pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2019/2020;

2) potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov, príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch;

3) vyberá si všetky predmety – povinné, povinne voliteľné a výberové, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2019/2020 vrátane opakovane zapísaných predmetov po ich neúspešnom absolvovaní;

4) potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2018/2019.

 

Po potvrdení elektronického zápisu už nie je možné v zápisnom liste vykonávať žiadne zmeny. Taktiež vyučujúci už nemôže udeliť žiadne hodnotenie za akademický rok 2018/2019.

Elektronický zápis preto uskutočnite až po zapísaní všetkých hodnotení za akademický rok 2018/2019.

 

Ak študent zrealizoval predzápis v apríli 2019, skontroluje si, či sa povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré si vybral, otvárajú a urobí prípadné opravy vo svojom zápisnom liste. Taktiež si skontroluje, či má zapísané všetky povinné predmety, prípadné prenesené povinnosti zo zimného aj letného semestra a následne zrealizuje elektronický zápis.

Ak študent nezrealizoval predzápis v apríli 2019, vytvorí si zápisný list na akademický rok 2019/2020, zapíše si doň všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety vrátane prenesených povinností a zrealizuje elektronický zápis.

Študijné oddelenie po ukončení elektronického zápisu (po 30. 6. 2019) skontroluje všetkým študentom splnenie podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia a zrealizovanie elektronického zápisu. Na základe výsledkov kontroly potvrdí zápisný list na akademický rok 2019/2020 = študent bude riadne zapísaný na akademický rok 2019/2020.

Študent, ktorý riadne zrealizoval elektronický zápis, nezúčastňuje sa žiadneho fyzického zápisu v septembri!

 

Potvrdenia o návšteve školy, potvrdenia na rodinné prídavky, na cestovné zľavy (vlakom, autobusom, MHD...) bude potvrdzovať študijné oddelenie FF UMB v úradných hodinách od 7. septembra 2019.

Študenti, na ktorých sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné za nadštandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2019/2020, sú povinní podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (§ 71 ods. 3) písm. b) a podľa smernice č. 5/2018 o školnom na UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2019/2020 (čl. 3 bod 1), vyplniť a doručiť na študijné oddelenie FF UMB v termíne do 18. 9. 2019 „Čestné vyhlásenie“ o doterajšom štúdiu.

 

Študentom externého štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2019/2020 pokračovať v štúdiu v štandardnej dĺžke, vzniká zároveň povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme. Po skontrolovaní splnenia podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia a vykonania elektronického zápisu študijné oddelenie v AiS2 stanoví študentovi výšku školného za externé štúdium. Študent je povinný v termíne do 31. 8. 2019 uhradiť predpísané školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v stanovenej výške. Prosíme študentov externého štúdia, aby uhrádzali školné za externé štúdium až potom, ako sa im v AiS2 objaví predpis k úhrade školného.

Zápisný list bude potvrdený až po preukázaní úhrady predpísaného školného.