Zápisy do 1. roku štúdia 2020/2021

Zápis do 1. roku štúdia sa bude realizovať v termínoch stanovených v harmonograme štúdia na FF UMB v akademickom roku 2020/21 za dodržania aktuálnych protiepidemických opatrení.

 

Zápis do 1. roku bakalárskeho štúdia: denná forma 2. 9. 2020 o 9:00 (aula), externá forma 4. 9. 2020 o 13:00 (aula)

 

Zápis do 1. roku magisterského štúdia: denná forma 4. 9. 2020 o 9:00 (aula), externá forma 4. 9. 2020 o 13:00 (aula)

 

Náhradný termín zápisu do 1. roku bakalárskeho štúdia: 17. 9. 2020 o 9:00 (aula)

 

Zápis do 1. roku bakalárskeho štúdia v študijnom programe Slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov: 18. 9. 2020 o 9:00 (aula)

 

Dodatočný termín zápisu do 1. roku štúdia: 25. 9. 2020 o 9:00 (aula)

 

 

Slovenský/á študent/ka sa môže prísť zapísať, ak ostatných 14 dní pred zápisom:

  • sa u neho/nej neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia,
  • nebol/a v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19 alebo je podozrenie na ochorenie,
  • nebol/a v zahraničí,
  • nemá povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe).

Študent/ka pred zápisom odovzdá podpísané čestné vyhlásenie.

 

Zahraničný/á študent/ka bez ohľadu na krajinu pôvodu alebo na tranzitnú krajinu, z ktorej prichádza, sa môže prísť zapísať výlučne po splnení týchto podmienok:

  • Po vstupe na územie SR dodrží 5-dňovú domácu karanténu. Po jej ukončení podstúpi test na COVID-19 s negatívnym výsledkom. Test musí byť vykonaný na území SR a nesmie byť starší ako 48 hodín. Výsledok testu je potrebné odovzdať pri zápise na štúdium v tlačenej forme.
  • Pri zápise sa u neho neprejavujú príznaky vírusového infekčného ochorenia.

Študent/ka pred zápisom odovzdá podpísané čestné vyhlásenie a predloží potvrdenie o negatívnom výsledku testu COVID-19 v tlačenej podobe alebo vo forme skenu.