Otvárané Mgr. študijné programy 2020/2021 - DENNÁ forma

Milí mladí priatelia,

v súlade s § 57 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2020/2021. Všetky aktuálne zverejnené študijné programy majú na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznané práva.

Podrobnými informáciami o možnostiach štúdia na našej fakulte by sme Vám chceli pomôcť pri Vašom rozhodnutí zvoliť si vysokú školu, na ktorej by ste chceli od budúceho roka študovať. Táto voľba ovplyvní nasledujúce roky Vášho života, preto sa treba rozhodnúť správne.

 

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v dennej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 3 rokov, ktoré je ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, ktoré v dennej forme trvá 2 roky a končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (D – denná), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

 

Magisterské študijné odbory 

A) učiteľstvo a pedagogické vedy

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie 

D

2 roky

5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

2 roky

7

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (***) 

D

2 roky

2

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D

2 roky

5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

D

2 roky

7

učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie D 2 roky 3

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie

D

2 roky

2

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie D 2 roky 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie D 2 roky 5
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia (**) D 2 roky 2
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy D 2 roky 3
učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej výchovy D 2 roky 3
učiteľstvo histórie a učiteľstvo výtvarného umenia (**)
D 2 roky 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo hudobného umenia (**) D 2 roky 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy
D 2 roky 2
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo výtvarného umenia (**) D 2 roky 2
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie (*)
D 2 roky 5
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo etickej výchovy (**)
D 2 roky 3
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie (*) D 2 roky 10
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo techniky (*) D 2 roky 2
 učiteľstvo telesnej výchovy D 2 roky 15

B) učiteľstvo a pedagogické vedy + vedy o športe

študijný program

ŠDŠ

PP

 učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo 

D

2 roky

30

C) filozofia

študijný program

ŠDŠ

PP

aplikovaná etika

D

2 roky

10

filozofické štúdiá

D

2 roky

10

D) historické vedy

študijný program

ŠDŠ

PP

história

D

2 roky

7

stredoeurópske historické štúdiá

D

2 roky

5

E) filológia

kombinácia   študijných  programov

ŠDŠ

PP

slovenský jazyk a literatúra

D

2 roky

2

nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

5

poľský jazyk a kultúra

D

2 roky

2

ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

10

 anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra

D

2 roky

3

anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

D

2 roky

7

anglický jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra

D

2 roky

3

anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

2 roky

7

anglický jazyk a kultúra - španielsky jazyk a kultúra

D

2 roky

 12

anglický jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

D

2 roky

5

nemecký jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

D

2 roky

2

 španielsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

D

 2 roky

2

španielsky jazyk a kultúra - taliansky jazyk a kultúra

D

2 roky

2

slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra D 2 roky 5
slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra D 2 roky 2

F) filológia + filozofia

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika D 2 roky 5
anglický jazyk a kultúra - filozofia D 2 roky 3

G) filológia + historické vedy

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - história D 2 roky 3
francúzsky jazyk a kultúra - história D 2 roky 2
história - ruský jazyk a kultúra D 2 roky 2

slovenský jazyk a literatúra - história

D

2 roky

2

H) filozofia + historické vedy

študijný  program

ŠDŠ

PP

filozofia - história D 2 roky 2

 

 (*) Medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB

(**) Medzifakultné štúdium s Pedagogickou fakultou UMB

(***) Študijný program "učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)" sa realizuje spoločne s FSU Jena (Nemecko).

Študijné programy v dennej forme sa budú realizovať kombinovanou metódou.

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.