Oznam pre študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia

 

Každý študent denného štúdia, ktorému vznikla povinnosť platiť

školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

(v Bc. stupni 3 roky, v Mgr. stupni 2 roky)

je povinný do 19. septembra 2018 doručiť na

študijné oddelenie FF UMB (osobne alebo poštou)

vyplnené Čestné vyhlásenie o štúdiu 2018/2019 ,

kde uvedie všetky svoje doterajšie štúdiá, či už na UMB

alebo na inej vysokej škole v Slovenskej republike.

 

Nedoručenie Čestného vyhlásenia je považované za disciplinárny priestupok.