Prijímacie konanie - všeobecné informácie

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa podmienky prijímacieho konania na FF UMB upravujú takto:

Pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej požadované prílohy v podobe skenov (životopis, kópia Bc. diplomu a vysvedčenia - uchádzači, ktorí už ukončili Bc. štúdium) požadovaných dokumentov nevyžadujeme doručenie papierovej prihlášky.

 

Podmienky prijatia na Mgr. stupeň štúdia

 • ukončený bakalársky stupeň štúdia v rovnakom študijnom odbore a programe,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v študijných programoch v kombinácii s telesnou výchovou (všeobecný alebo telovýchovný lekár),
 • u zahraničných uchádzačov je potrebné doložiť uznanie dokladu o ukončenom bakalárskom stupni štúdia získanom mimo územia Slovenskej republiky (nostrifikáciu Bc. diplomu).

V prípade malého počtu prihlásených uchádzačov na študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

Prihláška a prílohy na Mgr. stupeň štúdia

 • prihlášky sa podávajú na tlačive "Prihláška na VŠ na Mgr. štúdium" (tlačivá ŠEVT, Igaz...) alebo elektronickou formou + vytlačené alebo vyplnené papierové tlačivo. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie FF UMB je NEPLATNÁ.
 • ku každej prihláške na Mgr. štúdium (ak uchádzač podáva viac prihlášok, doloží všetky prílohy do všetkých prihlášok) treba priložiť:
  1. životopis
  2. overenú kópiu diplomu a overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške z Bc. štúdia (platí pre uchádzačov, ktorí už ukončili Bc. štúdium na inej vysokej škole)
  3. kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z Bc. štúdia (platí pre uchádzačov z FF UMB, ktorí ukončili Bc. štúdium)
  4. kópiu dodatku k diplomu z Bc. štúdia (platí len pre uchádzačov z inej vysokej školy, ktorí už ukončili Bc. štúdium)
  5. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  6. potvrdenie od lekára o spôsobilosti štúdia TV na VŠ - platí IBA pre uchádzačov o štúdium telesnej výchovy  (Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 budeme akceptovať dodatočné doručenie potvrdenia od lekára.)
 • uchádzači môžu do jednej prihlášky uviesť len jeden študijný program, resp. jednu kombináciu študijných programov odborov filológia alebo učiteľstvo a pedagogické vedy (jedna kombinácia študijných programov je napr. anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra),
 • uchádzači o Mgr. štúdium, ktorí študujú bakalársky stupeň štúdia v zahraničí, môžu byť prijatí len podmienečne a nostrifikovaný doklad o ukončenom bakalárskom vzdelaní musia doručiť najneskôr do termínu zápisu na študijné oddelenie fakulty.

 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
jana.daubnerova@umb.sk
048-446 7558