Úvodné stretnutie prvákov Bc. stupňa štúdia

Pozývame študentov 1. roka bakalárskeho štúdia na úvodné sústredenie,

ktoré sa uskutoční dňa 13. septembra 2018 (štvrtok) o 11:00 h v aule Beliana, Tajovského 40.

Študentom sprostredkujeme základné informácie o fungovaní našej fakulty,

o organizácii štúdia, o podstatných častiach študijného poriadku.

Dostanú tiež dôležité rady k zaobchádzaniu s Akademickým informačným systémom.

Po úvodných informáciách bude nasledovať prezentácia Univerzitnej knižnice

a Štátnej vedeckej knižnice,

tiež bude možnosť stretnutia s koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami,

katedrovými koordinátormi ECTS a získania informácií o štúdiu konkrétneho študijného programu.

Tešíme sa na stretnutie.

 

Program sústredenia:

11.00 – 12.30     KTO, ČO, AKO, PREČO, KDE A KEDY NA FF UMB?

prodekan pre pedagogickú činnosť FF UMB

12.30 – 13.00     prestávka

13.00 – 13.15     PREZENTÁCIA UK UMB: Mgr. Michaela Mikušková

13.15 – 13.30     PREZENTÁCIA ŠVK: Mgr. Ivan Ciglan

13.30 – 13.45     TELESNÁ VÝCHOVA AKO VÝBEROVÝ PREDMET A ŠPORT PRE VŠETKÝCH

Mgr. Jaroslav Popelka, PhD. (KTVŠ)

13.45 – 14.00     INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

14.00 – 14.30     katedroví koordinátori ECTS