Pokyny k odovzdávaniu rigoróznych prác

POKYNY  K UKONČENIU RIGORÓZNEHO KONANIA

V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

 

 

Rigorózna práca sa vzhľadom na pandemickú situáciu odovzdáva v akademickom roku 2020/2021 výlučne elektronickou formou.

Rigorozant/rigorozantka zasiela príslušnej referentke študijného oddelenia (Mgr. Ivanna Feketa alebo Mgr. Zuzana Šaková) e-mailom:

 

T: do   30. 09. 2020

 

Prácu do elektronického systému vkladá referentka študijného oddelenia. Výsledok kontroly originality bude zaslaný spolu s posudkami na rigoróznu prácu a pozvánkou na vykonanie rigoróznej skúšky do konca novembra.