prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7317
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
3. poschodie č. 317

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:50 - 13:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
Katedra filozofie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
SR

Kancelária: 3. poschodie č. 317
Telefón: 048 446 7317
Email: tatiana.sedova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vedecko-výskumná činnosť  – profil:
Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa T. Sedová venuje problematike filozofie a metodológie vedy. Analyzuje a rozvíja metodológiu najmä sociálneho a historického poznania so zreteľom na ontologický status sociálneho faktu, jeho odlišnosti od faktov empirických prírodných vied. Veľkú pozornosť venuje aj otázkam explanácie, jej štruktúry, podmienkam adekvátnosti a formám v sociálnych vedách a vzťahu medzi explanáciou a interpretáciou. Okrem metodologickej problematiky tematizuje vo svojich prácach aj otázky epistemológie (napr. problém objektívnosti poznania, kritériám poznania na rozdiel od presvedčenia) a sociálnej a politickej filozofii (napr. problém sociálneho poriadku, jeho utváranie a udržiavanie, teória konania, problematika demokracie, kolektívnej identity a i.). Z týchto oblastí publikovala autorskú monografiu, je spoluautorkou viacerých   domácich aj zahraničných monografií, desiatok statí a recenzií v karentovaných domácich (Filozofia, Historický časopis, Sociológia, ORGANON F) aj v zahraničných periodikách. Venuje sa aj prekladom (nemčina, angličtina), vedeckej redakcii a editorskej činnosti z oblasti odbornej literatúry. Pôsobila a pôsobí vo viacerých významných medzinárodných vedeckých  komisiách;: bola   členkou International Social Science Council, členkou Steering Committee Member for Project from Natural Philosophy to Science, European Science Foundation (2001-2007) , členka Scientific Advisory Board European Social Survey ESF 2000-2006. V súčasnosti  pracuje ako   členka Panel Review  EUROCORES Programme  ESF  pre pre EuroUnderstanding (2010 -.doposiaľ). Bola a je  členkou niekoľkých  vedeckých rád;  členka VR univerzity J.A. Komenského v Bratislave (2004-2011), členka VR Prešovskej univerzity (2001-2005), členka VR FF UPJŠ v  Košiciach  (2009-doposial).  Bola  členkou Medzinárodného konzorcia projektu 6. RP EK UPDATE, ktorý začal v januári 2007 a ktorý úspešne ukončil v decembri 2010. (13 krajín). V januári 2007 ukončila projekt 6. RP CEC WYS. V jeho rámci sa venovala podpore ľudských zdrojov vo vede s akcentom na mladých vedeckých pracovníkov a ženy; vzhľadom na genderový aspektom vo vede a výskume organizoval niekoľko sociologických výskumov a medzinárodných podujatí (tréning Why gendered science matters, september 2005, január 2006, apríl 2007 workshop o situácii v oblasti rodovej rovnosti na Slovensku). Je členkou Komisie VEGA  č.1O pre sociálne a historické vedy (jún 2012) a členku Rady štátneho programu: Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti, v ktorej predsedá oponentskej Rade úlohy: Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére – súčasti  European Social Survey (ESS) v rámci ESF. V súčasnosti pracuje na dokončení na autorskej monografii o faktoch v sociálnych vedách  a o limitoch a možnostiach interpretativizmu v sociálnych vedách a humanistike

Kontaktný formulár

=