Otvárané Bc. študijné programy 2019/2020 - EXTERNÁ forma

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v externej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 4 rokov, ktoré je ukončené titulom bakalár.

Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, ktoré trvá v externej forme 3 roky a končí titulom magister.

 

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (E – externá), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

 

Bakalárske študijné programy

A/ 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Študijný program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy

E

4 roky

20

 

B/ 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7407 šport

Študijný program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

E

4 roky

20

 

C/ 7407 šport

Študijný program

ŠDŠ

PP

rekreológia E 4 roky 20

 

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

V prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov na študijný program, ako je plánovaný počet na prijatie, si fakulta vyhradzuje právo odpustiť vykonanie prijímacej skúšky.