Rozširujúce štúdium 2019/2020

FF UMB v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 poskytuje rozširujúce štúdium pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním v študijných programoch, ktoré má akreditované ako študijné programy druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušných študijných odboroch. Rozširujúcim štúdiom si pedagogický zamestnanec rozširuje kvalifikačný predpoklad v rámci dosiahnutého stupňa vzdelania na výkon pedagogickej činnosti ďalších podkategórií v rámci kategórie učiteľ a na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo predmetov študijného odboru.

 

Prihláška na rozširujúce štúdium.

Informácie pre dotknutú osobu.

 

Ponuka štúdia na akademický rok 2019/2020

 

študijný program - miesto realizácie 

forma štúdia

dĺžka štúdia

počet na prijatie

Variabilný symbol

školné za semester

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry - FF UMB Banská Bystrica

E 24 mes. 20 3019 480 €

učiteľstvo histórie - IPV Žilina

E 24 mes. 20 0819 500 €

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry - IPV Žilina

E  24 mes. 20 0619 550 €

učiteľstvo telesnej výchovy - IPV Žilina

E  24 mes. 20

0719

600 €

učiteľstvo telesnej výchovy - FF UMB Banská Bystrica

E 24 mes. 20

1019

550 €

Preddavok školného 100 € sa uhrádza do 15. júla 2019 a je súčasťou školného. Doplatok školného (pozri sumy v tabuľke vyššie) bude potrebné uhradiť do dňa zápisu, t. j. 21. septembra 2019. Potvrdenie o úhrade preddavku a doplatku školného priniesť na zápis.

IBAN na zaplatenie školného (preddavok + doplatok): SK92 8180 0000 0070 0009 5769 

(variabilný symbol použiť podľa študijného programu v tabuľke, do poznámky uviesť priezvisko a meno uchádzača)

V prípade, že sa štúdium neotvorí pre Inízky počet záujemcov, bude táto platba záujemcom vrátená. 

 

Podávanie prihlášok:          

do 30. júna 2019                     


Prihlášky posielajte na adresu: 

  •   IPV Žilina, Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina (Hi, Sj, Tv-ZA)
  •   Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, P.O.BOX 236, 974 01  Banská Bystrica  (Aj, Tv-BB)

 

Predoklady na prijatie na rozširujúce štúdium:

  • splnenie kvalifikačného predpokladu podľa § 7 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • alebo získanie kvalifikačného predpokladu podľa § 8 ods. 1 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podmienky prijatia na rozširujúce štúdium:

  • podanie prihlášky do stanoveného termínu
  • bez prijímacích skúšok

Informácie o štúdiu:

 

Kontakt na IPV Žilina:

 Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

 

 Kontakt na FF UMB: 

  Filozofická fakulta UMB
  Mgr. Ivanna Feketa
  Tajovského 40
  P.O.BOX 263
  974 01  Banská Bystrica
 
  Telefónne číslo: 048 446 7426

  e-mail: ivanna.feketa@umb.sk