Prijímacie konanie - všeobecné informácie

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa podmienky prijímacieho konania na FF UMB upravujú takto:

1. Nevyžadujeme doručenie papierovej prihlášky pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej povinné prílohy v podobe skenov požadovaných dokumentov (životopis a u uchádzačov, ktorí už maturovali, aj maturitné vysvedčenie). K elektronickej prihláške nie je potrebné predložiť skeny vysvedčení z jednotivých ročníkov strednej školy.

2. Do elektronickej prihlášky si uchádzači môžu prevziať známky priamo z elektronickej žiackej knižky. Počas mimoriadnej situácie nie je potrebné prihlášku potvrdzovať strednou školou.

3. Úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia, ako aj uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky (nostrifikáciu) je nutné predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

4. V študijných programoch učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo bude FF UMB akceptovať dodatočné doručenie potvrdenia od lekára, ako aj potvrdenia o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium trénerstva na KTVŠ FF UMB (povinná príloha prihlášky na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo). Termín doručenia potvrdení je najneskôr v deň zápisu na štúdium.

 

Podmienky prijatia na Bc. stupeň štúdia

  • ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,
  • ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2 (okrem uchádzačov o program slovenčina v lingvokultrúrnej kompetencii zahraničných študentov)
  • splnenie požiadaviek prijímacieho konania,
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v študijných programoch v kombinácii s telesnou výchovou (všeobecný alebo telovýchovný lekár),
  • u zahraničných uchádzačov (okrem občanov Českej republiky) je potrebné doložiť uznanie dokladu o stredoškolskom vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky (nostrifikáciu).

V prípade malého počtu prihlásených uchádzačov na študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

V prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov na študijný program, ako je plánovaný počet na prijatie, si fakulta vyhradzuje právo odpustiť vykonanie prijímacej skúšky.

Všetky výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na internetovej stránke www.ff.umb.sk - Výsledky prijímacích skúšok 2020/2021.

 

Prihláška a prílohy na Bc. stupeň štúdia

- prihlášky sa podávajú na tlačive "Prihláška na VŠ na Bc. štúdium" (tlačivá ŠEVT, Igaz...) alebo elektronickou formou + vytlačené alebo vyplnené papierové tlačivo, do termínu určeného fakultou pre príslušný akademický rok.

Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie FF UMB je NEPLATNÁ.

- ku každej prihláške na Bc. štúdium (ak uchádzač podáva viac prihlášok, doloží prílohy ku všetkým prihláškam) treba priložiť:

  • životopis,
  • overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali) - ostatné vysvedčenia netreba,
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
  • potvrdenie od lekára o spôsobilosti štúdia TV na vysokej škole - platí iba pre uchádzačov o štúdium telesnej výchovy - tlačivo tu. (Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 budeme akceptovať dodatočné doručenie potvrdenia od lekára.)

- neúplné prihlášky, bez príslušných príloh nebudú akceptované (zaregistrované),

- uchádzači, ktorí maturujú v roku podania prihlášky, prinesú overenú kópiu maturitného vysvedčenia na študijné oddelenie najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, resp. ak nekonajú prijímaciu skúšku, zašlú overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr do 13. júna 2020,

- uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.

- uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, budú prijatí podmienečne a sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní (nostrifikáciu) je uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nemôžu byť na štúdium zapísaní.

- do jednej prihlášky si uchádzač môže uviesť len jeden študijný program, resp. jednu kombináciu študijných programov odborov filológia alebo učiteľstvo a pedagogické vedy (jedna kombinácia študijných programov je napr. anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra, alebo učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie...),

- písomnú žiadosť o náhradný termín na prijímaciu skúšku z telesnej výchovy (na študijné programy s učiteľstvom telesnej výchovy) je možné podať na študijné oddelenie najneskôr v deň konania talentovej prijímacej skúšky. Žiadosť musí byť doložená lekárskym potvrdením o PN alebo o neschopnosti vykonať prijímaciu skúšku. Ak sa uchádzač zraní v priebehu prijímacej skúšky, musí byť písomná žiadosť o náhradný termín doložená vyjadrením ošetrujúceho lekára Oddelenia urgentného príjmu NsP F.D.Roosvelta v Banskej Bystrici a podaná najneskôr v deň prijímacej skúšky na študijné oddelenie FF UMB. Termín pre druhé kolo prijímacej skúšky (júl 2020) je posledný a náhradný termín určený nebude.

- tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaných vedomostí, schopností a zručností, ako aj odporúčaná literatúra, zašle študijné oddelenie fakulty uchádzačom spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky,

- obsah prijímacích skúšok v jednotlivých študijných programoch zohľadňuje obsah úplného stredného vzdelania.

 

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
jana.daubnerova@umb.sk
048-446 7558