Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Otvárané Mgr. študijné programy 2020/2021 - EXTERNÁ forma

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v externej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 4 rokov, ktoré je ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, ktoré v externej forme trvá 3 roky a končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (E – externá), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

Poznámka: 

Študijné programy anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra boli akreditované v študijnom odbore PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO.

 

Magisterské študijné odbory

A/ učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy  E 3 roky 10

B/ učiteľstvo a pedagogické vedy + vedy o športe

Študijný program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo  E 3 roky 10

C/ historické vedy

Študijný program

ŠDŠ

PP

história  E 3 roky 7

 D/ filológia

Študijný program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra  E 3 roky 10
nemecký jazyk a kultúra E 3 roky 5

 

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program.