Prijímacie konanie - termíny a poplatky

Bakalárske štúdium

 

Termín podávania prihlášok - 1. kolo:

do 28. februára  2020  - na štúdium v študijných programoch:  učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

do 31. marca  2020  - na ostatné študijné programy

                                 

Termín konania prijímacej skúšky - 1. kolo:

od 15. apríla 2020 do 24. apríla 2020 - talentová časť (telesná výchova)

od 8. júna 2020 do 12. júna 2020 - písomná časť

 

Termín podávania prihlášok - 2. kolo:

od 1. mája 2020 do 30. mája 2020  - na štúdium v študijných programoch:  učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, aplikovaná etnológia

 

Termín konania prijímacej skúšky - 2. kolo:

od 1. júla 2020  do 3. júla 2020 - talentová časť (telesná výchova)

 

 

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 30,00 € bakalárske štúdium

V prípade podania aj elektronickej prihlášky sa poplatok za prijímacie konanie znižuje na 20,00 €. 

 

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu:                              Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:           Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN:                       SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                 SPSRSKBA

VS (variabilný symbol):            3031

KS (konštantný symbol):          0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):             rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                     dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:                meno a priezvisko uchádzača

 

 

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu:                                Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:             Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN:                        SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                  SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol):             3031

KS (konštantný symbol):          0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):             rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                     dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:                meno a priezvisko uchádzača

 

Z dôvodov evidencie poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby

(NIE poštovou poukážkou).

 

 

Kópiu dokladu (výpis z účtu, výpis z internetbankingu ...) o zaplatení poplatku na prijímacie konanie je nutné vložiť do prihlášky, inak bude prihláška neplatná a nebude zaregistrovaná.

Ak uchádzač podáva aj elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu aj papierovú formu prihlášky, riadne vyplnenú, vlastnoručne podpísanú a so všetkými prílohami. 

V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných dôvodov (najmä zdravotných), vráti sa mu polovica poplatku za prijímacie konanie na základe žiadosti, ktorá musí byť doručená na študijné oddelenie FF UMB do termínu konania prijímacích skúšok (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Iné dôvody neúčasti na prijímacích skúškach sa nezohľadňujú, preto nebude možné vymáhať vrátenie alikvotnej časti poplatku.

Ak sa uchádzač hlási na dva študijné programy študijného odboru učiteľstvo resp. prekladateľstvo a tlmočníctvo, pričom jeden predmet je v oboch študijných programoch spoločný, prijímaciu skúšku z daného predmetu robí len jedenkrát (napr.: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy  + učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie = prijímacia skúška z telesnej výchovy sa robí len raz).