Otvárané Mgr. študijné programy 2019/2020 - DENNÁ forma

Milí mladí priatelia,

v súlade s § 57 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2019/2020. Všetky aktuálne zverejnené študijné programy majú na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznané práva po komplexnej akreditácii 2015.

Podrobnými informáciami o možnostiach štúdia na našej fakulte by sme Vám chceli pomôcť pri Vašom rozhodnutí zvoliť si vysokú školu, na ktorej by ste chceli od budúceho roka študovať. Táto voľba ovplyvní nasledujúce roky Vášho života, preto sa treba rozhodnúť správne.

 

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v dennej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 3 rokov, ktoré je ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, ktoré v dennej forme trvá 2 roky a končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (D – denná), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

 

Magisterské študijné odbory 

A) 7656 učiteľstvo akademických predmetov

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie 

D

2 roky

2

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry D 2 roky 2

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

2 roky

10

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (***) 

D

2 roky

2

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D

2 roky

5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

D

2 roky

10

učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie D 2 roky 3

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

2 roky

2

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie D 2 roky 5
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry D 2 roky 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie D 2 roky 10
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (***) D 2 roky 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry D 2 roky 2

B) 7656 učiteľstvo akademických predmetov a 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia (**)

D

2 roky

2

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy 

D

2 roky

3

učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy D 2 roky 2

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy

D

2 roky

2

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia (**)

D

2 roky

2

C) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7656 učiteľstvo akademických predmetov

kombinácia   študijných   programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie (*) 

D

2 roky

5

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie (*)

D

2 roky

5

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo informatiky (*)

D

2 roky

2

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo matematiky (*) 

D

2 roky

2

D) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7634 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo techniky (*) D 2 roky 2

E) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a 7407 šport

študijný program

ŠDŠ

PP

 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 

D

2 roky

30

F) 7658 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo etickej výchovy (**) 

D

2 roky

3

 učiteľstvo telesnej výchovy

D

2 roky

30

G) neučiteľské študijné programy

študijný program

ŠDŠ

PP

aplikovaná etika

D

2 roky

10

európske kultúrne štúdiá

D

2 roky

10

filozofické štúdiá

D

2 roky

10

história

D

2 roky

5

slovenský jazyk a literatúra

D

2 roky

5

stredoeurópske historické štúdiá

D

2 roky

10

H) 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

 anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra

D

2 roky

10

anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

5

anglický jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra

D

2 roky

3

anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

10

anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

D

2 roky

 14

anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

D

2 roky

3

francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

2

nemecký jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra

D

2 roky

2

nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

 2 roky

2

nemecký jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

D

2 roky

3

poľský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

2

 španielsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

 2 roky

2

španielsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

D

2 roky

2

nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

5

poľský jazyk a kultúra

D

2 roky

2

ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

7

I) 7304 slovenský jazyk a literatúra a 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo

študijný  program

ŠDŠ

PP

slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra D 2 roky 10

slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

2

J) 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo a 6131 etika

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika D 2 roky 5

K) 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo a 6107 filozofia

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - filozofia
D 2 roky 2

L) 7330 prekladateľstvo a tlmočníctvo a 7110 história

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - história D 2 roky 5

francúzsky jazyk a kultúra - história

D

2 roky

2

M) 6107 filozofia a 7110 história

študijný  program

ŠDŠ

PP

filozofia - história D 2 roky 2

 

 

(*) Medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB

(**) Medzifakultné štúdium s Pedagogickou fakultou UMB

(***) Študijný program "učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)" sa realizuje spoločne s FSU Jena (Nemecko).

Študijné programy v dennej forme sa budú realizovať kombinovanou metódou.

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.