Elektronický zápis do vyšších rokov štúdia na 2020/2021

Vážené študentky, vážení študenti,

 

v termíne od 18. mája 2020 do 24. júla 2020 prebieha ELEKTRONICKÝ ZÁPIS študentov na akademický rok 2020/2021.

Elektronický zápis uskutočnite až po zapísaní všetkých hodnotení vyučujúcimi za akademický rok 2019/2020. 

 

Zápis vykoná každý študent denného a externého štúdia, ktorý je v akademickom roku 2019/2020 riadne zapísaným študentom fakulty a bude v akademickom roku 2020/2021 pokračovať v štúdiu na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Zápis nevykonávajú študenti končiacich rokov bakalárskeho štúdia, ktorí na akademický rok 2020/2021 podali prihlášku na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Títo študenti budú o spôsobe zápisu na magisterské štúdium písomne informovaní spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium v júli 2020.

 

Zápis sa uskutočňuje cez AiS2 formou ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU (podrobne v manuáli e-zápisu).

V rámci elektronického zápisu študent:

1) potvrdzuje pokračovanie v štúdiu v akademickom roku 2020/2021;

2) potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov, príp. zaeviduje zmeny v osobných údajoch;

3) prihlasuje sa na všetky predmety, ak tak neurobil v apríli 2020 – vyberá si povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré chce absolvovať v akademickom roku 2020/2021 vrátane opakovane zapísaných predmetov po ich neúspešnom absolvovaní;

4) potvrdzuje zaevidovanie všetkých hodnotení za akademický rok 2019/2020.

 

Po potvrdení elektronického zápisu už nie je možné v zápisnom liste vykonávať žiadne zmeny. Taktiež vyučujúci už nemôže udeliť žiadne hodnotenie za akademický rok 2019/2020.

Nevyhnutné zmeny v predmetoch zápisného listu bude možné vykonať ešte v III. etape zapisovania predmetov = od 1. 9. 2020 do 4. 10. 2020.

 

Ak sa študent príhlásil na predmety v apríli 2020 (zrealizoval tzv. predzápis), skontroluje si, či sa povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré si vybral, otvárajú a urobí prípadné opravy vo svojom zápisnom liste. Taktiež si skontroluje, či má zapísané všetky povinné predmety, prípadné prenesené povinnosti zo zimného aj letného semestra a následne zrealizuje elektronický zápis.

Ak sa študent neprihlásil na predmety v apríli 2020 (nezrealizoval tzv. predzápis), vytvorí si zápisný list na akademický rok 2020/2021, zapíše si doň všetky povinné, povinne voliteľné a výberové predmety vrátane prenesených povinností a zrealizuje elektronický zápis.

V prípade, že študent nemá úspešne absolvovaný opakovane  zapísaný predmet, nie je mu umožnené vytvoriť nový zápisný list a tým zároveň ani spustiť elektronický zápis.

 

Študijné oddelenie po ukončení elektronického zápisu (po 24. 7. 2020) skontroluje všetkým študentom splnenie podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia, zrealizovanie elektronického zápisu a po kontrole potvrdí zápisný list na akademický rok 2020/2021 = študent bude riadne zapísaný na akademický rok 2020/2021.

Študent, ktorý riadne zrealizoval elektronický zápis, sa nezúčastňuje na fyzickom zápise v septembri.

 

Všetky relevantné potvrdenia (o návšteve školy, na cestovné zľavy na vlak, autobus, MHD...) bude potvrdzovať študijné oddelenie FF UMB v úradných hodinách od 7. septembra 2020.

Študenti, na ktorých sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné za nadštandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 2020/2021, sú povinní podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a podľa smernice č. 7/2019 o školnom a poplatkoch na UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2020/2021 (čl. 3 bod 1), vyplniť a doručiť na študijné oddelenie FF UMB v termíne do 18. 9. 2020 „Čestné vyhlásenie“ o doterajšom štúdiu.

 

Študentom externého štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2020/2021 pokračovať v štúdiu, vzniká zároveň povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme. Po skontrolovaní splnenia podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia a vykonania elektronického zápisu študijné oddelenie v AiS2 stanoví študentovi výšku školného za externé štúdium. Študent je povinný v termíne do 31. 8. 2020 uhradiť predpísané školné za štúdium študijného programu v externej forme štúdia v stanovenej výške. Prosíme študentov externého štúdia, aby uhrádzali školné za externé štúdium až potom, ako sa im v AiS2 objaví predpis k úhrade školného.

Zápisný list bude potvrdený až po preukázaní úhrady predpísaného školného.