Otvárané Bc. študijné programy 2019/2020 - DENNÁ forma

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v dennej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 3 rokov a sú ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia, ktoré trvá 2 roky a končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (D – denná), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

 

Bakalárske študijné odbory

A) 7656 učiteľstvo akademických predmetov

kombinácia študijných programov

ŠDŠ PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo filozofie

D 3 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

D 3 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 10

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

D 3 roky 10

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 3 roky 10

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

D 3 roky 15

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 3

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 3 roky 3

učiteľstvo histórie  a učiteľstvo filozofie

D  3 roky  10

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

a učiteľstvo filozofie

D 3 roky 3

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry  

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 3

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 3 roky 3

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 5

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

a učiteľstvo pedagogiky (**)

 D 3 roky 5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo filozofie

D 3 roky 10

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľsvo francúzskeho jazyka a literatúry

D 3 roky 3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 20

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

D 3 roky 3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 3 roky 5

B) 7656 učiteľstvo akademických predmetov a 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

kombinácia študijných programov

ŠDŠ PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a  učiteľstvo hudobného umenia (**)

D

3 roky

5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo telesnej výchovy

D

3 roky

10

učiteľstvo filozofie

a učiteľstvo telesnej výchovy

D

3 roky

5

učiteľstvo histórie

učiteľstvo telesnej výchovy

D 3 roky 5

učiteľstvo histórie

a  učiteľstvo výtvarného umenia (**)

D 3 roky 5

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

a  učiteľstvo výtvarného umenia (**)

D

3 roky

5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo hudobného umenia (**)

D 3 roky 5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo telesnej výchovy

D

3 roky

5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo výtvarného umenia (**) 

D

3 roky

5

C) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7656 učiteľstvo akademických predmetov

kombinácia  študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie (*) D 3 roky 15
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie (*) D 3 roky 25
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo informatiky (*) D 3 roky 5
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo matematiky (*) D 3 roky 5

D) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7634 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

kombinácia študijných programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo techniky (*) D 3 roky 10

E) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7407 šport

študijný   program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo D 3 roky 60

F) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

kombinácia študijných programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo etickej výchovy (**) D 3 roky 10

učiteľstvo telesnej výchovy

D

3 roky

50

G) neučiteľské študijné programy

študijný program

ŠDŠ 

PP

aplikovaná etika

D

3 roky

15

aplikovaná etnológia

D

3 roky

10

európske kultúrne štúdiá

D

3 roky

 10 

história

D

3 roky

20

rekreológia

D

3 roky

10

slovenský jazyk a literatúra

D

3 roky

10

slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov

D

3 roky

20

H) 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra D 3 roky 15
anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra D 3 roky 15
anglický jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra D 3 roky 5
anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra D 3 roky 15
anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra D 3 roky 10
anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra D 3 roky 10
francúzsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra D 3 roky 3
francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra D 3 roky 3
francúzsky jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra D 3 roky 3
francúzsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra D 3 roky 3
nemecký jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra D 3 roky 3
nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra D 3 roky 3
nemecký jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra D 3 roky 3
nemecký jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra D 3 roky 3
poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra D 3 roky 3
ruský jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra D 3 roky 3
španielsky jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra D 3 roky 3
španielsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra D 3 roky 3
španielsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra D 3 roky 3
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi D 3 roky 20
nemčina pre preklad v hospodárskej praxi D 3 roky 10
románsky jazyk pre preklad v hospodárskej praxi D 3 roky 5
nemecký jazyk a kultúra D 3 roky 10
poľský jazyk a kultúra D 3 roky 5
ruský jazyk a kultúra D 3 roky 20

I) 7304 slovenský jazyk a literatúra a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

študijný  program

ŠDŠ

PP

slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra D 3 roky 15
slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra D 3 roky 3
slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra

D

3 roky

5

slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra

D

3 roky

5

J) 6131 etika a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika D 3 roky 10
aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra

D

3 roky

3

K) 7106 etnológia a 6107 filozofia

študijný  program

ŠDŠ

PP

etnológia - filozofia  D 3 roky 3

L) 7106 etnológia a 7110 história

študijný  program

ŠDŠ

PP

etnológia - história  D 3 roky 5

M) 6107 filozofia a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - filozofia D 3 roky 10
filozofia - francúzsky jazyk a kultúra D 3 roky 3
filozofia - nemecký jazyk a kultúra

D

3 roky

3

filozofia - ruský jazyk a kultúra

D

3 roky

3

 N) 7110 história a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra  história D 3 roky 10
francúzsky jazyk a kultúra - história D 3 roky 3
história - nemecký jazyk a kultúra

D

3 roky

3

história - ruský jazyk a kultúra

D

3 roky

3

O) 7304 slovenský jazyk a literatúra a 6107 filozofia

študijný  program

ŠDŠ

PP

slovenský jazyk a literatúra  - filozofia D 3 roky 5

P) 7304 slovenský jazyk a literatúra a 7110 história

študijný  program

ŠDŠ

PP

slovenský jazyk a literatúra - história D 3 roky 5

R) 6131 etika a 7110 história

študijný  program

ŠDŠ

PP

aplikovaná etika - história D 3 roky 3

S) 6107 filozofia a 7110 história

študijný program

ŠDŠ

PP

filozofia - história D 3 roky 10

 

(*) Medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB. Podmienky prijatia v predmetoch učiteľstvo biológie, geografie, informatiky, matematiky a techniky budú zverejnené na stránke  www.fpv.umb.sk.

(**) Medzifakultné štúdium s Pedagogickou fakultou UMB. Podmienky prijatia v predmetoch učiteľstvo etickej výchovy, hudobného umenia a výtvarného umenia budú zverejnené na stránke www.pdf.umb.sk.  

Študijné programy v dennej forme sa budú realizovať kombinovanou metódou.

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

V prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov na kombináciu študijných programov, ako je plánovaný počet na prijatie, si fakulta vyhradzuje právo odpustiť vykonanie prijímacej skúšky.