Podmienky prijímacieho konania

Magisterské študijné programy

Na magisterský stupeň štúdia sa môže prihlásiť len absolvent, resp. potenciálny absolvent (Bc. štátnica v aktuálnom roku) toho istého alebo príbuzného bakalárskeho študijného odboru a programu.

Na všetky študijné programy Mgr. stupňa štúdia sa bude prijímať bez vykonania prijímacej skúšky.

Podmienkou prijatia na Mgr. stupeň je ukončenie Bc. stupňa štúdia. Absolventi Bc. štúdia v aktuálnom roku sú povinní bez vyzvania fakultou zaslať overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, resp. potvrdenie študijného oddelenia o ukončení bakalárskeho štúdia (týka sa najmä absolventov z iných fakúlt) na študijné oddelenie FF UMB do 15. 07. 2019.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške resp.potvrdenie o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.

 

Pri veľkom počte uchádzačov o magisterský stupeň štúdia sa bude prijímať na základe výsledkov dosiahnutých na štátnych skúškach v bakalárskom stupni a podľa predpokladaného počtu prijatých.

 

učiteľských študijných programoch je podmienkou prijatia ukončený bakalársky študijný program, resp. kombinácia študijných programov v študijnom odbore učiteľstvo akademických, resp. umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy.

V medziodborovom študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (v dennej a externej forme) sa budú otvárať nasledovné športové špecializácie: aerobic, atletika, basketbal, judo, karate, kickbox, kondičný tréner, plávanie, športová gymnastika, snowboarding, taekwondo, turistika, volejbal, vzpieranie, zápasenie a zjazdové lyžovanie. V Mgr. stupni sa neotvárajú špecializácie: biatlon, futbal a ľadový hokej.

Podmienkou prijatia v medziodborovom študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo je:

–          ukončený študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore v bakalárskom stupni štúdia, ktorý obsahuje predmety z telesnej výchovy a z pedagogicko-psychologického základu,

–          ukončená rovnaká športová špecializácia v bakalárskom stupni štúdia, na ktorú sa hlási uchádzač o magisterské štúdium,

–          uchádzač má platný 4. kvalifikačný stupeň vo vybranej športovej špecializácii.

V študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy je podmienkou prijatia ukončený rovnaký alebo príbuzný študijný odbor v bakalárskom stupni štúdia, ktorý obsahuje predmety z telesnej výchovy a z pedagogicko-psychologického základu.

 

ďalších študijných programoch sú pre potreby prijímacieho konania akceptované tieto príbuzné študijné odbory pre otvárané študijné programy druhého stupňa:

Magisterské neučiteľské študijné programy:

Aplikovaná etika

–          filozofia,

–          psychológia,

–          pedagogika,

–          teológia,

–          sociológia,

–          axiológia,

–          estetika,

–          kulturológia

Európske kultúrne štúdiá

–          cudzie jazyky a kultúry,

–          kulturológia,

–          neslovanské jazyky a literatúra,

–          prekladateľstvo a tlmočníctvo,

–          slovanské jazyky a literatúra,

–          učiteľstvo akademických predmetov

Filozofia

–          etika,

–          estetika,

–          učiteľstvo akademických predmetov: filozofia, náuka o spoločnosti

Filozofické štúdiá

–          filozofia

–          etika,

–          estetika,

–          učiteľstvo akademických predmetov: filozofia, náuka o spoločnosti

História

–          archeológia,

–          archívnictvo,

–          etnológia,

–          muzeológia,

–          učiteľstvo akademických predmetov: dejepis/história

Slovenský jazyk a literatúra

–          jednoodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry,

–          dvojodborové štúdium v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou,

–          medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo a slovenský jazyk a literatúra,

–          učiteľstvo akademických predmetov: slovenský jazyk a literatúra

Stredoeurópske historické štúdiá

–          archívnictvo,

–          etnológia,

–          história,

–          muzeológia,

–          učiteľstvo akademických predmetov: dejepis/história

 

Magisterské študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo:

– prekladateľstvo a tlmočníctvo v nadväznosti na kombinácie jazykových špecializácií a ich jazykové úrovne:

Anglický jazyk a kultúra – minimálna úroveň C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Francúzsky jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Nemecký jazyk a kultúra – minimálna úroveň C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Poľský jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Ruský jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Španielsky jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Taliansky jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky