Oznam pre študentov, ktorí si neurobili e-zápis do vyššieho roku štúdia - denné štúdium

Zápisy do vyšších rokov (2., 3. Bc., 2. Mgr. a 2., 3. PhD.) denného štúdia+ študenti v nadštandardnej dĺžke štúdia

 

PLATÍ PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ SI NEUROBILI ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO 15. 07. 2019

 

Študenti, ktorí si z rôznych príčin neurobili elektronický zápis, môžu sa prísť zapísať do ďalšieho roku štúdia na akademický rok 2019/2020 v pracovných dňoch od 06. 09. 2019 do 11. 09. 2019 v úradných hodinách študijného oddelenia, t. j. od 9:00 h do 12:00 h. Tento čas bude študijné oddelenie dodržiavať, zápis bude každý deň ukončený o 12:00 h.

 

Pri zápise je potrebné predložiť "Preukaz študenta" so známkou platnou do 30. 09. 2019. Študentov bez študentského preukazu nebude možné zapísať.

Tiež musí mať každý študent do dňa zápisu vytvorený zápisný list na akademický rok 2019/2020 a zapísané min. povinné predmety. Kto si nevytvoril zápisný list, môže tak urobiť od 01. 09. 2019, keď bude AiS2 znova otvorený. Zápisný list a predmety v ňom sa budú dať modifikovať do 29. 09. 2019. Referentky študijného oddelenia budú v deň zápisu potvrdzovať tento zápisný list v AiS2. Bez potvrdeného ZL sa nemôže študent ubytovať.

Ak sa študent nemôže zápisu zúčastniť, môže ho zapísať spolužiak alebo rodinný príslušník - potrebuje na to originál alebo kópiu preukazu študenta, ktorý sa nemôže dostaviť.

 

V deň zápisu si študent, ktorému vznikla povinnosť platiť školné za nadštandardnú dĺžku štúdia za akademický rok 2019/2020, prinesie vyplnené  Čestné vyhlásenie o štúdiu 2019/2020 o dĺžke svojho štúdia, resp. iných štúdií.

Študenti 3. roku Bc. štúdia a študenti nadštandardnej dĺžky štúdia (5. rok Bc. a 3. rok Mgr.) budú vypĺňať aj Školenie o bezpečnosti pri práci (tlačivá budú k dispozícii v čase zápisov na študijnom oddelení).

 

Potvrdenie o štúdiu, resp. všetky ostatné potvrdenia (na SAD, MHD, daňový bonus, sociálnu poisťovnu, banky...), ktoré si študent prinesie so sebou, potvrdzuje študijné oddelenie v deň zápisu - RIADNE VYPLNENÉ!

 

Tlačivo na rodinné prídavky je na našej stránke na stiahnutie. Na študijnom oddelení nebude toto tlačivo v papierovej forme k dispozícii.

 

Dátum na potvrdenia:  od 01. 09. 2019  do  31. 08. 2020.