Usmernenie k príprave na štátnu skúšku - bakalárske učiteľské štúdium

Milé študentky, milí študenti,

v prílohe nájdete usmernenie garantky učiteľských študijných programov k príprave na štátnu skúšku - obhajobu bakalárskej práce. Pokyny Vám majú pomôcť pri príprave pedagogicko-psychologickej a sociálno-vednej časti (tzv. spoločného základu) kolokviálnej štátnej skúšky. V kontexte témy záverečnej práce by ste mali preukázať schopnosť reagovať na otázky k širším psycho-didaktickým súvislostiam.

 

Veľa šťastia!