Elektronický zápis do vyšších rokov štúdia na 2020/2021

Vážené študentky, vážení študenti,

 

v termíne od 17. mája 2021 do 30. júna 2021 prebieha ELEKTRONICKÝ ZÁPIS študentov na akademický rok 2021/2022.

Elektronický zápis uskutočnite až po zapísaní všetkých hodnotení vyučujúcimi za akademický rok 2020/2021. 

 

Zápis vykoná každý študent denného a externého štúdia, ktorý je v akademickom roku 2020/2021 riadne zapísaným študentom fakulty a bude v akademickom roku 2021/2022 pokračovať v štúdiu na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Zápis nevykonávajú študenti končiacich rokov bakalárskeho štúdia, ktorí na akademický rok 2021/2022 podali prihlášku na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Títo študenti budú o spôsobe zápisu na magisterské štúdium písomne informovaní spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium v júli 2021.

 

Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU (podrobne v manuáli e-zápisu).

V rámci elektronického zápisu študent:

1) potvrdzuje pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2021/2022;

2) potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov, príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch;

3) prihlasuje sa na všetky predmety, ak tak neurobil v apríli 2021 – vyberá si povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2021/2022 vrátane opakovane zapísaných predmetov po ich neúspešnom absolvovaní;

4) potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2020/2021.

 

Po potvrdení elektronického zápisu už nie je možné v zápisnom liste vykonávať žiadne zmeny. Taktiež vyučujúci už nemôže udeliť žiadne hodnotenie za akademický rok 2020/2021.

Nevyhnutné zmeny v predmetoch zápisného listu bude možné vykonať ešte v III. etape zapisovania predmetov = od 1. 9. 2021 do 3. 10. 2021.

 

Ak sa študent príhlásil na predmety v apríli 2021 (zrealizoval tzv. predzápis), skontroluje si, či sa povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré si vybral, otvárajú a urobí prípadné opravy vo svojom zápisnom liste. Taktiež si skontroluje, či má zapísané všetky povinné predmety, prípadné prenesené povinnosti zo zimného aj letného semestra a následne zrealizuje elektronický zápis.

Ak sa študent neprihlásil na predmety v apríli 2021 (nezrealizoval tzv. predzápis), vytvorí si zápisný list na akademický rok 2021/2022, zapíše si doň všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety vrátane prenesených povinností a zrealizuje elektronický zápis.

V prípade, že študent nemá úspešne absolvovaný opakovane  zapísaný predmet, nie je mu umožnené vytvoriť nový zápisný list a tým zároveň ani spustiť elektronický zápis.

 

Študijné oddelenie po ukončení elektronického zápisu (po 30. 6. 2021) skontroluje všetkým študentom splnenie podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia, zrealizovanie elektronického zápisu a po kontrole potvrdí zápisný list na akademický rok 2021/2022 = študent bude riadne zapísaný na akademický rok 2021/2022. Pred týmto dátumom prosím nevolajte na študijné oddelenie, že Vám AiS2 uvádza, že nemáte potvrdený zápisný list.

Študent, ktorý riadne zrealizoval elektronický zápis, sa nezúčastňuje na fyzickom zápise v septembri.

 

Študenti, na ktorých sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné za nadštandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2021/2022, sú povinní podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa smernice č. 5/2020 o školnom a poplatkoch na UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2021/2022 (čl. 3 bod 1), vyplniť a doručiť na študijné oddelenie FF UMB v termíne do 17. 9. 2021 „Čestné vyhlásenie“ o doterajšom štúdiu.

 

Študentom externého štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2021/2022 pokračovať v štúdiu, vzniká zároveň povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme. Po skontrolovaní splnenia podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia a vykonania elektronického zápisu študijné oddelenie v AiS2 stanoví študentovi výšku školného za externé štúdium. Študent je povinný v termíne do 31. 8. 2021 uhradiť predpísané školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v stanovenej výške. Prosíme študentov externého štúdia, aby uhrádzali školné za externé štúdium až potom, ako sa im v AiS2 objaví predpis k úhrade školného.

Zápisný list bude potvrdený až po preukázaní úhrady predpísaného školného.